Home » Accountor Finago generelle vilkår

Accountor Finago generelle vilkår

Oppdatert 30.04.2021

1 BAKGRUNN

1.1 Disse generelle avtalevilkårene («Vilkårene») gjelder levering og bruk av bokføringsprogrammet («Programmet») som leveres av Accountor Finago AB (organisasjonsnummer 556942-4467, «Leverandøren»), og som beskrives nærmere i Tjenestebeskrivelsen for hver enkelt avtale. Hvis ikke annet er avtalt i Tjenestebeskrivelsen, leveres Programmet via datanettverket og i samsvar med disse Vilkårene. Hvis det i leveransen inngår andre programmer eller tjenester enn dem som formidles via datanettverket, gjelder i tillegg spesialvilkårene beskrevet under i punkt 18, 19 og 20. Hvis Programmet er en produktversjon av Procountor-programmet, skal spesialvilkårene nevnt i punkt 16 gjelde. Hvis Leverandøren og Regnskapsbyrået har avtalt å selge programmet til Kunder gjennom Regnskapsbyrået, skal spesialvilkårene nevnt i punkt 17 gjelde.

1.2 Bruk av Programmet krever at Brukeren og Kunden oppgir opplysningene som programmet ber om. Hvis det skjer endringer i kontaktopplysningene eller i andre opplysninger som er nødvendige for å bruke Programmet, skal Brukeren og Kunden varsle Leverandøren uten forsinkelse om de endrede opplysningene.

2 DEFINISJONER

2.1 I disse Vilkårene defineres Brukeren som en fysisk person som bruker Programmet.

2.2 I disse Vilkårene er Kunden en fysisk eller juridisk person som har bestilt rettigheter til Programmet ved å registrere seg som bruker gjennom en bestilling eller annen kundeavtale. Brukeren, som representerer Kunden, benytter Programmet. Regnskapsbyrået er i denne avtalen også Kunde, siden Kunden bruker Programmet i sin virksomhet.

2.3 Med Regnskapsbyrå i denne avtalen menes et regnskapsbyråsamarbeid og bestillinger ment for regnskapsbyråer eller regnskapskonsulenter, som helt eller delvis håndterer Kundens regnskapsopplysninger i Programmet, og / eller som Leverandøren fakturerer for kostnader som knyttes til bruk av Programmet.

2.4 I disse Vilkårene defineres Programmet som en programhelhet som leveres av Leverandøren. Dette programmet brukes til å organisere bokføring for et firma eller en annen aktør på den måten som er beskrevet i den Tjenestebeskrivelsen.

2.5 I disse Vilkårene defineres Prisliste som Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste eller prislister der prisene på Programmet eller tjenestene som leveres, står nedskrevet.

2.6 I disse Vilkårene betyr Tjenestebeskrivelse den beskrivelsen eller de beskrivelser som er vedlagt avtalen om Programmets eller tjenestens funksjoner, innhold, tjenestenivå og bruksområde.

2.7 I disse Vilkårene defineres Informasjon som de opplysninger og filer som Kunden har lagret i Programmet. Brukerinformasjon er informasjon som Programmet har lagret om Brukerens og Kundens bruk av Programmet. Brukerinformasjon og Informasjon utgjør tilsammen Opplysninger.

2.8 I disse Vilkårene betyr Sanksjoner de sanksjonslover og -direktiv som er tatt i bruk av FN, EU, Sverige, Finland og USA, og som forbyr forretningsvirksomhet med personer eller sammenslutninger som er definert i bestemmelsen.

3 PROGRAMMETS INNHOLD OG TJENESTENIVÅ

3.1 Programmets innhold er forenlig med den valgte Tjenestebeskrivelsen.

3.2 Programmet muliggjør blant annet sending og opplasting av Brukerens og Kundens informasjon og filer («Informasjon») til Programmets server og deling med rette brukere.

3.3 Programmets bruksanvisning og driftsmiljøkrav samt de aktuelle kontaktopplysningene til kundeservice fås på Leverandørens nettsted, i Programmet eller ved å kontakte Leverandøren direkte.

3.4 Programmet kan endres etter hvert som leverandøren videreutvikler Programmet. Leverandøren har rett til å gjøre endringer i Programmet som (a) retter seg mot Programmets produksjonsmiljø og ikke påvirker Programmets innhold eller tjenestenivå på en forringende måte, (b) er nødvendig for å avverge en datasikkerhetstrussel som rettes mot Programmet, (c) er utledet av lov eller myndighetsbestemmelse eller (d) etter å ha informert Kunden om det i god tid på forhånd.

3.5 Leverandøren har rett til å forhindre tilgang til Programmet uten å si fra til Brukeren eller Leverandøren på forhånd hvis Leverandøren mistenker at upassende Informasjon lagres i Programmet, at andres bruk av Programmet kan utsette det for trusler på grunn av Informasjon som er lagret i Programmet, eller ved brudd på disse Vilkårene eller lover.

3.6 Leverandøren gjør sitt ytterste for at Programmet skal kunne brukes kontinuerlig, men kan avbryte bruken av Programmet eller endre innholdet i det hvis det anses som nødvendig. Med mindre noe annet er avtalt om tjenestenivåene i Tjenestebeskrivelsen, forplikter ikke Leverandøren seg til Programmets bestemte tjenestenivå og er heller ikke ansvarlig for en eventuell reduksjon av tjenestenivåene eller konsekvenser dette kan få.  Leverandøren har rett til å avbryte leveringen av Programmet i forbindelse med blant annet installasjons-, endrings- eller vedlikeholdsarbeid, på grunn av sikkerhetstrusler eller krav eller pålegg fra myndighetene.

3.7 Leverandøren kan ikke garantere at kunden får kontinuerlig tilgang til Programmet. Både internettleverandøren og andre tredjeparter produserer tjenester for å drive programmet, og leverandøren kan ikke garantere for riktig utførelse av disse. Leverandøren tilstreber å informere om service- og vedlikeholdsavbrudd i så god tid som mulig på forhånd.

3.8 Programmet kan gjøre det mulig å drive dataoverføring ved API- eller SFTP-grensesnitt («Grensesnitt»). Leverandøren kan endre eller begrense bruken av Grensesnittet av samme grunn som for resten av Programmet.

Hvis eksterne tjenesteleverandørers tjenester kobles til Programmet ved hjelp av Grensesnittet, inngår Kunden separate avtaler med disse tjenesteleverandørene der man blir enige om tjenestevilkårene og prosedyrene for databeskyttelse. Leverandøren er ikke ansvarlig for bruken av disse tjenestene eller kompatibiliteten med Programmet.

4 PERSONVERN

4.1 Kunden er ansvarlig for Personopplysninger («Behandlingsansvarlig» eller «Kunden») i samsvar med gjeldende personvernlover i forbindelse med de personopplysninger som gjelder kundene, arbeidstakerne og andre personer som Leverandøren («Databehandleren» eller «Behandleren») benytter i tjenesten for å levere den («Kundens Personopplysninger»). Personvernansvarlig er ansvarlig for Kundens Personopplysninger og for å påse at disse behandles i samsvar med gjeldende personvernregler. Personvernansvarlig har ansvar for å iverksette alle nødvendige tiltak når det gjelder innhenting, gyldighet og opprettholdelse av alle de rettigheter, samtykker og tillatelser som Databehandleren trenger for å gjennomføre tjenesten i samsvar med dette punkt 4 – uten å bryte loven eller krenke tredjeparts rettigheter. Kundens Personopplysninger og mer informasjon om hvordan informasjonen blir behandlet, finnes i dokumentene Beskrivelse av behandlingen. Disse fås på Leverandørens nettsted, hos kundeserviceside, i selve Programmet eller på anmodning hos Leverandøren alt etter hvilken versjon det gjelder.

