• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Työaika – mitä on työaika?

Työaika tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on velvollinen tekemään työnantajan kanssa sovittuja työtehtäviä. Työaika voi vaihdella eri työsuhteissa ja aloilla, mutta sen perusperiaatteet määritellään työlainsäädännössä kuten työsopimuslaissa ja työaikalaissa sekä työehtosopimuksissa. Työaikaa koskevat säännökset ovat olemassa työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen turvaamiseksi sekä tasapainoisen työelämän varmistamiseksi.

Työajan keskeiset piirteet:

 1. Säännöllinen työaika:
  • Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän normaalia, ennalta sovittua työaikaa. Esimerkiksi Suomessa säännöllinen työaika on tyypillisesti enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.
  • Työehtosopimukset voivat sisältää alakohtaisia eroja, kuten lyhyempiä työviikkoja tai erilaisia työaikajärjestelyjä.
 2. Ylityö:
  • Ylityö on säännöllisen työajan ylittävää työtä. Ylityön teettäminen edellyttää yleensä työntekijän suostumusta, ja siitä maksetaan korotettua palkkaa tai annetaan vastaava määrä vapaa-aikaa.
  • Ylityökorvaukset määritellään työehtosopimuksissa tai työlainsäädännössä.
 3. Työajan joustot:
  • Työaikajärjestelyt voivat sisältää joustoja, kuten liukuvan työajan, jossa työntekijä voi vaikuttaa työpäivänsä alkamis- ja päättymisaikaan tiettyjen rajoitusten puitteissa.
  • Joustotyöaika voi helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
 4. Työaikapankki:
  • Työaikapankki on järjestelmä, jossa työntekijä voi säästää tehtyjä ylityötunteja tai muita ylimääräisiä työtunteja ja käyttää niitä myöhemmin vapaa-aikana.
  • Työaikapankin käyttöä säännellään työehtosopimuksissa tai paikallisissa sopimuksissa.
 5. Lepoajat ja tauot:
  • Työntekijöillä on oikeus lepotaukoihin ja vapaapäiviin työaikana. Esimerkiksi jatkuvan työnteon välissä on oltava päivittäisiä lepoaikoja ja viikoittaisia vapaapäiviä.
  • Ruokatauko ja lyhyet tauot työpäivän aikana ovat tärkeä osa työaikajärjestelyjä.
 6. Poikkeukset:
  • Poikkeukselliset työaikajärjestelyt, kuten vuorotyö, yötyö ja viikonlopputyö, voivat olla tarpeen tietyillä aloilla. Nämä järjestelyt vaativat erityistä huomiointia ja korvausta.
  • Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset määrittelevät tarkemmin näihin työaikoihin liittyvät ehdot.

Työaikalainsäädäntö ja työehtosopimukset

Työaikalainsäädäntö ja työehtosopimukset asettavat raamit työaikojen noudattamiselle ja valvonnalle. Lainsäädännössä määritellään muun muassa:

 • Säännöllisen työajan enimmäispituus: Laki asettaa rajat sille, kuinka pitkään säännöllinen työaika voi olla.
 • Ylityön määrittely ja korvaus: Lainsäädäntö määrittää, milloin ylityötä saa teettää ja miten siitä maksetaan korvaus.
 • Lepoajat: Lainsäädäntö määrää, kuinka pitkät lepoajat työntekijöille on annettava työvuorojen välillä.

Työajan merkitys

 1. Työntekijöiden hyvinvointi: Säännöllinen ja kohtuullinen työaika sekä riittävät lepoajat ovat olennaisia työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
 2. Työn tuottavuus: Hyvin suunniteltu työaika ja joustavat työaikajärjestelyt voivat parantaa työn tuottavuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.
 3. Työn ja yksityiselämän tasapaino: Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin auttaa työntekijöitä sovittamaan työ- ja perhe-elämän paremmin yhteen.
 4. Lainsäädännön noudattaminen: Työaikalainsäädännön noudattaminen varmistaa, että työnantaja toimii lain mukaisesti ja välttää mahdolliset seuraamukset.

Työaika on keskeinen osa työsopimusta ja työelämän sääntelyä, ja sen tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja työssäjaksaminen. Työajan hallinta ja joustavat työaikajärjestelyt voivat parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, samalla kun ne tukevat työn ja yksityiselämän tasapainoa. Työnantajien ja työntekijöiden on tärkeää tuntea työaikasäännökset ja noudattaa niitä, jotta työelämässä voidaan saavuttaa paras mahdollinen tulos.

Aika-työajanseurantaratkaisulla kirjaat tunnit käden käänteessä ja siirrät ne näppärästi palkanlaskentaan.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle