EtusivuSopimuskoneSopimuskoneen käyttöehdot

Sopimuskoneen käyttöehdot

Sopimuskone-verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan Accountor Finago Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) asiakasyritystä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

Palveluntuottaja:

Accountor Finago Oy
Keilaniementie 1, 02150 Espoo
www.procountor.fi/fi

Accountor Finago Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 0836922-4. Arvonlisäverotunnus on FI08369224.

1. Yleistä palvelun käytöstä

1.1. Palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua. Käyttöehtojen ohella ja sen olennaisena osana sovelletaan Accountor Finago Oy:n Yleisiä Asiakassopimusehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja Accountor Finago Oy:n Yleisten Asiakassopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Käyttöehtoja.

1.2. Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden sopimista, asiakirjojen laadintaa ja hallintaa sekä sopimuskumppanien luottotietojen selvittämistä. Palvelussa Käyttäjät voivat laatia sopimustyökaluna käytettävällä sopimuskoneella (jäljempänä ”Sopimuskone”) sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjät voivat myös allekirjoittaa sähköisesti Sopimuskoneella laatimiaan ja Palveluun tuomiaan asiakirjoja sekä hallinnoida näitä asiakirjoja jokaiselle käyttäjälle luotavalla henkilökohtaisella sopimustilillä (jäljempänä ”Sopimustili”). Palvelu on kolmannen osapuolen kehittämä, ja Palveluntuottaja tarjoaa sitä kolmannen osapuolen luvalla oman asiakaskuntansa käyttöön.

1.3. Sopimuksen teon tekniset vaiheet ovat Sopimustilin Käyttäjäksi rekisteröityminen, Sopimuskoneen käyttäminen ja Sopimuskoneella laadittavan asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen. Allekirjoittamisen sijaan Käyttäjä voi tulostaa Sopimuskoneella laatimansa asiakirjan. Sopimuskoneella laaditut asiakirjat ja Sopimustilille tallennetut asiakirjat ovat hallinnoitavissa Sopimustilin kautta. Jos Käyttäjä on syöttänyt Palveluun virheellisiä tietoja, Sopimuskoneen tekniikka mahdollistaa viimeistelemättömien asiakirjojen korjaamisen.

1.4. Palveluntuottaja ei ilman Käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista Käyttäjän Sopimustilillään laatimaa sopimus- tai asiakirjaainesta tai ainekseen liittyviä allekirjoituksia.

1.5. Allekirjoitettuja sopimuksia tai asiakirjoja ei poisteta Palveluntuottajan palvelimilta siltä varalta, että niitä tarvitaan jälkikäteistä todistelua varten oikeusprosessissa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan luovuta mitään hallussaan olevaa Käyttäjän laatimaa ainesta tällaista prosessia varten ilman Käyttäjän lupaa tai laissa asetettua velvoitetta.

1.6. Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.7. Palvelun yleisesti saatavilla oleva sopimus- ja asiakirja-aines, neuvontatekstit ja muu sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja tai kolmas osapuoli. Palvelun Käyttäjälle myönnetään hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitettu käyttöoikeus Palvelun sisältöön.

1.8. Palvelun sopimus- ja asiakirja-ainesta on lupa käyttää ainoastaan sellaisiin sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin, joissa Käyttäjä on itse osapuolena, ellei toisin ole sovittu. Palvelun sopimus- ja asiakirja-aineksen, neuvontatekstien tai muun sisällön saattaminen yleisön saataviin on ehdottomasti kiellettyä.

1.9. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.10. Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muun kielisen materiaalin käyttämiseen.

1.11. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

2.3. Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

3. Palvelun tietosuoja

3.1. Palvelun yhteydessä tietojenkäsittely teetetään kokonaisuudessaan tai osaksi alihankintana. Alikäsittelijänä toimii Docue Technologies Oy. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Palvelun tuottamisessa edellä mainittua alikäsittelijää

3.2. Palveluntuottaja ja/tai alikäsittelijä säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja hänen Sopimustilillään olevan sopimus- ja asiakirja-aineksen luottamuksellisina kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan ja/tai alikäsittelijän omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan ja/tai alikäsittelijän kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.3. Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan ja/tai alikäsittelijän asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) ja ’Sopimuskone – Seloste käsittelystä’ -dokumentissa (jäljempänä ”Seloste käsittelystä -dokumentti”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Seloste käsittelystä -dokumentin löytyy Procountorin sisällä olevasta GDPR-tiedostopankista. GDPR-tiedostopankki löytyy perustietojen alta.

3.4. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän Sopimustilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle.

3.5. Sopimustilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus luoda Sopimustililleen useampia käyttäjäoikeuksia, joiden käyttöoikeuksien laajuutta Sopimustilillä asiakas voi säätää Palvelun asetuksista Palvelun teknisten rajoitteiden puitteissa. Tällaiset yritysasiakkaat vastaavat itse käyttäjäoikeuksiensa ja niiden tunnusten asianmukaisesta hallinnasta ja salassapidosta.

3.6. Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.7. Palveluntuottaja ei tarkastele tai seuraa Käyttäjän omaan sopimus- ja asiakirjakantaansa tuottamaa ainesta tai asiakirjojen allekirjoittajia, kuten kohdassa 1.4 todettiin. Käyttäjä vastaa tämän vuoksi siitä, että sillä on oikeus käsitellä asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämiään henkilötietoja ja muita tietoja. Käyttäjä vastaa kyseisiin tietoihin liittyvistä tietosuojalainsäädännön velvollisuuksista pois lukien suojausmenetelmät, joihin Palveluntuottaja on sitoutunut Tietosuojaselosteen ja Seloste käsittelystä -dokumentin mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin henkilötietoihin, jotka Käyttäjä mahdollisesti syöttää Palveluun.