Hvis Kunden er et Regnskapsbyrå, kan Kunden selv være Databehandler i tråd med gjeldende personvernlovgivning. I slike tilfeller er sluttkunden til Regnskapsbyrået Behandlingsansvarlig, Kunden er Databehandler og Leverandørens tredjepartleverandører underdatabehandlere av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. I slike tilfeller er Kunden Behandlingsansvarlig overfor Leverandøren i tråd med Vilkårene når det kommer til bruk av rettigheter og oppfyllelse av forpliktelser. Kunden er Databehandler ovenfor tredjeparter, for eksempel ovenfor registrerte tredjeparter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, og disse Vilkårene påvirker ikke rettighetene eller forpliktelsene i forholdet mellom Kunden og tredjeparter. 

4.2 Databehandleren er ansvarlig for å behandle Kundens Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, på den måten som kreves for å levere tjenesten og med overholdelse av dette punkt 4.  Kundens Personopplysninger skal behandles i henhold til den rimelige, skriftlige instruksen fra den Behandlingsansvarlige. Behandlingsansvarlig bekrefter at instruksjonene er fullstendig beskrevet i punkt 4. Hvis personvernansvarlig gir Databehandleren ytterligere instrukser for hvordan Kundens Personopplysninger skal behandles, har Databehandleren rett til å få dekket ekstrakostnadene som dette medfører samt kreve betaling for arbeidet som utføres i tråd med instruksjonene. Hvis Databehandleren ikke kan følge instruksjonene, skal Personvernansvarlig umiddelbart få beskjed om dette og partene skal forsøke å løse problemet på en hensiktsmessig måte. Hvis tvisten ikke kan løses innen én (1) måned, har begge partene rett til å si opp avtalen om behandling av de Personopplysningene som berører tjenesten med en oppsigelsestid på to (2) måneder. Databehandleren underretter omgående Personvernansvarlig dersom instruksjonene strider mot gjeldende personvernlovgivning.

4.3 Til tross for det som er angitt ovenfor, har Leverandøren og selskaper som tilhører samme konsern rett til, innenfor juridiske grenser, å benytte opplysningene som er samlet inn gjennom bruk av tjenesten og i forbindelse med behandling av Kundens Personopplysninger, i samsvar med dokumentet Beskrivelse av behandlingen. Denne informasjonen kan brukes til å utvikle tjenesten (f.eks. automatisere funksjoner), analysere og vurdere den tilbudte tjenesten og tilhørende virksomhet samt til å føre statistikk, forutsatt at det ikke er mulig å identifisere én enkelt fysisk person i sluttresultatet og at Leverandøren oppfyller konfidensialitetsforpliktelsene sine.

 4.4 Databehandleren skal oppbevare Kundens Personopplysninger konfidensielt og sikre at personene som har rett til å behandle Kundens Personopplysninger, har forpliktet seg til konfidensialitet eller at de er omfattet av gjeldende, lovbestemt taushetsplikt.

4.4 Personvernansvarlig og Databehandleren skal iverksette egnede, tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at sikkerhetsnivået tilsvarer risikoen med hensyn til nyeste teknologi, kostnader, behandlingens art, omfang, sammenheng og formål samt risikoene av varierende sannsynlighetsgrad og alvor, for fysiske personers rettigheter og friheter.

4.5 Databehandleren skal umiddelbart informere Personvernansvarlig om en hendelse som gjelder Kundens Personopplysninger. Databehandleren skal gi Personvernansvarlig de vesentlige opplysningene som er nødvendige for å oppfylle meldeplikten til Personvernansvarlig. Opplysningene overleveres i det omfang Databehandler har tilgang til og er kjent med. Databehandleren skal iverksette tiltak og begrense innvirkningen av hendelsen.

4.6 Databehandleren hjelper Personvernansvarlig på forespørsel og på kommersielt akseptable vilkår med å utøve den registrertes rettigheter og å oppfylle forpliktelsene i henhold til gjeldende personvernlovgivning med hensyn til behandlingens art og opplysningene som Databehandleren har tilgang til.

4.7 Databehandleren skal etter avtale overlevere nødvendig informasjon som viser at gjeldende personvernlovgivning er fulgt.

Leverandøren har rett til å fakturere for den hjelpen som er nevnt i punkt 4.

4.8 Når behandlingen av Kundens Personopplysninger ikke lenger er nødvendig, skal Databehandleren returnere Kundens Personopplysninger til Personvernansvarlig eller slette opplysningene og eventuelle kopier etter avtale. Når det ikke lenger er nødvendig å behandle Kundens Personopplysninger i henhold til denne avtalen, har Kunden mulighet til å selv ta en kopi av Personopplysningene som er lagret i tjenesten. Leverandøren skal slette Kundens Personopplysninger hvis Kunden ber om det samt gi Kunden et bevis på at opplysningene er slettet, med mindre det er påkrevd av lov at personopplysningene blir bevarte. Til tross for bestemmelsene over, har Leverandøren rett til å lagre Kundens Personopplysninger for å overholde gjeldende lovgivning og oppfylle sin berettigede interesse, som blant annet å vise at tjenesten er levert på den måten som er avtalt mellom partene.

4.9 Kunden godkjenner og samtykker i at datterselskap av Databehandleren kan komme til å behandle Kundens Personopplysninger for å produsere tjenesten og at Databehandler og tilsvarende tilknyttede selskaper har rett til å bruke underdatabehandlere for å behandle Kundens Personopplysninger. Alle underbehandlere skal inngå en skriftlig avtale som viser forpliktelsene underbehandleren har når det gjelder å beskytte Kundens Personopplysninger i henhold til punkt 4. De anvendte underdatabehandlerne er beskrevet i dokumentet Beskrivelse av behandlingen. Databehandler skal informere Kunden om en ny underdatabehandler før behandlingen starter.

Personvernansvarlig har rett til skriftlig å motsette seg bruken av en ny underdatabehandler innen to (2) uker fra informasjonen ble kjent dersom personopplysningene ikke blir ivaretatt i tråd med gjeldende lover. I dette tilfellet fortsetter Databehandler behandlingen på de avtalte vilkårene inntil (i) partene har avtalt at behandlingen avsluttes og fram til Kundens Personopplysninger returneres til Personvernansvarlig, overføres til en ny tjenesteleverandør, eller (ii) partene har avtalt hvordan behandlingen skal fortsette samt til hvilken pris.  

4.10 Personvernansvarlig godtart at Kundens Personopplysninger kan behandles av underdatabehandlere lokalisert i andre land enn der Personvernansvarlig befinner seg. Hvis Kundens Personopplysninger overføres til land utenfor EU eller EØS-området, skal Databehandleren iverksette behørige sikkerhetstiltak for å sikre den registrertes rettigheter og friheter i henhold til kravene i gjeldende personvernlovgivning og på vegne av Personvernansvarlig. For å oppfylle forpliktelsene i henhold til gjeldende personvernlover i landet hvor Personvernansvarlig befinner seg, kan Databehandleren for eksempel inngå avtaler om behandling av personopplysninger i henhold til de standardavtaleklausuler som EU-kommisjonen har godkjent.

4.11 Partene er uttrykkelig enige om at Leverandøren i forbindelse med levering av tjenesten behandler personopplysninger i sin rolle som Behandlingsansvarlig. Disse opplysningene gjelder Kundens arbeidstakere og beslutningstakere (f.eks. Kundens kontaktpersoner eller Programmets brukere) og andre personer (f.eks. personer som er knyttet til Programmets Oppgaver). Disse opplysningene behandles for å levere tjenesten, søke etter feil, gi kundeservice, gjennomføre fakturering, kommunikasjon, markedsføring samt utvikling og tilbud av nye tjenester og til andre tilsvarende formål («Leverandørens Personopplysninger»). Leverandørens Personopplysninger samles inn fra ulike kilder. Disse kan opprettes i forbindelse med bruk av tjenesten (f.eks. opplysninger som berører innlogging eller fakturabehandling) eller inkluderes i Informasjonen som behandles i Programmet (f.eks. detaljer i et regnskapsdokument). Leverandøren er ansvarlig at denne behandlingen skjer i tråd med gjeldende lover. Partene er klare over at behandlingen kan medføre forpliktelser for både Kunden og Leverandøren, for eksempel plikt til å informere de personene som Leverandørens Personopplysninger gjelder. Informasjon om behandlingen av Leverandørens Personopplysninger finner du på nettstedet vårt.

