Accountor Finago / 28.06.2022

Miten lomapalkka, lomaraha ja lomakausi määräytyy?

Lomapalkanlaskenta - Accountor Finago

Miten lomapalkka lasketaan?

Lomapalkan ja lomakorvauksen laskutapa riippuu työntekijän palkkaustavasta. Vuosiloman ajalta vakituiselle työntekijälle maksetaan vähintään keskimäräinen tai säännönmukainen palkka. Mitä enemmän työajat vaihtelevat työntekijällä päivittäin ja viikoittain, sitä enemmän tarvitaan laskusääntöjä lomapalkan laskemiseen.

Laskentatapoja on kolme: kuukausipalkkaa saaville, yli 14 päivää kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille ja yli 35 tuntia kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille. Lue tarkemmin laskentatavoista täältä.

Lomaraha tai lomaltapaluuraha ei perustu vuosilomalakiin. Se on työehtosopimuksissa sovittu lisä (esim. 50 prosenttia lomapalkasta), joka maksetaan yleensä kesäloman yhteydessä.

Mikä on lomanmääräytymisvuosi?

Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa huhtikuun alusta maaliskuun loppuun. Lomaa ansaitaan tuona aikana joko kaksi tai 2,5 päivää kuussa. Toinen vaihtoehto on prosenttiperusteinen korvaus, joko 9 tai 11,5 prosenttia. Ratkaisevaa on työsuhteen kesto 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomaa kertyy kaksi päivää kuukaudelta, jos taas yli vuoden, lomaa kertyy 2,5 päivää. Puolikas päivä on niin sanottua talvilomaa, joka pidetään yleensä lomanmääräytymisvuoden jälkeen seuraavalla talvikaudella, ja kaksi päivää on niin sanottua kesälomaa. Prosenttiperusteisessa mallissa yli vuoden 31.3. kestänyt työsuhde antaa isomman prosentin.

Mikä on lomakausi?

Lomanmääräytymisvuotta ei kannata sekoittaa lomakauden käsitteeseen. Kesälomakausi alkaa 2.5. ja päättyy syyskuun lopussa. Talvilomakausi on 1.10.–30.4. Lomakauden aikainen loma on työnantajan määrättävissä, mutta lomakauden ulkopuolelle työnantaja ei voi määrätä lomaa. Jos työsuhde päättyy ennen lomakautta, mutta lomaa on ehtinyt jo kertyä, työntekijää ei voi määrätä pitämään jo kertynyttä lomaansa, mutta jos sen sijaan työsuhde päättyy lomakaudella, on työnantajalla oikeus halutessaan määrätä loma pidettäväksi ennen työsuhteen päättymistä.

Lomaa on mahdollista yhdessä sovitusti säästää, ja joillakin työpaikoilla tästä saatetaan jopa palkita, jos se on työnantajan edun mukaista. Käytetty on esimerkiksi malli, jossa kesälomakaudella kiireisenä aikana joustavat työntekijät, jotka suostuvat siirtämään lomansa hiljaisempaan syyskauteen, saavat enemmän lomaa kuin kiireisellä kaudella lomailevat. Loman pitämisestä on omat sääntönsä. Lomaa tulee pitää vähintään kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti, jotta työntekijälle taataan riittävä palautuminen.

Pääsääntönä laissa on, ettei lomaa makseta rahana koskaan tilanteessa, jossa työsuhde jatkuu. Joitakin poikkeuksia tähänkin on. Jos loma siirtyy esimerkiksi sairauden, äitiysloman tai vanhempainvapaan vuoksi, eikä sitä pidetä seuraavan lomakauden aikana eikä sen vuoden loppuun mennessäkään, loman saa maksaa rahana.

Mitä ovat lomapalkka ja lomaraha?

Lomapalkka maksetaan ennen loman alkua, ja se voidaan sopia maksettavaksi normaalipalkan kanssa yhtä aikaa TESistä tai talokohtaisesta sopimuksesta riippuen. Lomapalkan laskentaan on olemassa erilaisia tapoja, mutta kaikissa pääsääntö on, ettei loma-aika saa pienentää työntekijän palkkaa, vaan esimerkiksi hänelle sovitut luontoisedut täytyy antaa tai korvata rahassa loma-aikanakin.

Lomaraha tunnetaan edelleen paikoin entisellä nimellään lomaltapaluurahana. Lomaraha ei ole lakisääteinen oikeus, vaan sen määrittää TES. Lomarahaa maksetaan työntekijöille, jos alalla on käytössä yleissitova tai normaalisitova TES ja työnantaja kuuluu työnantajaliittoon. Jos kumpikaan edellytys ei täyty, ei työnantajan ole pakko maksaa lomarahaa. Maksamiselle on kuitenkin peruste myös silloin, jos lomarahaa on maksettu aiemmin. Maksamiskäytäntö tulee olla kaikille työntekijöille yhtenevä.

Lomaraha on 50 prosenttia lomapalkasta. Perinteinen tapa on maksaa puolet ennen lomaa ja puolet loman jälkeen töihin palatessa, mutta koko lomaraha on mahdollista maksaa myös ennen lomaa tai paikallisen sopimuksen turvin myös kokonaan vasta lomalta palattaessa.

Vanha nimitys lomaltapaluuraha on edelleen siinä mielessä asiaa hyvin kuvaava termi, että lomarahan maksaminen edellyttää sen, että työntekijä tulee loman jälkeen takaisin töihin. Jos käy niin, että työnantaja irtisanoo työsuhteen ja loma pidetään työsuhteen lopussa eikä työntekijä näin ollen voi palata takaisin, pitää täytyy maksaa lomaraha. Sen sijaan jos työntekijä irtisanoutuu itse eikä palaa enää sen vuoksi lomalta takaisin, lomarahan saaminen on kiinni TESistä.

Esimerkki lomapalkasta

Jos kuukausipalkkalainen on vuosilomalla osan kuukaudesta, hänelle maksetaan tältä kuukaudelta sama palkka kuin töissä ollessa, mutta osa tästä palkasta on lomapalkkaa ja osa normaalia kuukausipalkkaa. On tärkeää laskea nämä eri palkkalajit erikseen, vaikka summa onkin sama, koska lomaraha on aina 50 prosenttia lomapalkasta, ei kuukausipalkasta.

Tutustu muihin sisältöihimme

Kesän tullen monet yritykset palkkaavat avukseen määräaikaisia kesätyöntekijöitä. Mitä tämä tarkoittaa palkkahallinnon näkökulmasta?

Accountor Finago