Jussi Räsänen / 18.11.2022

Yrityskulttuurin kehittäminen: miten parantaa motivaatiota?

Mistä yrityskulttuuri muodostuu?

Hyvän yrityskulttuurin luominen on megatrendi tämän päivän yritysmaailmassa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mitä eettisesti oikein toimimisen kulttuuri on? Miten voimme vaikuttaa siihen? Mitä kannattaa välttää, miten hyvän yrityskulttuurin voi turmella?

Yrityskulttuuri on yrityksen arvoja, normeja ja toimintatapoja, jotka määrittävät sen, miten ihmiset käyttäytyvät ja miten asiat tehdään yrityksessä. Se on yrityksen henki ja identiteetti, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan, alkaen rekrytoinnista ja päättyen tuotteiden tai palveluiden laatuun.

Yrityskulttuuri muodostuu monista eri tekijöistä. Tärkeimmät niistä ovat:

  1. Yrityksen visio, tavoitteet ja arvot: Ne määrittävät yrityksen tulevaisuuden suunnan ja sen, mitä yritys haluaa saavuttaa. Ne vaikuttavat myös siihen, miten ihmiset käyttäytyvät yrityksessä.
  2. Johtaminen: Johtajien esimerkki ja johtamistyyli vaikuttavat merkittävästi yrityskulttuuriin. He määrittävät myös sen, miten ihmiset käyttäytyvät ja miten asiat tehdään yrityksessä.
  3. Työntekijät: He ovat yrityksen tärkein voimavara ja heidän käyttäytymisensä ja asenteensa vaikuttavat yrityskulttuuriin.
  4. Yrityksen historia ja perinteet: Ne ovat tärkeitä yrityksen identiteetin muodostumisessa ja niillä on vaikutusta yrityskulttuuriin.

Yrityskulttuuri on jatkuvassa muutoksessa ja se on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan yrityksen tavoitteita ja tarpeita. Yrityskulttuuri on tärkeä yrityksen menestykselle, koska se vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja motivoi ihmisiä tekemään parhaansa yrityksen eteen.

Yrityskulttuurissa on eri tasoja: 

  • Virallinen konteksti tarkoittaa yrityksen arvoja, eettisiä ohjeistuksia, vastuullisuustavoitteita, – ohjelmia ja –raportointia.
  • Epävirallinen konteksti on yhtä kuin yrityksen todellinen arki, joka vastaa kysymyksiin, miten yksilön kannattaa käyttäytyä menestyäkseen, millaisia toimintatapoja arvostetaan, millaisia ei.

Se, kohtaavatko virallinen ja epävirallinen taso, on pohtimisen paikka jokaisessa yrityksessä. Ihmisillä kun on taipumus mukautua hyvin nopeasti epäviralliseen.

Hyvän yrityskulttuurin rakennusainekset

Hyvän yrityskulttuurin rakennusainekset. Kuvassa kaikilla on kivaa.

Kuuri eettisen yrityskulttuurin rakennuspalikkaa. 

1. Mahdollisuus saavuttaa tavoitteet

Tunnetusti kovat tavoitteet motivoivat, mutta missä kulkee raja liian kovan ja oikeasti motivoivan tavoitteen välillä? Jos työntekijä kokee, ettei kykene saavuttamaan asetettua tavoitetta, voi motivaatio muuttua epätoivoksi. Tällainen tilanne voi pahimmillaan johtaa  sääntöjen vastaiseen toimintaan.

2. Kommunikaation avoimuus

Millainen keskustelukulttuuri yrityksessä vallitsee? Kuinka helppo epäkohtia on nostaa esille, saako asioista kysyä, voiko niitä kyseenalaistaa? Onko ilmapiiri riittävän turvallinen epäkohtien esiin tuomiseen? Psykologisesti turvallisessa ympäristössä epävarmuuksia uskalletaan tuoda esille. Jos tällaista keskustelua ei yrityksessä synny, on hyvä pohtia, miten on kommunikaation avoimuuden laita.

3. Johdon esimerkki

Ei se, mitä sanon, vaan se, miten toimin. Hienosti laadituista vastuullisuusohjelmista kertominen ei eettistä yrityskulttuuria luo tai edistä, sen sijaan isoin merkitys on johtajien käyttäytyminen arkisissa, jopa kaikkein pienimmissä tilanteissa.

4. Esimiesten esimerkki

Erityisesti lähiesimiesten rooli varsinkin isoissa organisaatioissa on huomattu merkittäväksi kulttuurin määrittäjäksi. On tutkittu, että tilanteessa, jossa oman lähiesimiehen vaatimukset ja yrityksen viralliset eettiset arvot ovat ristiriidassa, valitaan ensin mainittu.

5. Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuuden kokemus liitetään palkitsemiseen. Ovatko palkitsemisperiaatteet reiluja, palkitaanko työntekijöitä oikeista asioista ja kaikkia samojen periaatteiden mukaan?

6. Tilivelvollisuus

Ongelmatilanteissa yrityksen kulttuuri punnitaan. Kun asiat menevät pieleen, kuka ottaa vastuun? Missä määrin vastuun on valmis ottamaan organisaation johto? Huonossa yrityskulttuurissa syytetyn penkille on nostettu yksittäisiä työntekijöitä silloin, kun johdon olisi pitänyt puuttua asioihin paljon ennen kuin väärinkäytökset nousivat julkisuuteen. Jos väärinkäytös on ollut tiedossa ja johto katsonut sitä läpi kenellä on vastuu, kun asia nousee päivänvaloon?

Ihmiset eivät yleensä riko sääntöjä sen vuoksi, keitä ovat, vaan sen perusteella, missä kontekstissa he toimivat. Eettinen sokeutuminen on mahdollista kenelle tahansa, ja sitä voivat aiheuttaa muun muassa kiire, valta, ryhmäpaine tai auktoriteetit.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Accountor Finagolla markkinoinnin ja myynnin asiantuntijana.