Procountor / 27.02.2024

Lomautusilmoitus työntekijälle – miten lomautuksesta ilmoittaminen tapahtuu?

Lomautusta koskevat ilmoitusvelvoitteet on tärkeää hoitaa kirjallisesti ja kattavasti, jottei lomauttamisen toteuttamistavasta tai määräaikojen noudattamisesta jää epäselvyyksiä työnantajan ja työntekijän välille.

Tässä artikkelissa on käsitelty lyhyesti lomautusilmoitusta ja lomautusilmoitusaikaa koskevat keskeiset periaatteet työsopimuslain näkökulmasta. Työehtosopimus voi kuitenkin sisältää poikkeavia määräyksiä esimerkiksi siitä, kuinka paljon etukäteen lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle.

Sopimuskoneesta löydät muokattavan lomautusilmoitusmallin sekä kaikki muut tärkeimmät työsuhteiden muutostilanteisiin liittyvät asiakirjapohjat juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Miten lomauttaminen etenee? Lomautuksen vaiheet lyhyesti

Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti työnantajan päätöksellä tai aloitteesta. Työsuhde pysyy kuitenkin muutoin voimassa.

Lomauttaminen voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toimenpide, ja se voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Työaikalyhennyksellä toteuttavaa lomauttamista kutsutaan usein termillä osa-aikainen lomautus.

Ennen lomautusilmoituksen antamista tulee käydä läpi seuraavat vaiheet:

Lomautuksen perusteiden selvitys – toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen lomautus?

Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä seuraavilla perusteilla:

  • 1. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä, joilla työsopimus voitaisiin irtisanoa. Työn on täytynyt vähentyä olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijä ole sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.
  • 2. Työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työntekijälle ole kohtuudella järjestettävissä muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Tilanteen on kestettävä arviolta enintään 90 päivää, jotta lomautusperuste täyttyy. Tällöin työntekijä voidaan lomauttaa määräajaksi.

Edellä kuvatut ehdot koskevat työnantajan yksipuolisella ilmoituksella tehtäviä lomautuksia. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin myös yhdessä sopia määräaikaisesta lomautuksesta, jos sille on tarve työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan takia.

Lähtökohtaisesti lomautustilanteet koskevat vakituisia työntekijöitä. Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi kuitenkin lomauttaa, mikäli työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä hoitaa.

Lomautusperusteen täyttyminen tulee aina selvittää huolellisesti ennalta yhdessä asiantuntijan kanssa.

Ennakkoselvitys tai muutosneuvottelut

Jo ennen varsinaista lomautusilmoitusta työntekijöille on esitettävä ennakkoselvitys lomautuksen perusteista, toteuttamistavasta, arvioidusta laajuudesta sekä alkamisajankohdasta ja kestosta tai arvioidusta kestosta. Selvitys on esitettävä viipymättä, kun lomautuksen tarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitys kannattaa antaa kirjallisena, jotta asiasta jää mustaa valkoiselle.

Ennakkoselvitys voidaan antaa myös työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti, jos lomautus koskee useampia työntekijöitä. Ennakkoselvityksen ja lomautusilmoituksen antamisen välissä työntekijöille tai heidän edustajalleen on annettava tilaisuus tulla kuulluksi.

Käytännössä ennakkoselvityksen tarkoituksena on tuoda ennakoitu lomautustarve työntekijöiden tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työsopimuslain mukaan ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajan on muun lain tai sopimuksen perusteella esitettävä vastaava selvitys tai neuvoteltava lomautuksesta työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa.

Käytännössä tämä koskee esimerkiksi yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Tällöin yritys kuuluu yhteistoimintalain piiriin, ja lomautuksista käydään muutosneuvottelut, joiden yhteydessä työntekijöiden tai heidän edustajansa kuuleminen tapahtuu. Toimialakohtaisen työehtosopimuksen määräykset kannattaa tarkistaa poikkeavien ehtojen varalta.

Lomautusilmoituksen sisältö

Lomautusilmoituksen pakollinen sisältö on määritelty työsopimuslaissa. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen:

  • peruste (taloudellinen tai tuotannollinen peruste tai työn tilapäinen vähentyminen)
  • alkamisaika
  • kesto tai arvioitu kesto.

Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Työsopimuslaissa mainittujen kohtien lisäksi lomautusilmoituksesta on hyvä löytyä myös päiväys, osapuolten allekirjoitukset sekä tieto lomautuksen toteuttamistavasta. Lomautusilmoituksen mallin löydät Sopimuskoneesta.

Sopimuskoneella laadit helposti laadukkaita asiakirjoja luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

 

Lomautusilmoitusaika: Milloin lomautusilmoitus on annettava?

Työsopimuslaissa määrätty lomautusilmoitusaika on viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti, mutta jos se ei ole mahdollista, myös kirjeellä tai sähköisesti toimitettu ilmoittaminen on sallittua. Lomautusilmoitusaika on näissäkin tilanteissa 14 päivää. Ilmoituksen on tällöin oltava perillä 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkua.

Työehtosopimuksella on kuitenkin voitu sopia 14 päivästä poikkeavasta lomautusilmoitusajasta, joten työnantajan on aina syytä katsoa TES tarkasti läpi.

Lomautusilmoitukseen kannattaa aina pyytää työntekijän allekirjoitus, jotta tiedoksiannosta ja sen ajankohdasta on olemassa riidaton todiste.

Työsopimuslain mukaan ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole muun työstä poissaolon vuoksi koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa. Käytännössä tällainen poissaolosyy voi olla esimerkiksi opintovapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai perhevapaa. Ilmoitus kannattaa silti antaa varmuuden vuoksi näissäkin tilanteissa, jos palkaton poissaolojakso päättyykin arvioitua aikaisemmin.

Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

Myös työhön paluuta koskevat ilmoitusajat on määritelty työsopimuslaissa. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on annettava ilmoitus työn alkamisesta vähintään seitsemää päivää aiemmin, jos muuta ei ole sovittu.

Huomioi, että työehtosopimus voi sisältää erillisiä määräyksiä siitä, missä tilanteissa jo ilmoitettu lomautus on siirrettävissä tai keskeytettävissä ilmenneen lyhyen työn ajaksi.

Lomautustodistus työntekijälle

Työntekijä voi tarvita lomautustodistusta hakiessaan työttömyyskorvauksia tai muita etuuksia.

Kirjallisena annettu lomautusilmoitus riittää lomautustodistukseksi, kunhan siinä mainitaan lomauttamisen peruste sekä lomautuksen alkamisajankohta ja kesto tai arvioitu kesto.

Jos lomautusilmoitus kuitenkin on puutteellinen tai sitä ei ole annettu kirjallisesti, työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä kirjallinen lomautustodistus työnantajalta.

Tähänkin tarkoitukseen voit hyödyntää Sopimuskoneesta löytyvää pohjaa.

Lataa lomautusilmoitusmalli Sopimuskoneesta

Lomautuksesta ilmoittaminen on aina syytä hoitaa kirjallisesti ja kattavasti, jottei lomautusajankohdasta ja lomauttamisen toteutustavasta jää epäselvyyksiä.

Sopimuskoneesta löydät juristien laatimat ja auditoimat asiakirjapohjat lomauttamiseen sekä kaikkiin muihin yleisiin työsuhteiden muutostilanteisiin.

 

Procountor