4.12 I henhold til personvernlovgivningen har den registrerte rett til innsyn (innsynsrett), rett til å kreve at opplysninger rettes eller slettes eller at behandlingen begrenses. Leverandøren svarer ikke direkte på forespørsler eller krav fra de registrerte som inngår i Kundens Personopplysninger. Leverandøren skal tilby Kunden en tjeneste som gjør det mulig å benytte seg av innsynsretten. Ekspedisjonsgebyr kan belastes for tjenesten.

4.13 Personvernansvarlig og tilsynsmyndighetene har i henhold til gjeldende datalovgivning rett til å foreta granskinger for å sikre at Databehandleren imøtekommer forpliktelsene som er fastsatt i avtalen når det gjelder behandling av Kundens Personopplysninger. Personvernansvarlig kan foreta en slik granskning én gang i året. Granskingen kan også gjennomføres av en utenforstående gransker, forutsatt at denne personen er bundet av taushetsplikten, og at denne med rimelighet kan godkjennes av Databehandleren. Partene skal i god tid på forhånd bli enige om tiden for granskingen, omfanget, varigheten og andre detaljer. Granskingen skal gjøres slik at den ikke forstyrrer Databehandlerens forretningsvirksomhet eller krenker Databehandlerens forpliktelser overfor tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til Databehandlers øvrige kunder, partnere og leverandører). Personvernansvarlig skal dekke kostnadene som påløper ved slik granskning i henhold til avtalen. 

5 PÅLOGGINGSINFORMASJON

5.1 Kunden forplikter seg til å sørge for at Kunden og alle utpekte Brukere oppbevarer brukernavn, passord og varierende passord trygt og separat. Kunden skal sørge for at utenforstående ikke får tak i denne påloggingsinformasjonen. Hvis identifiseringsopplysningene har havnet i utenforståendes hender, eller Kunden har grunn til å mistenke dette, plikter Kunden umiddelbart å informere Leverandøren om dette for å forhindre uautorisert bruk av Programmet. Leverandøren har rett til å stoppe tilgangen til Programmet hvis Kunden informerer om at påloggingsinformasjonen har havnet i utenforståendes hender, inntil ny påloggingsinformasjon blir tatt i bruk.

5.2 Kunden har selv ansvar for forbindelser som er inngått og for andre tiltak som er iverksatt ved hjelp av påloggingsinformasjonen inntil Leverandøren har mottatt beskjed om at påloggingsinformasjonen har kommet i utenforståendes besittelse og Leverandøren har fått rimelig tid til å forhindre bruken av Programmet.

5.3 Påloggingsinformasjonen anses som en underskrift på at det er Kunden som bruker Programmet..

5.4 Hvis Brukeren har oppbevart påloggingsinformasjonen sin uaktsomt eller ellers gjennom sin prosess har bidratt til at påloggingsinformasjonen har kommet i utenforståendes besittelse, er Kunden ansvarlig for alle skader som er påført Leverandøren eller en tredjepart i den forbindelse.

6 LEVERANDØRENS GENERELLE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

6.1 Leverandøren utvikler Programmet i samsvar med Vilkårene og på en profesjonell og trygg måte. Leverandøren har rett til å inkludere programmer som faller under åpen kildekode i Programmet.

6.2 Leverandøren skal umiddelbart informere om omstendigheter som kan forhindre bruk av Programmet eller utgjøre brudd på datasikkerheten, for eksempel lekkasje av Kundens informasjonen.

7 KUNDENS GENERELLE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

7.1 Kunden har rett til å bruke Programmet internt i bedriften i samsvar med Vilkårene. Kunden har imidlertid rett til å utpeke Brukere og dermed tillate at Kundens regnskapsbyrå eller regnskapsfører og revisor benytter Programmet.

7.2 Kunden, Regnskapsbyrået eller Brukeren har ikke rett til å videreselge eller distribuere Programmet til en tredjepart såfremt dette ikke er skriftlig avtalt (avtale om regnskapsbyråsamarbeid eller annen tilsvarende avtale).

7.3 Kunden er ansvarlig for anskaffelse av de enheter, forbindelser og programmer som kreves for å bruke Programmet, for Programmets øvrige driftsmiljø og funksjonaliteten til disse. Kunden er ansvarlig for å beskytte datasystemene sine samt for telekommunikasjonskostnader og øvrige kostnader i forbindelse med bruk av Programmet. Kunden er ansvarlig for at enheter, forbindelser, programmer og datasystemer stemmer overens med de driftsmiljøkravene Leverandøren angir, samt å forsikre seg om at Programmet egner seg til Kundens bruksformål.

7.4 Hvis ikke annet er avtalt, blir programmet gjort tilgjengelig på serverutstyr som leveres av Leverandøren eller en tredjepart. Kunden forplikter seg til å sikre at Kunden eller utpekte Brukere hos Kunden ikke forsøker å kopiere Programmet fra serveren, inspisere, endre eller kopiere Programmets kildekode, forstyrre Programmets drift eller på ulovlig måte prøve å få tilgang til Programmets database, kundeopplysninger eller opplysninger som andre kunder har lagret.

7.5 Kunden skal ikke tillate bruk av Programmet fra et land som strider mot eventuelle lovmessige begrensninger for teknologieksport, land der bruken av Programmet strider mot loven eller krever spesiell tillatelse eller forsikring, eller land hvor Leverandøren blir pålagt et ansvar eller en forpliktelse som avviker fra eller er mer omfattende enn denne avtalen eller Finlands lover.

7.6 Kunden er ansvarlig for bruken av Programmet, innholdet i Informasjonen og informasjonsutvekslingen som blir gjort ved å bruke Programmet.

7.7 Kunden garanterer at Kunden, Kundens direkte og indirekte aksjonærer eller deleiere samt deres øverste ledere ikke er gjenstand for Sanksjoner. Kunden forplikter seg til å underrette Leverandøren umiddelbart dersom det i avtaleperioden skulle skje en endring som fører til at denne forsikringen ikke lenger stemmer. Uavhengig av det som er avtalt om ansvarsbegrensninger, er Kunden ansvarlig for alle skader, straffegebyr og kostnader som påføres et selskap som tilhører Accountor-konsernet hvis Kundens forsikring ikke stemmer eller på grunn av at Kunden forsømmer sin meldeplikt.

8 BRUKERENS GENERELLE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

8.1. Brukeren forplikter seg til å følge disse Vilkårene i tilknytning til bruken av Programmet. Programmet kan bare brukes av en myndig person med rettshandlingsevne som er godkjent av kunden og i samsvar med disse Vilkårene.

8.2 Brukeren skal oppbevare brukernavnet og passordet trygt, og de må ikke avsløres for tredjeparter. Brukeren er ansvarlig for all bruk av Programmet som gjøres med hans / hennes brukernavn og passord. Brukeren forplikter seg til å informere Leverandøren umiddelbart dersom tredjeparter får kjennskap til passordet eller hvis det mistenkes at brukernavnet og passordet blir misbrukt. Brukeren forplikter seg til å endre passordet som kreves for å bruke Programmet på anmodning fra Leverandøren hvis dette er nødvendig for å beskytte Tjenesten mot datasikkerhetstrusler.

8.3 Leverandøren har rett til å avbryte Brukerens datakommunikasjon med Programmet hvis Brukeren ikke bruker Programmet når det er tilgjengelig, for å garantere datasikkerheten og Programmets brukervennlighet.

