EtusivuBlogiSairausajan palkka – mitä laki ja TES sanovat sairasloman palkanmaksusta?

Sairausajan palkka – mitä laki ja TES sanovat sairasloman palkanmaksusta?

ukko työskentelee sohvalla. sairausajan palkka

Palkka sairauspoissaolon ajalta määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan

Sairausajan palkasta säädetään työsopimuslaissa, mutta yleensä työehtosopimus eli TES sanoo viimeisen sanan työntekijän palkanmaksun määräytymisestä sairasloman aikana. Eri työehtosopimuksissa on toisistaan poikkeavia määräyksiä sen suhteen, paljonko työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ja kuinka pitkältä ajalta.

Tästä artikkelista löydät perusperiaatteet työsopimuslain mukaisesta sairausajan palkasta sekä muutamia yksittäisiä esimerkkejä eri työehtosopimusten määräyksistä.

Muista aina sairauspoissaolotapauksissa tarkistaa ajantasainen tieto omasta työehto- tai työsopimuksestasi.

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus sairausajan palkkaan, jos sairaus tai tapaturma estää työnteon.

 • Mikäli työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan sairastumispäiväksi osuneelta työpäivältä ja sitä seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, mutta kuitenkin enintään siihen asti, kun oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa.
 • Jos työsuhde on ehtinyt kestää alle kuukauden, työntekijällä on oikeus 50 prosenttiin palkastaan.

Niin sanottu karenssiaika eli omavastuuaika on siis yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Myös lauantait luetaan arkipäiviin. Omavastuuajan jälkeen maksetaan sairauspäivärahaa. Työnantajille suunnatut ohjeet sairauspäivärahan hakemiseen omavastuuajan päättymisen jälkeiseltä ajalta löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Valtaosa työntekijöistä Suomessa on kuitenkin työehtosopimuksen piirissä, jolloin sairausajan palkka määrittyy oman TES:n mukaan.

Milloin työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan?

Työsopimuslain mukaan työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut työkyvyttömyyden.

Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus määrittyvät aina tilannekohtaisesti. Esimerkiksi humalatila ei vielä automaattisesti tarkoita törkeää huolimattomuutta – on eri asia kaatua humalassa portaissa kuin joutua työkyvyttömäksi itse aiheutetun baaritappelun takia.

Yrittäjät.fi-sivustolle on koottu esimerkkejä työtuomioistuimen ratkaisuista, jotka käsittelevät sairausajan palkanmaksuvelvoitetta rajanvetotilanteissa.

Sairauspoissaolosta on aina ilmoitettava työnantajalle, ja pyydettäessä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään – yleensä tämä tarkoittaa lääkärintodistusta. TES:ssä tai työsopimuksessa on voitu määrätä tarkemmin tilanteista, joissa esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoitajan todistus tai työntekijän oma ilmoitus riittää lyhyen sairauspoissaolon selvittämiseen.

Sairausajan palkka vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa

Vaihtelevaa työaikaa tekevällä työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus sairausajan palkkaan, jos työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on:

 • merkitty työvuoroluetteloon
 • siitä on muutoin sovittu
 • tai jos olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut töissä.

Tässäkin tapauksessa työehtosopimuksen tarkentavat määräykset kannattaa tarkistaa omasta TES:stä.

Onko ensimmäinen sairauslomapäivä palkaton vai palkallinen?

Nainen läppärin edessä miettivänä sairauslomapäivää

Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on työsopimuslain mukaan palkallinen. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että jatkossa se olisi palkaton, jos TES:ssä tai työsopimuksessa ei ole toisin sovittu.

Hallitusohjelman mukaan ensimmäinen sairauspoissaolopäivä olisi jatkossa omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei olisi velvollisuutta maksaa palkkaa, ellei TES tai työsopimus niin määrää. Omavastuupäivää ei kuitenkaan sovellettaisi viiden päivän tai sitä pidempiin sairauslomiin, eikä silloin, kun työkyvyttömyys johtuu ammattitaudista tai työtapaturmasta.

