EtusivuBlogiTyösopimuspohja – lataa ilmainen työsopimusmalli ja ota nämä asiat huomioon

Työsopimuspohja – lataa ilmainen työsopimusmalli ja ota nämä asiat huomioon

Työsopimus on työsopimuslain säätelemä sopimus, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. 

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena jo pelkästään työnantajan ja työntekijän oikeusturvan takia. Ongelmatilanteissa kirjallisesta työsopimuksesta on helppo tarkistaa, mitä on sovittu. 

Työsopimuslaki määrää, että työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, elleivät nämä ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Tavanomaisesti työnteon keskeiset ehdot sisältyvät aina kirjallisena laadittuun työsopimukseen.

Lataa Sopimuskoneen ilmainen työsopimuspohja tästä.

Lue alta, mitä kaikkea työsopimuksesta tulee vähintään löytyä.

Työsopimuksen keskeinen sisältö

Työsopimusten sisällöissä voi olla hienoisia eroja tehtävästä riippuen. Pääsääntöisesti työsopimuksesta tulisi kuitenkin käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

 • tiedot sopimusosapuolista eli työnantajasta ja työntekijästä
 • työsuhteen muoto (toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen)
 • peruste määräaikaisuudelle, jos kyseessä on määräaikainen työsuhde
 • työnteon alkamisajankohta
 • työnteon päättymisajankohta määräaikaisissa työsuhteissa
 • työaika, työntekopaikka ja pääasialliset työtehtävät
 • palkkaus ja palkanmaksuajankohta
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai tieto sen määräytymisen perusteesta
 • tieto työehtosopimuksesta, mikäli sellaista sovelletaan
 • päiväys ja sopimusosapuolten allekirjoitukset.

Yllä oleva listaus ei ole kaiken kattava. Tehtävästä riippuen monista muistakin seikoista voidaan sopia. Joillakin aloilla työsopimukseen voi sisältyä esimerkiksi kilpailukielto- tai salassapitoehto.

Määräaikainen työsuhde

Tädit neuvottelee määräaikaisesta työsuhteesta

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Tällainen syy voi olla esimerkiksi toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus, harjoittelu tai työn sesonkiluonteisuus, kuten joulumarkkinat. 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi (Finlex)

Pääsääntöisesti määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, ellei asiasta ole erikseen laadittu irtisanomisehtoa. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa erittäin painavasta syystä ilman irtisanomisaikaa. 

Määräaikaiseenkin työsopimukseen voidaan liittää kuitenkin koeaika. Koeajalla työntekijä ja työntekijä voivat päättää työsuhteen heti. Koeaikapurulla pitää kuitenkin asialliset perusteet.

Koeaika

Nainen puhuu puhelimeen koeajalla

Koeaika on työsuhteen alkuun sijoittuva aika, jolloin työsopimus voidaan purkaa työnantajan tai työntekijän aloitteesta ilman irtisanomisaikaa. Koeajan tarkoituksena on selvittää, onko työntekijä soveltuva työhön ja yhtäältä vastaako työsuhde työntekijän odotuksia. 

Koeaika ei tule voimaan automaattisesti, vaan siitä on sovittava erikseen. Yleensä tieto koeajasta on kirjattu työsopimukseen. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että työsuhteeseen kuuluu työehtosopimuksen mukainen koeaika.

Työsuhteessa ei katsota olevan koeaikaa, jos siitä ei ole mainintaa työsopimuksessa tai jos työnantaja laiminlyö koeaikaa koskevan ilmoitusvelvoitteensa.

Palkanmaksu

Palkanmaksun aika, täti puhelimella

Yleensä palkan määrä ja maksupäivä on sovittu työsopimuksessa.

Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on lain mukaan työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Työaikalaki määrittää, että työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijöiden tekemistä työtunneista ja niistä suoritettavista korvauksista. Lue artikkelimme työajanseurannasta.

Vuosiloma

Kaksi naista menossa vuosilomalle

Vuosilomaa säätelee vuosilomalaki. Työehtosopimuksissa on myös usein lisäyksiä tai tarkentavia tai poikkeavia kohtia liittyen vuosilomaan, vuosilomapalkkaan ja muihin työehtosopimuksella sovittaviin asioihin. Mikäli alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, sovelletaan tällöin vuosilomalakia. Lue artikkelimme vuosiloman kertymisestä.

Työehtosopimus

Kaksi naista kuvassa miettimässä työehtosopimusta

Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsuhteiden yksityiskohtaisemmat ehdot määräytyvät yleensä työehtosopimusten perusteella

Myös työsopimuksella on mahdollista sopia toisin joistakin työsopimuslain säännöksistä. Tällöin kyseisessä säännöksessä on kuitenkin aina oltava erikseen maininta sopimisoikeudesta.

Lataa työsopimuspohja Word-tiedostona

Työsopimusta ei kannata hoitaa vasemmalla kädellä. Tarjoamme käyttöösi ilmaisen työsopimuksen mallipohjan. Voit ladata sen tästä ja muokata sitä tarpeidesi mukaan.

Sopimuskoneesta löydät myös muut yritystoimintaasi liittyvät tärkeimmät asiakirjamallit juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä. Valmiita asiakirjamalleja löytyy yhteensä yli 350.

Lataa työsopimuspohja – lähetämme linkin sähköpostiisiTilaa blogi sähköpostiisi

Saat ajankohtaisia vinkkejä muun muassa talouden sähköistämiseen ja pysyt aina ajan tasalla taloushallinnosta.