9 PROGRAMMETS PRIS OG BETALINGSVILKÅR

9.1 Programmets pris og betalingsvilkår følger til enhver tid Leverandørens gjeldende Prisliste i henhold til valgt Tjenestebeskrivelse. Leverandøren har rett til å justere prisen ved å varsle om dette senest tretti (30) dager før endringen trer i kraft.

9.2 Prisene inkluderer til enhver tid gjeldende offentlige avgifter som bestemmes av myndighetene, med unntak av merverdiavgift. Merverdiavgift tilkommer prisene i henhold til gjeldende bestemmelser. Hvis det oppstår endringer i offentlige avgifter som pålegges av myndighetene, blir prisene endret tilsvarende.

9.3 Kommentarer til fakturaer må gjøres innen ti (10) dager fra fakturadatoen.

9.4 Hvis fakturaen ikke betales senest på forfallsdagen, blir det lagt til en forsinkelsesrente i henhold til gjeldende rentelov på det forsinkede beløpet inntil Leverandørens samlede fordring med eventuelle forsinkelsesrenter er betalt. Forsinkelsesrenten beregnes for hver dag etter forfallsdatoen. I tillegg til forsinkelsesrente har Leverandøren rett til å blokkere bruken av Programmet inntil Kunden har betalt fakturaen.

9.5 Kunden plikter ved forsinket betaling også å betale rimelige purre- og inkassoavgifter for fordringene. Dersom det er uenighet om fakturaen, skal den ubestridte delen av fakturaen betales før forfallsdatoen.

10 IMMATERIELLE RETTIGHETER OG KUNDENS MATERIALE

10.1 Programmet er utelukkende Leverandørens og / eller tredjeparters eiendom, og Programmet kan beskyttes av opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Brukeren gis ingen annen rettighet til Programmet, teknologien eller innholdet enn den rettigheten til Programmet som fremgår av disse Vilkårene. Utover disse Vilkårene gis det ingen rett til å bruke Leverandørens eller Programmets firmanavn, logotyper, domenenavn eller andre navn eller symboler i tilknytning til varemerket. Leverandøren har rett til fritt å benytte innleverte forbedringsforslag, kommentarer eller forslag uten vederlag.

10.2 Eiendomsretten og de immaterielle rettighetene til Informasjonen som er lagret i Programmet, tilhører Kunden eller en tredjepart.

10.3 Kunden er ansvarlig for Informasjonen som Brukerne lagrer i Programmet. Kunden skal også forsikre seg om at Kunden har rett til å benytte denne Informasjon samt å sørge for at den ikke krenker tredjeparts rettigheter eller bryter gjeldende lovgivning.

10.4 Kunden er ansvarlig for alle kostnader, krav og fordringer som stilles til Leverandøren eller datterselskapene, som direkte eller indirekte skyldes Informasjonen eller at Kunden har brutt disse Vilkårene. Leverandøren har rett til selv å forsvare seg mot ovennevnte krav dersom de ønsker det.

10.5 Hvis ikke annet er bestemt av Databeskyttelsesvilkårene i punkt 4, har Leverandøren rett til å bruke Informasjonen på følgende måte:

a) Leverandøren kan fritt sette sammen og overføre opplysninger om konsernselskaper eller tredjeparter for å utarbeide statistikkrapporter, forbedre Programmet, produsere informasjonstjenester og bruke informasjonen til andre, tilsvarende formål såfremt at enkeltkunder, Brukere eller andre, fysiske personer som informasjonen er hentet fra, ikke kan spesifiseres, identifiseres eller spores – direkte eller indirekte – i den produserte statistikken, rapportene eller informasjonstjenesten.

b) Leverandøren kan på grunnlag av Opplysningene rette egne eller tredjeparts tjenester i Programmet mot enkelte Brukere eller Kunden. I denne sammenhengen kan Opplysningene som overføres, rettes mot den aktuelle parten som tilbyr tjenester med Kundens separate samtykke. Kunden kan imidlertid reservere seg mot målrettede tjenester i Programmet.

c) Leverandøren kan benytte informasjon om bruken av Programmet til fakturering og målrettet markedsføring. Leverandøren kan dele disse Brukeropplysningene med underleverandører og samarbeidspartnere. Gjennom denne avtalen gir Kunden Leverandøren særskilt fullmakt til å sende et sammendrag til Regnskapsbyrået hver måned med informasjon som er nødvendig for å utstede faktura.

d) Det er nødvendig med et separat samtykke fra Kunden for å utvikle informasjonstjenester om Kundens økonomiske stilling basert på Kundens Opplysninger og overføring av Opplysningene hvis dette ikke inngår i Programmets innhold i henhold til Tjenestebeskrivelsen.

e) Leverandøren kan kun behandle og overføre data til tredjeparter der en enkeltperson kan identifiseres i samsvar med eventuelle instrukser fra Kunden og i tråd med gjeldende personvernlover.

10.6 Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, er Leverandøren ansvarlig for sikkerhetskopiering av Kundens Informasjon i Programmer som formidles via datanettverket eller en annen teknisk innretning som gir samme sluttresultat én gang i løpet av arbeidsdagen. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopieringen av andre data.

10.7 Hvis informasjonen som Kunden har lagret i Programmet blir destruert, forsvinner, blir endret eller skadet – helt eller delvis – som følge av Kundens handlinger, har Leverandøren rett til å belaste Kunden for gjenoppretting av opplysningene.

10.8 Når avtalen utløper, plikter Leverandøren å medvirke rimelig til at Kundematerialet som Leverandøren har i sin besittelse, blir overført til en tredjepart som Kunden oppgir. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, opphører plikten til å medvirke tre måneder etter at avtalen er utløpt, i tråd med gjeldende lovgivning. For tjenester som Leverandøren er pliktig til å utføre, gjelder Leverandørens oppdaterte prisliste.

11 ANSVARSBEGRENSNING

11.1 Med unntak av forsikringene som er uttrykkelig nevnt i disse Vilkårene, gir Leverandøren ingen andre forsikringer om Programmets egnethet for spesifikke formål, Programmets kvalitet, integriteten til tredjeparts rettigheter eller andre relaterte emner.

11.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader som kan påføres Kunden eller Regnskapsbyrået. Leverandørens maksimale godtgjørelse er totalprisen uten merverdiavgift som Kunden eller Regnskapsbyrået har betalt Leverandøren for bruk av Programmet i løpet av de to siste månedene før skaden. Maksimalbeløpet i denne avtalen kan høyst være tilsammen ti tusen (10 000) euro.

12 KONFIDENSIALITET

12.1 Partene eller deres ansatte eller konsernselskaper kan ikke bruke eller avsløre konfidensiell informasjon som tilhører den andre parten på noen annen måte enn i samsvar med disse Vilkårene. Partene skal behandle konfidensiell informasjon som tilhører en annen part minst med samme omhu som de behandler sin egen konfidensielle informasjon, forutsatt at denne konfidensielle informasjonen alltid behandles med rimelig forsiktighet.

12.2 Leverandøren har rett til å nevne Kunden i sin referanseliste.

13 FORCE MAJEURE

13.1 Leverandøren har rett til å fremskynde leveringsdatoen, si opp avtalen eller endre Programmet uten at det medfører sanksjoner for Leverandøren dersom de blir forhindret fra å levere tjenestene av en grunn som er uavhengig av avtalen, og som ikke kunne forutsis da avtalen ble inngått. En slik hendelse kan være blant annet krig, opprør, indre uroligheter, tvangsovertakelse utført av myndigheter eller beslag for offentlig behov, import- eller eksportforbud, naturkatastrofe, avbrudd i offentlig trafikk eller energidistribusjon, arbeidskonflikt eller brann, av Leverandørens uavhengige forstyrrelser i datatrafikken eller annen digital kommunikasjon eller enhver annen årsak med like betydelige konsekvenser, og som Leverandøren ikke har kontroll over. Hvis årsaken som forårsaker forsinkelsen pågår i over tre (3) måneder, er Kunden berettiget til å si opp avtalen skriftlig.

14 GYLDIGHET OG OPPSIGELSE

14.1 Følgende dokumenter er listet i bruksrekkefølge og er en vesentlig del av avtalen: 1) Kundeavtale, en erstattende ordre- eller registreringsblankett eller en samarbeidsavtale som for eksempel en Avtale om regnskapsbyråsamarbeid, 2) Tjenestebeskrivelse, 3) Spesialvilkår for Tjenestebeskrivelse, 4) Prisliste, 5) Beskrivelse av behandlingen 6) disse Vilkårene.

14.2 Leverandøren kan endre disse Vilkårene og andre gjeldende avtalevilkår når lovgivningen, avtalepraksisen i bransjen eller Programmets innhold endres eller av andre årsaker som gjelder Programmet. Brukeren godkjenner gjeldende versjon ved å bruke Programmet. Kunden og Regnskapsbyrået skal informeres om endringer i Vilkårene senest tretti (30) dager før de trer i kraft via Programmet eller separat informasjon. Dersom Kunden eller Regnskapsbyrået ikke godkjenner endringen i vilkårene, kan de si opp avtalen med en oppsigelsestid på minst seks (6) måneder. De endrede vilkårene trer ikke i kraft i oppsigelsestiden.

14.3 Hvis partene ikke har avtalt noe annet, gjelder denne avtalen til den blir sagt opp av en av partene. Kunden kan si opp avtalen skriftlig med en oppsigelsestid på én (1) måned og Regnskapsbyrået eller Leverandøren kan si opp avtalen med en oppsigelsestid på tre (3) måneder. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av den annen part. En rettighet til Programmet som er avtalt for en viss periode, gjelder til det avtalte tidspunktet.

14.4 En part kan heve avtalen med umiddelbar virkning, hvis (i) den andre parten går konkurs, avvikles, blir permanent insolvent, foretar overføringer eller iverksetter tiltak som fremmer kreditorer eller (ii) den andre parten vesentlig bryter sine kontraktsmessige forpliktelser og ikke har korrigert sin forsinkelse innen tretti (30) dager etter å ha fått reklamasjon skriftlig om dette av den andre parten.

14.5 Leverandøren har rett til å heve avtalen eller begrense oppfyllelsen av forpliktelsene sine i henhold til avtalen dersom Leverandøren har en god grunn for årsaken til misligholdsbeføyelsene. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som følge av en slik opphevelse eller begrenset oppfyllelse av forpliktelsene.

14.6. Hvis Kunden ikke benytter et Program som Leverandøren tilbyr Kunden kostnadsfritt, anses uteblitt bruk som en oppsigelse av avtalen i tråd med Tjenestebeskrivelsen. Kundens rettigheter knyttet til Programmet opphører når oppsigelsestiden er over.

15 GENERELLE VILKÅR

15.1 En part har ikke rett til delvis å overføre avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten. Leverandøren kan imidlertid når som helst overføre avtalen til konsernselskapet eller en tredjepart i forbindelse med bedriftsavtaler eller virksomhetsoppkjøp, eller når en vesentlig del av Leverandørens aktivaposter som avtalen gjelder, blir solgt. Leverandøren har rett til å overføre fordringene basert på avtalen til en tredjepart ved å informere Kunden skriftlig om dette. Leverandøren har rett til å engasjere underleverandører for å produsere tjenesten i tråd med Databeskyttelsesvilkårene i punkt 4.

15.2 Dersom ett bestemt vilkår anses å være i strid med loven, blir gjort ugyldig eller ikke lenger kan benyttes, påvirker ikke dette lovligheten, gyldigheten eller anvendelsen av de øvrige vilkårene eller selve avtalen av dette.  

15.3 Det at en part ikke benytter seg av rettighetene knyttet til denne avtalen, begrenser ikke partens rett til å påberope seg avtalevilkårene på et senere tidspunkt.

15.4 Denne avtalen utgjør ikke noen form for samarbeidsvirksomhet, ansettelsesforhold, franchise, representasjon eller annet konsortium mellom partene og gir ikke partene rett til å representere eller inngå noen form for forbindelse, avtale eller løfter på vegne av den andre parten.

15.5 Alle opplysninger og meldinger relatert til denne avtalen, og som sendes til den andre parten, skal sendes skriftlig (i) som rekommandert brev, der det anses å ha kommet til kjennskap for parten innen sju (7) dager fra det ble postet, (ii) som ekspressbrev, der det anses å ha kommet til kjennskap for parten to (2) dager fra det ble postet, (iii) per e-post, der det anses å ha kommet til kjennskap for parten når e-posten sendes eller (iv) ved å varsle om det gjennom Programmet. Informasjonen skal sendes til den offisielle registrerte adressen eller en annen adresse som er angitt.

15.6 Denne avtalen reguleres av finske lover, med unntak av bestemmelsene i det gjeldende lovvalget. Alle tvister som oppstår i tilknytning til disse Vilkårene, skal avgjøres i en voldgiftssak i samsvar med reglene i det svenske Centralhandelskammarens voldgiftsnemnd og med en oppmann. Voldgiftssaken legges til Helsingfors og skal foregå på finsk. Oppmannens avgjørelse er endelig og bindende for begge parter og kan håndheves av en hvilken som helst kompetent domstol. En part har rett til å søke om midlertidig sikringstiltak. Leverandørens krav til et pengebeløp avgjøres ved en allmenn domstol ved den tiltaltes bosted.

16. SPESIALVILKÅR FOR PROCOUNTOR-PROGRAMMET

16.1 Disse for punkt 16. Disse spesialvilkårene for Procountor-programmet benyttes til den programversjonen av Programmet som er fastsatt i Tjenestebeskrivelsen.

16.2 Med Administrator menes en fysisk person som Kunden har utpekt og som gis administratortilgang til Programmet samt retten til å opprette nye brukernavn. 

16.3 På forespørsel fra Kunden kan Leverandøren opprette et nytt brukernavn eller passord for Administratoren. Leverandøren kan når som helst kreve at Kunden oppdaterer passordet for én eller flere Brukere hvis dette kreves av datasikkerhetsårsaker. Leverandøren kan ved behov deaktivere ett eller flere brukernavn midlertidig eller forøvrig forhindre bruken av Programmet dersom det utsettes for trusler. Leverandøren og Kunden kan avtale separat bruk av en annen individuell eller bedriftsspesifikk identifikasjon eller sertifikat.

16.4 Administratorens rettigheter gjør det mulig å legge til nye brukere i tjenesten. Programmet kan bare benyttes av Brukere som Administratoren har valgt og lagt til i tjenesten. Administratoren kan, innenfor rammene av denne avtalen, opprette nye Brukere og bestemme omfanget av disse rettighetene innenfor gitte grenser. Tilgangen er personlig og gjelder kun den utpekte Brukeren. Kunden forplikter seg til å navngi utpekte Brukere i det omfang Leverandøren til enhver tid krever. Leverandøren har også rett til når som helst å kontrollere de Brukerne som Kunden har valgt i Programmet eller databasen.

16.5 Leverandøren kan, før Ordren godkjennes, opprette prøverettigheter til Programmet for Kunden. Med disse prøverettighetene kan Kunden gjøre seg kjent med Programmet og forberede seg til å ta programmet i bruk i samsvar med disse Vilkårene. Prøverettighetene kan ikke benyttes til noe annet formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Leverandøren.

16.6 Hvis ikke annet avtales skriftlig, kan Kunden lagre Informasjonen som er lagret i Programmet for seg selv før avtaleforholdet opphører. Leverandøren skal overlevere Informasjonen som Kunden har lagret i Tjenesten i et offentlig tilgjengelig digitalt format etter avtale. Leverandøren har rett til å kreve et gebyr i henhold til Prislisten for innsamling, behandling og overføring av opplysninger. Leverandørens plikt til å oppbevare Informasjon som Kunden har lagret i Tjenesten opphører etter tre (3) måneder fra avtaleslutt. Leverandøren har, til tross for at avtaleforholdet har opphørt, rett til av berettiget grunn å oppbevare de filene, dokumentene eller kopiene som Leverandøren anser som nødvendige, med hensyn til Databeskyttelsesvilkårene i henhold til punkt 4.

