Accountor Finago / 20.05.2020

Verotus keväällä 2020

Poikkeuksellinen taloudellinen tilanne on synnyttänyt liudan poikkeuksellisia, nopealla aikataululla tehtyjä lakiuudistuksia ja -esityksiä, joista monet ovat voimassa tai niiden esitetään olevan voimassa määräajan, kunnes koronan aiheuttama yritysten haastava tilanne toivon mukaan hellittää.

Miten vaikkapa yrityksen pitkäaikaiseen omistukseen tarkoitettujen arvopapareiden arvonalentuminen tulee ja kannattaa huomioida tilinpäätöksessä? Entä millaisia toimia tarvitaan, jos yrityksen oma pääoma on negatiivinen? Alhola muistutti, että usein yrityksissä oman pääoman negatiivisuus havaitaan vasta tilinpäätöksen aikaan, mutta siihen liittyvät säännökset eivät ole sidottu tilinpäätökseen, vaan yrityspäättäjien on oltava tilanteen tasalla koko ajan. Tästä blogista löydät selkeän 8 kohdan listan joka kertoo kaikista tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää kevään 2020 verotukseen liittyen!

1. Miten käy osingoille keväällä 2020?

Yksi kuuma peruna myös julkisessa keskustelussa nyt keväällä on ollut yritysten maksamat osingot. Kuinka niille käy, maksavatko yritykset lainkaan osinkoja, millä perustein niitä voidaan maksaa, milloin taas on osingonjako jätettävä väliin? Osakeyhtiölain mukaan varoja ei saa jakaa ulos, jos yhtiön tiedetään tai pitäisi tietää olevan maksukyyvytön. Laki ei siis ainoastaan rajoitu siihen, että jotain on huomattu, vaan ottaa tiukan linjan siihen, että seurauksia on arvioitava. Lain mukaan nimittäin myöskään siinä tapauksessa, että varojen vako aiheuttaisi maksukyvyttömyyden, niitä ei saa jakaa.

Osinkojen jakamisessa tulee siis ottaa huomioon yrityksen maksukyky
• OYL 13:2:n mukaan varoja ei saa jakaa ulos yhtiöstä, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jos jako aiheuttaisi maksukyvyttömyyden.

2. Uusia lakeja voimaan määräajaksi

Kevään aikana on talouden hidastuminen näkynyt yrityskentässä mm. varauskirjojen tyhjentymisenä, laskujen maksuaikojen pidentymisenä ja kassavirran heikkenemisenä. Hallitus on reagoinut tilanteeseen mm.

• säätämällä lain eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä
alentamisesta vuonna 2020 (HE 37/2020, esitys hyväksyttiin muuttumattomana 3.4.2020)
• alentamalla työnantajan työeläkemaksuja 1.5.-31.12.2020 väliaikaisesti 2,6 prosenttiksiköllä
• säätämällä lain väliaikaisesta poikkeamasta osakeyhtiölaissa,
jonka mukaan esim. oy, asunto-osakeyhtiö tai yhdistys voi pitää
30.9.2019-31.3.2020 päättyneen tilikauden varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä.

3. Käsittelyssä olevat ehdotukset

Käsittelyssä olevia uusia lakiehdotuksia on niitäkin joukko, mm.
• laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta niin, että muutettaisiin säädöksiä, joissa säännellään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista ja täytäntöönpanon lykkäämistä > tämän lain tarkoitus olla voimassa 31.10.2020 saakka
• laki konkurssilain väliaikaisesta muuttamisesta, jolla pyritään rajoittamaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemusta > tämän lain olisi tarkoitus päättyä 31.10.2020
• valmistelussa on lisäksi esitys alv:n palauttamisesta yrityksille lainana, jolloin laina tulisi maksaa takaisin kahden vuoden aikana. Lainalla olisi 3 % korko.

4. Arvonalentumisen huomioiminen

Yrityksillä saattaa olla tilinpäätöksessä taseessa on 31.12.2019 arvopapereita, jotka on tarkoitettu pitkäaikaiseen omistukseen. Tilinpäätöksen tekohetkellä nyt keväällä kurssit ovat kuitenkin saattaneet laskea huomattavastikin vuodenvaihteen tilinpäätöshetkestä.

• Pitkäaikaisomistukseen tarkoitettujen arvopapereiden kohdalla ei tätä tarvitse ottaa arvostuksessa huomioon, jos tilinpäätöspäivän kurssi poikkeaa vähäisesti laadinta-ajan kurssin tasosta.
• Jos kurssitaso on erityisen syyn, kuten vallitsevan tilanteen, vuoksi alentunut olennaisesti tilinpäätöspäivän jälkeen ennen tilinpäätöksen laatimista, ei arvonalennusta huomioida tasearvotuksessa eikä merkitä tältä osin tuloslaskelmaan.
• Mutta: asiasta tulee antaa liitetieto
– KPL 3:2 §2: varmistetaan oikean ja riittävän kuvan antaminen
– tilanne kannattaa kuvata mahdollisesti myös toimintakertomuksessa
– liitetiedon antovelvollisuus koskee myös pienyrityksiä mutta ei mikroyrityksiä.