Suunnitelma ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta ei ole uusi, sillä sitä ehdotettiin jo vuonna 2015. Tuolloin muutos jäi kuitenkin toteuttamatta.

Valtaosa suomalaisista tekee töitä työehtosopimuksen piirissä, ja yleensä sairausajan palkasta on määrätty TES:ssä. Ensimmäinen sairauslomapäivä ei siis automaattisesti muuttuisi palkattomaksi, jos TES määrittää, että se on palkallinen.

Esimerkkejä sairausajan palkan määräytymisestä eri työehtosopimuksissa

Työsopimuslain 13. luvussa on määrätty lainkohdista, joista voidaan poiketa työehtosopimuksella. Näihin lainkohtiin lukeutuu myös sairausajan palkka, joka yleensä määrittyykin työehtosopimuksen perusteella.

Alle on koottu muutamia yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten työsuhteen kesto vaikuttaa sairausajan palkanmaksun pituuteen eri työehtosopimuksissa.

Tarkista aina tarkat sanamuodot, poikkeukset (esim. uudelleen sairastuminen, työtapaturmat, eri palkkamallit, lapsen sairastumisesta johtuva poissaolo jne.) ja täsmennykset omasta työehtosopimuksestasi.

PAMin työehtosopimukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n työehtosopimuksissa sairausajan palkkaa koskevat määräykset vaihtelevat. Alla esimerkkeinä Kaupan alan TES sekä Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden TES.

Yleisimmin työnantajan velvollisuus palkanmaksuun on työsuhteen kestosta riippuen enimmillään kahdeksan viikkoa – oman työehtosopimuksesi voi tarkistaa PAMin verkkosivuilta.

Kaupan alan TES (1.2.2023-31.1.2025)

Työkyvyttömyystapauksissa sairausajan palkka määräytyy seuraavasti:

Työsuhteen kesto sairastumishetkelläPalkallisen jakson kesto
Alle 1 kuukausiSairausvakuutuslain karenssiaika eli sairastumispäivä
ja 9 seuraavaa arkipäivää (50 % palkasta)
Vähintään 1 kuukausiSairausvakuutuslain karenssiaika eli sairastumispäivä
ja 9 seuraavaa arkipäivää
Vähintään 3kk mutta alle 3 vuotta4 viikkoa
3 vuotta – alle 5 vuotta5 viikkoa
5 vuotta – alle 10 vuotta6 viikkoa
Vähintään 10 vuotta8 viikkoa

Palkka maksetaan työpäiviltä, jotka sisältyvät jaksoon. Alle 37,5 tuntia tekeville työntekijöille palkka maksetaan työvuoroluetteloon merkityiltä tunneilta. Jos työvuoroluetteloa ei ole, palkka maksetaan sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan.

Katso poikkeukset (esim. sairastuminen samaan sairauteen uudestaan 30 päivän sisällä) sekä muut täsmennykset työehtosopimuksesta.

Työntekijöiden MaRa TES eli matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus (1.4.2023−31.3.2025)

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden.

Työsuhteen kesto sairastumishetkelläPalkallisen jakson kesto
Alle 1 kuukausi
1-4 kuukauttaSairausvakuutuslain mukainen karenssiaika
eli sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää
Yli 4 kuukautta28 kalenteripäivää
Yli 3 vuotta35 kalenteripäivää
Yli 5 vuotta42 kalenteripäivää
Yli 10 vuotta56 kalenteripäivää

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkalliselta sairausajanjaksolta peruskuukausipalkkaa. Tuntipalkkainen työntekijä puolestaan saa perustuntipalkkaa työvuorolistaan merkityiltä työtunneilta.

Katso lisätiedot ja täsmennykset työehtosopimuksesta. Huomaa myös, että esihenkilöille on oma työehtosopimuksensa.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus (6.2.2023-30.11.2024)

Tuntipalkkaiselle työntekijälle sairausajan palkka maksetaan keskituntiansion mukaan. Kuukausipalkkainen työntekijä saa työnantajan korvattavalta sairausajalta henkilökohtaisena aikapalkkana maksettavan kuukausipalkkansa.

Sairausajan palkka maksetaan kalenteriajanjakson sisään osuvilta työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä seuraavasti:

Työsuhde jatkunut yhtäjaksoisesti ennen
työkyvyttömyyden alkua
Kalenteriajanjakso
Vähintään 1 kk mutta alle 3 vuotta28 päivää
3 vuotta mutta alle 5 vuotta35 päivää
5 vuotta mutta alle 10 vuotta42 päivää
10 vuotta tai pidempään56 päivää

Alle kuusi kuukautta jatkuneissa työsuhteissa on karenssipäivä, jolloin sairausajan palkka maksetaan toisen sellaisen sairauspäivän alusta, joka työntekijän työssä ollessa olisi ollut hänen työpäivänsä. Ensimmäinen poissaolopäivä on tällöin karenssipäivä. Työnantaja maksaa kuitenkin palkan myös karenssipäivältä, jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys jatkuu sairastumispäivän jälkeen vähintään kuusi arkipäivää.

Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa sairausajan palkka on 50 prosenttia työntekijän henkilökohtaisesta aikapalkasta.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille on olemassa omat työehtosopimuksensa. Tarkista oma TES Teknologiateollisuuden työnantajien verkkosivuilta.

SOSTES eli yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (1.5.2023–31.12.2025)

Sairausajan palkkaa maksetaan työsuhteen keskeytymättömän keston perusteella seuraavasti, kun sairaus tai tapaturma estää työnteon:

Työsuhteen kestoSairausajan palkanmaksujakso
Alle 1 kuukausiSairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää
(50 % palkasta)
Vähintään 1kk mutta alle 3 vuotta28 kalenteripäivää
(täysi palkka)
3-5 vuotta35 kalenteripäivää
(täysi palkka)
Yli 5 mutta enintään 10 vuotta42 kalenteripäivää
(täysi palkka)
Yli 10 vuotta56 kalenteripäivää
(täysi palkka)

Katso tarkentavat lisätiedot suoraan työehtosopimuksesta.

KVTES eli kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 2022-2025

Palkallisten sairauspäivien määrää tarkastellaan kunta-alalla kalenterivuosittain tammikuusta joulukuuhun ja kalenteripäivinä maanantaista sunnuntaihin.

Työntekijällä/viranhaltijalla on saman kalenterivuoden aikana oikeus sairauspoissaolon ajalta:

 • varsinaiseen palkkaan 60 kalenteripäivän ajalta
 • sen jälkeen kahteen kolmasosaan varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivän ajalta.

Harkinnan perusteella voidaan lisäksi maksaa enintään kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkasta maksimissaan 185 kalenteripäivän ajanjaksolta.

Ehtona sairausajan palkan saamiselle on se, että palvelussuhde on välittömästi ennen sairauspoissaoloa jatkunut minimissään 60 kalenteripäivää. Jos palvelussuhde ei ole jatkunut edellytettyä aikaa, työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus saman kalenterivuoden aikana ja saman palvelussuhteen perusteella saada sairauspoissaolon ajalta varsinainen palkkansa 14 kalenteripäivän ajalta.

Katso lisätiedot Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n verkkosivuilta.

Rakennusalan työehtosopimus eli TES 2023-2025

Rakennusalan työehtosopimuksessa on määritelty työsuhteiden ehtoja Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennusliitto ry:n välillä.