16.7 Bruken av tjenesten betalingsbevegelse forutsetter at Kunden gjør en egen avtale om tjenesten med banken sin. Kunden gir banken fullmakt til å oppgi de kontaktopplysninger som Leverandøren har oppgitt som formidler av betalingstransaksjoner samt mottakere av kontoutskrift og andre betalingsreturer. Kunden angir identifiseringsopplysningene som banken har oppgitt i Programmets kontoopplysninger. Betalingsbevegelsestjenestene fungerer når både bankens og Programmets kontonummeropplysninger og bevegelseskoder stemmer overens.

16.8 Kunden er ansvarlig for at godkjennelser til betalingsbevegelser ikke gis til noen andre enn personer som har fullmakt til å bruke bankkontoen. Kunden har også ansvar for at den autoriserte personen som bruker bankkontoen og identifikasjonene handler med omhu slik at ikke utenforstående får tilgang til kontoen og opplysningene.

16.9 Betaling av fakturaer og andre transaksjoner utføres i henhold til de generelle og særskilte avtaler om betalingsformidling som Kunden og banken har inngått. Betalinger formidles kun på grunnlag av bankkontonummeret som er angitt for betalingstransaksjonen. Kunden er ansvarlig for at bankkontonummeret som er angitt i Programmets basisopplysninger og betalingstransaksjonen er riktig.

16.10 Kunden gir Leverandøren fullmakt til, på Kundens regning, å undertegne skatteerklæringer og annet materiale som Kunden eller Regnskapsbyrået har utviklet. Disse sendes fra tjenesten på en måte som Skatteetaten godtar. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å inngå tekniske avtaler for å sende og motta nettfakturaer, sende utskrevet materiale, motta skannede fakturaer, foreta periodiske skatteerklæringer, sende meldinger om lønn til Skatteetaten, pensjonsforsikringsselskap og fagforbund med mer for å sende og motta digitalt materiale på en måte som gjør det teknisk mulig å bruke tjenesten effektivt.

17 SALG AV PROGRAMMET TIL KUNDER MED REGNSKAPSBYRÅER SOM MELLOMLEDD

17.1 Regnskapsbyrået har rett til å tilby velrenommerte kunder, som ikke har betalingsanmerkninger i Avtalen om regnskapsbyråsamarbeid, det avtalte Programmet i henhold til Leverandørens gjeldende retningslinjer for avtaler og disse vilkårene.

17.2 Regnskapsbyrået skal på en pålitelig måte verifisere tilgangen til kontoen og signaturretten for Kundens representant. Et signert ordreskjema skal sendes til Leverandøren. Leverandøren kan avvise en ordre hvis det er nødvendig.

17.3 Regnskapsbyrået kan undertegne et ordreskjema på oppdrag fra Kunden hvis Regnskapsbyrået separat har fått nødvendig tillatelse fra Kunden eller som en del av deres tjenesteavtale. I slike tilfeller skal det også sendes en signert tillatelse til Leverandøren sammen med ordren. Regnskapsbyrået må forsikre seg om at Kunden er kjent med Programmets bruksvilkår og andre vilkår og at Kunden godkjenner å følge disse Vilkårene.

17.4 Leverandøren betaler Regnskapsbyrået en salgsprovisjon for bruken av Programmet fra Kunder som representeres av Regnskapsbyrået i samsvar med Regnskapsbyråets samarbeidsavtale eller tilhørende vedlegg.

17.5 Regnskapsbyråets rett til salgsprovisjon starter når Regnskapsbyrået skriftlig har informert Tjenesteleverandøren om starten på samarbeidet. Regnskapsbyråets rett til salgsprovisjon opphører dersom samarbeidet med Kunden opphører (for eksempel hvis Kunden bytter til et annet regnskapsbyrå eller håndterer regnskapet internt). Regnskapsbyrået skal umiddelbart informere Leverandøren dersom Regnskapsbyråets samarbeid med Kunden har opphørt. Meldingen skal sendes skriftlig.

17.6 Når det gjelder en kunde, skal salgsprovisjon kun betales til ett Regnskapsbyrå om gangen. Hvis en Kunde bruker flere Regnskapsbyråer i regnskapstjenestene, er det bare den første parten som representerer Kunden som får salgsprovisjon.

17.7 Leverandøren kan tilby ulikt materiell og veiledninger for Regnskapsbyrået relatert til Programtilbudet, starten på en kunderelasjon, bruk, brukeropplæring, kundeservice og andre tjenesteområder. Regnskapsbyrået skal følge disse instruksjonene.

17.8 Regnskapsbyrået oppretter hver nye kunde i Programmet. Programmet Procountor Ledger gir Kundene umiddelbar tilgang til bruk av Programmet. Når det gjelder programmet Procountor Financials, overfører Leverandøren brukerrettigheter til Kunden etter å ha behandlet Kundens ordre. Regnskapsbyrået

17.9 Regnskapsbyrået sikrer at kundens datautstyr, operativsystem og programvare egner seg som driftsmiljø for Programmet. Hvis Kunden trenger assistanse med å ta i bruk Programmet, forplikter Regnskapsbyrået seg til selv å veilede Kunden eller legge til rette for opplæring.

17.10 Regnskapsbyrået plikter å yte nødvendig service i forbindelse med bruken av Programmet for sin Kunde. Hvis Regnskapsbyrået ikke kan svare på Kundens spørsmål eller løse et problem relatert til bruken av Programmet, skal Regnskapsbyrået kontakte Leverandørens kundeservice. Regnskapsbyrået plikter å informere Kunden om svaret.

17.11 Regnskapsbyråets kontaktperson har ansvar for kommunikasjonen innenfor byråets egen organisasjon, slik at Regnskapsbyråets personale får tilgang til nødvendig informasjon i tilknytning til bruken av Programmet. Regnskapsbyrået må informere Leverandøren om alle relevante endringer i virksomheten. I tillegg plikter Regnskapsbyrået uten unødig opphold å informere Leverandøren om eventuelle reklamasjoner eller tilbakemeldinger som berører Leverandøren.

17.12 Leverandøren innvilger Regnskapsbyrået rettighet, men ikke enerett, til å bruke varemerkene Finago, Tikon og Procountor. Denne rettigheten gjelder kun markedsføring, presentasjons- og opplæringstiltak i samsvar med denne avtalen og kun i avtalens gyldighetsperiode.  De respektive varemerkene skal brukes i henhold til Leverandørens instrukser. Ellers skal bruken avtales separat. Bruken av varemerket må ikke være villedende, og det må fremgå at varemerket tilhører Leverandøren.

17.13 Regnskapsbyrået forplikter seg til ikke noe sted i verden å registrere et varemerke eller et tjenestevaremerke, firmanavn, internettdomene eller noen annen rettighet eller et annet navn eller merke som kan registreres og som kan forveksles med Leverandøren.

17.14 Opphavsrett og varemerker og all annen konfidensiell informasjon i tilknytning til Programmet tilhører Leverandøren eller tredjepart. Ingen immaterielle rettigheter overføres til Regnskapsbyrået gjennom denne Avtalen. Regnskapsbyrået forplikter seg til ikke å fjerne varemerker eller Leverandørens logo eller annen firmaidentifikasjon fra programmet, markedsførings- eller opplæringsmaterialet eller fra Leverandørens annet materiell eller dokumenter.

17.15 Regnskapsbyrået forplikter seg til ikke å bruke, verken direkte eller indirekte, informasjon som er innhentet gjennom denne avtalen, Programmet, markedsføringsmateriell eller på annen måte via Leverandøren for å utvikle et tilsvarende, konkurrerende program eller del av programmer i løpet av denne avtalens gyldighetstid eller innen tolv (12) måneder etter at avtalen er opphørt.