5. Oman pääoman negatiivisuus

Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus (OYL 20:23) • pk-yrityksissä negatiivisuus havaitaan usein vasta tilinpäätöksen aikaan
• säännös on kuitenkin voimassa koko ajan, ei vain tilinpäätöksen aikaan
• nyt kun toimintaympäristö yrityksillä on haastava ja muutoksia saattaa tulla nopeastikin, kannattaa yritysten hallitusten pysyä ajantasalla yrityksen tilanteesta
• seuraa tilannetta aktiivisesti ja reagoi heti, jos oma pääoma muodostuu negatiiviseksi
• ilmoitus kauppakeristeriin voidaan jättää, jos yhtiön pääomatilanne voidaan korjata viipymättä hankkimalla omaa pääomaa tai ottamalla pääomalainaa
• muissa tapauksissa ilmoitus tulee tehdä ”viipymättä” ja ”välittömästi”, so. kuukauden, parin kuluessa.

6.  Verotuksen muuttaminen viranomaisaloitteisesti

• Muutoksen yleinen määräaika kolme vuotta (tilanne 2017 vuoden
alusta) – VML 55§ verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi – VML 56§ verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – määräajan tarkennus: ”kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta”
• Verotusta voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa määräaikaa pidemmässäkin ajassa jatkamalla sitä yhdellä vuodella, mutta vain perustellusta syystä
– jos valvontatoimi on alkanut myöhään johtuen toisesta viranomaisesta tai muualta saadusta tiedosta
– kun selvitys vaatii viranomaisyhteistyötä – jos verovelvollinen antaa asiaan selvityksen poikkeuksellisen myöhään tai hankaloittaa selvitystyötä.
• Viranomaisaloitteisesti verotusta voidaan muuttaa kaikenlaisten verotuksessa sattuneiden virheiden vuoksi – virheen laadulla tai syyllä ei merkitystä
– voi olla asia-, kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu virhe
– voi johtua tiedonsiirrosta, verovelvollisen ilmoituksesta ja verotuksen toimittamisessa tapahtuneesta virheestä.

7. Muutoksenhaku Verohallinnon päätökseen

Muutoksenhakuohje annettiin 9.4.2020, ja se on ns. rikkainen ohje verotukseen muuttamiseen viranomaisaloitteisesti.
• Verohallinnon verotuspäätökseenmuutosta voi hakea oikaisuvaatimus tekemällä verotuksen oikaisulautakunnalle
– muutoksenhaku maksutonta
• Vaatimuksesta huolimatta vero maksettava
– Verohallinto voi pyynnöstä kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytykseen
• Aikaikkunoita
– Oikaisuvaatimus tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta
– Veronsaajien on VML:n mukaan tehtävä oikaisuvaatimus 4 kk kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymisestä
– Oikaisuvaatimukseen annettuun päätölseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta 60 päivän kuluessa tiedoksisaannista
• Muutoksenhaun yhteydessä voi muutoksenhakuviranomainen kieltää muutoksenhakijan pyynnöstä muutoksenhaun kohteena olevan veron täytäntöönpanon
– Keskeytyspyyntö: muutoksenhakijan pyyntö muutoksenhaun kohteena olevan veron täytäntöönpanoon
– Täytäntöönpanon keskeyttäminen: koskee veroa, jonka Verohallinto jo lähettänyt ulosottoviranomaisille perintään
– Täytäntööpanon kieltäminen: koskee veroa, jota ei ole lähetetty vielä perittäväksi
– Keskeytysmääräys: muutoksenhakuviranomaisen määräys, jonka mukaan muutoksenhaun kohteena olevan veron täytäntöönpano kielletään tai keskeytään
• Huom! täytäntöönpanon keskeyttäminen vaatii aina verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen tai valituksen vireilläoloa
• Huom! täytäntöönpanon keskeyttämistä pyydettävä siltä viranomaiselta, jossa valitus vireillä
• Huom! vaikka täytäntöönpano keskeytetään, korot juoksevat koko ajalta ja jos verovelvollinen ns. häviää oikeudenkäynnin, tulevat korot maksettaviksi.

8. Kuukauden lisäaika veroilmoituksilla

Yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, veroilmoitusten jättämisen
määräaikaa on pidennetty kuukaudella.

• Veroilmoituksen voi antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
• Lisäaikaa ei tarvitse hakea erikseen
• Lisäaika koskee yhteisöjä, joiden tilikausi päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana – esim. yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhteisöt, ulkomaiset yhteisöt, osuuskunnat, sijoitusrahastot.

Lisätiedot ja lähteet:
vero.fi > yrityksille
Webinaari / Kari Alhola: Verotuksen ja taloushallinnon ajankohtaiskatsaus huhtikuu 2020

Accountor Finago