Sairausajan palkan määräytyminen:

Sairausajan palkka maksetaan toisen sellaisen työkyvyttömyyspäivän alusta, joka työssä ollessa olisi ollut työntekijän työpäivä. Palkka maksetaan kuitenkin jo ensimmäisen työpäivän alusta alkaen, jos työsuhde on ennen sairauden alkua kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta tai jos työkyvyttömyyden kesto sairastumispäivän jälkeen on yli sairausvakuutuksen karenssiajan eli 9 arkipäivän.

Työkyvyttömyysaikaisen palkanmaksun pituus määrittyy työntekijän ennen työkyvyttömyyden alkua jatkuneen yhdenjaksoisen työsuhteen keston perusteella. Palkkaa sairausajalta maksetaan seuraavanmittaisen ajanjakson työpäiviltä:

Työsuhteen kestoAjanjakso
Alle kaksi viikkoa
Yli 2 viikkoa mutta alle 1 kuukausiSairausvakuutuksen karenssiaika
Yli 1 kuukausi mutta alle 3 vuotta28 kalenteripäivää
Yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta35 kalenteripäivää
Yli 5 vuotta mutta alle 10 vuotta42 kalenteripäivää
Yli 10 vuotta56 kalenteripäivää

Tapaturma-ajan palkan määräytyminen:

Tapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta palkkaa maksetaan ensimmäisen sellaisen työkyvyttömyyspäivän alusta alkaen, joka olisi ollut työntekijälle työpäivä. Palkanmaksun kesto määräytyy ennen työkyvyttömyyden alkamista jatkuneen yhdenjaksoisen työsuhteen pituuden perusteella.

Työsuhteen kestoAjanjakso
Alle 3 vuotta28 kalenteripäivää
Yli 3 mutta alle 5 vuotta35 kalenteripäivää
Yli 5 mutta alle 10 vuotta42 kalenteripäivää
Yli 10 vuotta56 kalenteripäivää

Mikäli sairastuminen tai tapaturma sattuu kesken työvuoron, varsinainen palkka maksetaan työvuoron loppuun.

Palkan määrä työkyvyttömyysajalta (Rakennusalan TES)

 • Aikatyössä palkka on työntekijän kesken olevan työn perusteella tai muutoin määräytyvä tuntipalkka ilman työajasta johtuvia lisiä.
 • Tuotantopalkkiotyön palkka on perusosa lisättynä keskimääräisellä tuotantopalkkio-osuudella.
 • Urakkatyön palkka on kesken olevan urakan keskituntiansio niin pitkään, kun urakka on kesken. Jos työkyvyttömyys edelleen jatkuu urakan päätyttyä, palkka muuttuu työntekijän ennen urakkaa voimassa olleeksi palkaksi.
 • Jos työkyvyttömyys johtuu sairaudesta, maksettava palkka on urakkatyössä enintään 25 euroa per tunti. Jos työkyvyttömyyden syy on tapaturma tai ammattitauti, palkka maksetaan täysmääräisenä myös urakkatyössä.

Katso työehtosopimuksesta erityistilanteet, jotka koskevat esimerkiksi työkyvyttömyyden uusiutumista, äkillisiä hammassairauksia tai alle 10-vuotiaan lapsen sairastumista.

Tarkemmat tiedot ja myös muut eri alojen (esim. asfalttiala, talotekniikka-ala) työehtosopimukset löydät Rakennusliiton verkkosivuilta.

Näppärän tiivistyksen Rakennusalan TESistä löydät Ecomin artikkelista Rakennusalan TES 2023–2025 tiivistettynä.

 

Lisää artikkeleita palkanmaksusta eri tilanteissa

 

Laske palkat helposti suoraan Procountorilla automaattitoimintojen ja valmiiden rajapintojen avulla

Helppokäyttöinen palkanmaksuohjelma, josta löydät kaikki tärkeimmät ominaisuudet palkanmaksuun.

 


Tilaa blogi sähköpostiisi

Saat ajankohtaisia vinkkejä muun muassa talouden sähköistämiseen ja pysyt aina ajan tasalla taloushallinnosta.