17.16 Regnskapsbyrået plikter umiddelbart å informere Leverandøren om eventuelle krenkelser av Leverandørens rettigheter som den observerer.

17.17 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle forpliktelser eller garantier som Regnskapsbyrået har gitt når det gjelder innhold, levering eller bruk av Programmet, med unntak av det som er angitt i denne avtalen eller standardkundeavtalen og vedleggene der.

17.18 Denne avtalen gir ikke Regnskapsbyrået enerett til å markedsføre eller tilby Programmet til andre. Det begrenser heller ikke på noen måte Leverandørens rett til å selge, markedsføre eller levere Programmet enten direkte eller gjennom andre Regnskapsbyråer, forhandlere eller representanter. Regnskapsbyrået har ikke rett til å overføre rettigheter eller forpliktelser til en tredjepart i samsvar med denne avtalen.

18 SPESIALVILKÅR FOR APPLIKASJONSPROGRAMMER

18.1 Disse under punkt 18. Disse spesialvilkårene for applikasjonsprogram i henhold til punkt 18 gjelder for den delen i Programmet som er fastsatt i Tjenestebeskrivelsen, og som er en programversjon som lastes ned på Kundens egen server. Hvis disse spesialvilkårene er i strid med bestemmelsene et annet sted i disse Vilkårene, skal disse spesialvilkårene gjelde.

18.2 Et applikasjonsprogram er et program eller en programvarekomponent som markedsføres eller der lisensen gis til flere kunder for lokal installasjon i stedet for levering via datanettverket. Tilhørende bruksanvisning, annen dokumentasjon og et eventuelt datamedium inngår også i applikasjonsprogrammet. En ny versjon av applikasjonsprogramvaren er et program som er utvidet med nye funksjoner. Produsenter er en leverandør eller en tredjepart som innehar leveringsobjektets immaterielle rettigheter.

18.3 Applikasjonsprogrammet anses å ha en feil hvis applikasjonsprogrammet ikke fungerer vesentlig i henhold til det som er beskrevet i definisjonen, eller dersom det ellers ikke tilsvarer det som partene skriftlig har avtalt.

18.4 Kunden laster ned applikasjonsprogrammet fra en server som Leverandøren gir tilgang til. Hvis ikke annet er avtalt, skal kunden stå for installasjonen av programmet.

18.5 Kunden er ansvarlig for at driftsmiljøet stemmer overens med de driftsmiljøkravene som Leverandøren har angitt. 

18.6 De immaterielle rettighetene til applikasjonsprogrammet tilhører produsenten. Kunden får en avtalemessig rettighet til programmet. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, får Kunden en enhetsspesifikk tilgang til applikasjonsprogrammet for intern bruk. Kunden har ikke rett til å bruke applikasjonsprogrammet til å tilby servicesenter- eller brukstjenester i forbindelse med det aktuelle applikasjonsprogrammet til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Rettigheten gjelder ikke kundens konsernselskap i henhold til regnskapsloven og utvides ikke i forbindelse med fusjon, oppkjøp, firmaarrangementer eller annen organisasjonsendring (internt eller eksternt) uten at partene skriftlig på forhånd har avtalt vilkårene for en eventuell endring av omfanget. Ved ovennevnte endringer skal partene umiddelbart innlede forhandlinger som fastsetter de nye rettighetene til programmet. Hvis partene ikke innen tre (3) måneder etter at en part har sendt en forhandlingsavgjørelse knyttet til disse endringene, har Leverandøren rett til å trekke tilbake rettigheten med umiddelbar virkning. Kunden kan med forhåndssamtykke fra Leverandøren overføre sin rettighet til et annet selskap mot en separat overføringsavgift.

18.7 Kunden har rett til å sikkerhetskopiere applikasjonsprogrammet hvis det er nødvendig med tanke på bruken av applikasjonsprogrammet, men ikke rett til ellers å kopiere det eller tillate at det kopieres til privat bruk. Kopien skal inneholde de samme merkingene om opphavsrett, varemerke osv. som den opprinnelige programkopien, og den omfattes av de samme vilkårene. Kunden har ikke rett til å gjøre endringer i applikasjonsprogrammet uten skriftlig forhåndssamtykke fra produsenten. Når bruken av eller tilgangen til applikasjonsprogrammet opphører, skal kunden på anmodning fra Leverandøren og i henhold til Leverandørens valg enten ødelegge eller returnere applikasjonsprogrammet, sikkerhetskopien, bruksanvisningen og annen dokumentasjon relatert til applikasjonsprogrammet.

18.8 Leverandøren kan med samtykke fra Kunden erstatte et avtalt bruksprogram med en ny versjon av applikasjonsprogrammet eller et annet program. Den nye versjonen av applikasjonsprogrammet eller et annet program skal, når det gjelder funksjoner, ytelse og andre egenskaper, oppfylle definisjonene til vesentlige deler og det som avtalepartene skriftlig har avtalt. Når det gjelder installasjon av en ny versjon av applikasjonsprogrammet eller et annet program, skal fremgangsmåten som ble avtalt for det opprinnelige applikasjonsprogrammet følges. Leverandøren har rett til å gjøre endringer som forbedrer applikasjonsprogrammet før levering, forutsatt at applikasjonsprogrammet fortsatt oppfyller definisjonene til vesentlige deler og det som avtalepartene skriftlig har avtalt, uten å informere Kunden om det på forhånd.

18.9 Leverandøren forplikter seg til kostnadsfritt å rette opp feil i applikasjonsprogrammet som kunden har meddelt leverandøren skriftlig i garantitiden uten ugrunnet forsinkelse. Korrigeringen kan også skje ved at feilen omgås eller ved at kunden mottar skriftlige anvisninger for å omgå problemet hvis dette kan gjøres uten ekstra kostnader og vesentlig ulempe for kunden. Garantiperioden er 90 dager fra applikasjonsprogrammet leveres. Garantien forutsetter at applikasjonsprogrammet brukes i et avtalt driftsmiljø eller et driftsmiljø som leverandøren har fastsatt. Leverandøren foretar garantikorrigeringer etter eget valg fra sitt forretningssted eller på annen hensiktsmessig måte.  Garantien dekker ikke retting av en slik feil som er forårsaket av (a) bruk som er i strid med avtalen eller anvisninger gitt av leverandøren, (b) noen andre produkter enn leverandørens produkt eller (c) en endring eller retting som kunden eller en tredjepart har gjort.

18.10 Hvis det konstateres at den feilen som kunden har meddelt er omfattet av garantien, har leverandøren rett til å belaste for søk og lokalisering av feilen i henhold til avtalt prisliste. Leverandøren har dessuten rett til å belaste kunden for korrigering av en slik feil som ikke omfattes av garantien, men som det er gjort avtale om. Leverandørens ansvar for feil i applikasjonsprogrammet begrenses til oppfyllelse av garantiforpliktelsene i samsvar med punkt 7. Etter at garantien er utløpt, begrenses leverandørens ansvar for feil i applikasjonsprogrammet til eventuelle forpliktelser i vedlikeholds- eller serviceavtaler. 

18.11 Leverandøren har ansvaret for at det finnes kundestøtte og vedlikehold for applikasjonsprogrammet i minst fem år etter leveringsdato. Leverandøren er også ansvarlig for service og vedlikehold av alle versjoner av applikasjonsprogrammet i minst 12 måneder fra utgivelse av ny versjon av applikasjonsprogrammet. Leverandøren skal varsle kunden skriftlig senest seks måneder på forhånd om at tilgangen til kundestøtte og vedlikehold opphører.