3.8. Käyttäjän itse asiakirja- ja allekirjoituskantaansa syöttämien henkilötietojen osalta Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Palveluntuottaja Käyttäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Nämä Käyttöehdot yhdessä Tietosuojaselosteen ja Seloste käsittelystä -dokumentin kanssa muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelystä on voitu sopia myös Palveluntuottajan ja Käyttäjän välisessä erillisessä palvelusopimuksessa.

3.9. Jos Käyttäjällä on antaa omia dokumentoituja ohjeita syöttämiensä henkilötietojen käsittelyyn, sen tulee lähettää tämä ohjeistus Palveluntuottajalle hyvissä ajoin ennen rekisteröitymistään tai jos Käyttäjä on jo ennestään rekisteröitynyt, ennen seuraavan käyttöoikeusjakson alkamista. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tällaisen ohjeistuksen noudattamisesta johtuvista lisäkuluista.

4. Veloitukset palvelun käytöstä

4.1. Palveluun kuuluu sekä maksullisia että maksuttomia osia. Palvelun hinta ja maksuehdot ovat Palveluntuottajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisia.

4.2. Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan vuosittain tai kuukausittain. Vuosiveloitus peritään käyttöoikeusjakson alkaessa, kuukausiveloitus kunkin käyttöoikeusjakson aikavälillä olevan kalenterikuukauden lopussa.

4.3. Palveluntuottaja tekee Palvelun veloitukset laskulla.

4.4. Palveluntuottaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää Sopimuskonetta tai muuta Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen Sopimustilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntuottajalle välittömän laskutusperusteen vuoden mittaisesta käyttöoikeusjaksosta kohdassa 4.1 tarkoitetun hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.5. Yrityksille suunnattuun Sopimustiliin on käyttöoikeus kulloinkin kerrallaan vuodeksi, ellei toisin ole sovittu. Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen vuodeksi tai mahdolliseksi muuksi erikseen sovituksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassaolevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman hinnaston mukaisesti. Hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 6.2.

4.6. Palveluntuottaja käyttää laskutuksessaan kalenterikuukausittaista täsmäytystä. Mikäli maksullinen käyttöoikeusjakso aloitetaan kesken kalenterikuukauden, ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta veloitetaan vain ne päivät, jolloin valittu maksullinen käyttöoikeus on ollut voimassa, minkä vuoksi veloitukset saattavat poiketa vähäisessä määrin hinnastossa ilmoitetusta.

4.7. Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

4.8. Laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä.

5. Palvelun sisältö ja ylläpito

5.1. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2. Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

5.3. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.4. Palveluntuottaja ei vastaa siitä, että Palvelun muut käyttäjät ovat oikeustoimikelpoisia tekemään sopimuksia ja muita tahdonilmaisuja. Palveluntuottaja ei myöskään takaa Palvelun muiden käyttäjien henkilöllisyyttä taikka muiden käyttäjien tekemien sopimusten laatua tai muuta tarkoituksenmukaisuutta.

5.5. Palvelun sisältö on laadittu Suomen lain ja vakiintuneen tavan pohjalta niin, että Käyttäjän on Palvelussa asetettuja suosituksia ja ohjeistuksia seuraten mahdollista laatia laadukkaita ja juridisesti päteviä sopimuksia ja muita asiakirjoja. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen
tunnistamaan omien päätöksentekotilanteidensa erityispiirteet ja niihin parhaiten soveltuvat ratkaisut. Palveluntuottaja ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta sisällöstä. Palveluntuottaja ei vastaa mistään Palvelun avulla laadittujen sopimusten tai muiden asiakirjojen verotuksellisista seuraamuksista.

5.6. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Palvelussa esitetystä selkeästi virheellisestä juridisesta neuvonnasta aiheutuneet välittömät taloudelliset vahingot. Palveluntuottajan vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan kata välillisiä vahinkoja tai menetyksiä, kuten menetettyä tuottoa tai menetettyjä sopimuksia, ja rajautuu suuruudeltaan 5 000 euroon kunakin käyttöoikeusjaksona ja yhteensä enintään 10 000 euroon.

5.7. Palveluntuottaja ei ole velvoitettu ottamaan kantaa sopimuksiin tai asiakirjoihin, joissa se ei itse ole osapuolena.

5.8. Palveluntuottaja ei ole velvollinen tarjoamaan erillistä lakiapua tai muuta konsultaatiota Palvelun käytössä, ellei niin erikseen sovita.

5.9. Vähäiset tekniset muutokset Käyttäjän Sopimustilillä olevaan sopimus- ja asiakirja-ainekseen ovat käytettävyys- tai tietoturvasyistä sallittuja.

6. Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

6.1. Käyttöehdot tulevat keskinäisessä asiakassuhteessa voimaan Palveluntuottajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2. a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi.

b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.

c) Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Palvelun hinnastoon ja käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

d) Palvelussa tarjottavien luottotietotuotteiden sisällöstä, saatavuudesta tai hinnoista ei edellä esitetystä poiketen anneta takeita, koska kyseiset tuotteet eivät ole Palveluntuottajan vaan sen yhteistyökumppanien tuottamia. Luottotietotuotteiden sisällön tai hintojen muutoksista ei anneta ennakkoilmoituksia, eikä niillä ole vaikutusta asiakassuhteen voimassaoloon. Tuotteiden kulloisetkin hinnat ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteiden yhteydessä erikseen.

6.3. Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntuottaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 6.2 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.4. Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia.

6.5. Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.6. Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy.

6.7. Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7. Muita ehtoja

7.1. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

7.2. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Accountor Finago Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.