18.12 Kunden er forpliktet til å ha en pålitelig bokføring, der etterlevelsen av de kontraktsfestede vilkårene og øvrige forpliktelser kan verifiseres. Kunden skal på anmodning fra leverandøren innen rimelig tid bekrefte kundens brukerantall, personantall, bruksvolumer og andre aktuelle indikatorer for leverandørens produkter og tjenester. Leverandøren eller en godkjent og uavhengig revisor hvis kunden velger det, har også rett til å foreta en granskning av ovennevnte dokumentmateriale i kundens lokaler. Leverandøren har rett til å utføre revisjonen innen rimelig tid, men maksimalt innen seks måneder. Granskingen skal utføres i løpet av kundens normale åpningstider. Leverandøren er ansvarlig for alle kostnader som påføres leverandøren i denne gjennomgangen. Hvis det oppdages brudd på rettighetsvilkårene eller ubetalte rettighetsavgifter ved revisjonen, skal kunden uten forsinkelse betale leverandøren den manglende differansen og / eller korrigere feilen  /manglen og betale leverandøren alle rimelige kostnader som revisjonen har forårsaket leverandøren. Leverandøren plikter å oppbevare alt konto- og regnskapsmateriale konfidensielt, og leverandøren forplikter seg til ikke å bruke dem til noe annet enn et avtalemessig formål.

19 SPESIALVILKÅR FOR VEDLIKEHOLDSTJENESTER

19.1 Disse under punkt 19. Disse spesialvilkårene for vedlikeholdstjenester benyttes til den programversjonen av Programmet som er fastsatt i Tjenestebeskrivelsen. Denne programversjonen lastes ned på Kundens egen server og vedlikehold av Programmet utføres som avtalt i Tjenestebeskrivelsen. Hvis disse spesialvilkårene er i strid med bestemmelsene et annet sted i disse Vilkårene, skal disse spesialvilkårene gjelde.

19.2 Leverandøren har ansvar for at (a) vedlikeholdstjenesten utføres av personale som har fått opplæring i programmet og (b) vedlikeholdstjenesten utføres i henhold til avtalen innenfor avtalt tidsrom, trygt og med den yrkeskompetansen som kreves for å utføre vedlikeholdstjenesten. Vedlikeholdstjenestene utføres i henhold til leverandørens arbeidsmetoder. Leverandøren skal dokumentere de tiltakene som utføres i tilknytning til vedlikeholdstjenesten på bemerkelsesverdig måte. Hvis kunden ber om det, skal tiltakene spesifiseres.

19.3 Hvis det er avtalt skriftlig at vedlikeholdstjenesten skal utføres helt eller delvis som fjerntiltak, ser leverandøren for sin del og på sin kostnad til at den har de datakommunikasjonsforbindelser, enheter, programmer og datasikkerhet som fjerntiltakene forutsetter.

19.4 Kunden skal påse at de som utfører vedlikeholdstjenesten i henhold til de avtalte anvisninger og bestemmelser, kan bruke kundens enheter og programmer til å utføre vedlikeholdstjenesten. På anmodning fra leverandøren skal Kunden gi leverandøren tilgang til bruksanvisninger og annen dokumentasjon vedrørende program for å utføre vedlikeholdstjenesten.

19.5 Kunden skal, på anmodning fra leverandøren, overlate til leverandøren lokaler, datamedier og annet utstyr som er nødvendig for å bruke enheter og programmer som leverandøren av vesentlig grunn trenger for å utføre vedlikeholdstjenesten. I forbindelse med feilmeldingen skal kunden varsle om og beskrive hvordan feilen oppstår. Dette gjelder også når vedlikeholdstjenesten utføres på forespørsel. På anmodning fra leverandøren skal kundens representant være tilgjengelig når vedlikeholdstjenesten utføres.

19.6 Hvis det er avtalt skriftlig at vedlikeholdstjenesten utføres helt eller delvis som fjerntiltak, skal Kunden sørge for Kunden har de datakommunikasjonsforbindelser, enheter, programmer og datasikkerhet som fjerntiltakene forutsetter. Kunden skal selv dekke kostnadene knyttet til dette. Med mindre annet er skriftlig avtalt, er kunden ansvarlig for installasjon av programoppdateringer og nye programversjoner i driftsmiljøet. Ved spørsmål relatert til vedlikeholdstjenester kontaktes leverandøren av en kontaktperson som er utpekt i avtalen eller på annen måte er utpekt skriftlig hos kunden.

19.7 Avtalepartene avtaler skriftlig om vedlikeholdstjenestens innhold samt tjenestenivået og eventuelle konsekvenser som forårsakes av avvik fra tjenestenivået. Hvis det ikke er inngått avtale om innholdet i vedlikeholdstjenesten og tjenestenivået, skal leverandørens og produsentens til enhver tid gjeldende vedlikeholdsvilkår følges.

19.8 Korrigering av en feil i programmet kan også skje ved å omgå feilen eller ved å sende kunden skriftlige instruksjoner for å omgå problemet, hvis dette kan gjøres uten tilleggskostnader og vesentlig ulempe for kunden, eller ved å levere en programoppdatering til kunden for å korrigere eller omgå feilen.

19.9 Vedlikehold som gis mot gjentatt betaling dekker ikke endringer i programmet eller korrigering av en slik feil som er forårsaket av (a) bruk som er i strid med avtalen eller anvisninger gitt av leverandøren, (b) for andre programmer enn leverandørens produkter eller (c) en endring eller korrigering utført av kunden eller en tredjepart. Dersom det konstateres at den feilen som kunden har meddelt er omfattet av den gjentatte betalingen, har leverandøren rett til å debitere for søk og lokalisering av feilen i henhold til avtalte prislister. Leverandøren har dessuten rett til å belaste kunden for korrigering av en slik feil som ikke omfattes av garantien, men som det er gjort avtale om.

20 SPESIALVILKÅR FOR RÅDGIVNINGSTJENESTER OG ANDRE TJENESTER

20.1 Disse under punkt 19. Disse spesialvilkårene for konsulent- og øvrige eksperttjenester i henhold til punkt 19 benyttes i tilknytning den delen som er fastsatt i Tjenestebeskrivelsen, eller når Kunden ellers har bestilt kundespesifikk konsultasjon i forbindelse med bruken av programmet eller konsultasjon som krever kunnskap om programvarens innhold. Hvis disse spesialvilkårene er i strid med bestemmelsene et annet sted i disse Vilkårene, skal disse spesialvilkårene gjelde. Hvis disse spesialvilkårene er i strid med bestemmelsene et annet sted i disse Vilkårene, skal disse spesialvilkårene gjelde.

20.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, er de immaterielle rettighetene til dokumentene og andre resultater som oppstår som følge av eksperttjenester og endringer som leverandøren gjør i disse, leverandøren eiendom.

20.3 Hvis ikke annet avtales skriftlig, har kunden rett til å bruke dokumenter og andre resultater som oppstår som følge av eksperttjenesten, i sin interne virksomhet. Den innvilgete rettigheten gjelder ikke kundens konsernselskap i henhold til regnskapsloven og utvides ikke i forbindelse med fusjon, oppkjøp, firmaarrangementer eller annen organisasjonsendring (internt eller eksternt) uten at partene skriftlig på forhånd har avtalt vilkårene for en eventuell endring av omfanget.

20.4 Kunden eller Regnskapsbyrået kan ikke ansette en person som er eller har vært ansatt av Leverandøren og som utfører eller har utført sentrale oppgaver i forbindelse med den aktuelle eksperttjenesten, og heller ikke inngå noen annen avtale eller for øvrig bli enige om et slikt arrangement som har til formål å erverve den aktuelle personens arbeidsinnsats, før seks måneder har gått fra at den aktuelle eksperttjenesten eller ansettelsen har opphørt, avhengig av hvilken av dem som opphører først. Hvis avtaleparten bryter denne rekrutteringsbegrensningen, plikter avtaleparten å betale et beløp som tilsvarer personens bruttolønn for seks måneder forskuddsvis. Rekrutteringsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis den aktuelle personens ansettelsesforhold er avsluttet av en årsak som skyldes arbeidsgiveren, eller om personen ansettes på personens eget initiativ ved å besvare en offentlig stillingsannonse.