Jussi Räsänen / 04.08.2022

Yrityksen verosuunnittelu

Tähän kirjoitukseen on koottu verosuunnittelun erityispiirteitä yritysmuotojen mukaan jaoteltuina. Tehokkaalla verosuunnittelulla voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen verotukseen. Perehtyminen ajankohtaiseen verotukseen ja määrätietoinen, huolellinen verosuunnittelu ja toteutus kannattaa. Pyrimme myös vastaamaan kysymykseen, kumpi olisi sinulle parempi yhtiömuoto yritystä perustettaessa, toiminimi vai osakeyhtiö?

Pääoma- ja ansiotulojako

Toiminimiyritykset

Toiminimiyrityksessä yrityksen vuosittainen tulos verotetaan aina kokonaan yrittäjän tulona.

Pääoma- ja ansiotulojakoon on mahdollista kuitenkin vaikuttaa. Yrittäjä voi valita pääomatulon osuuden nettovarallisuudesta siten, että se voi olla joko 20, 10 vai 0 prosenttia. Kannattaa huomioida, että olettama verotuksessa on 20 prosenttia.

Lisäksi yritystuloa voidaan jakaa puolisoiden kesken sillä edellytyksellä, että he työskentelevät molemmat yrityksen hyväksi. Pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden nettovarallisuusosuuksien perusteella.

Henkilöyhtiöt

Yrityksen tulos jaetaan vuosittain verotettavaksi yhtiömiesten tuloina.

Pääoma-osuuden suuruutta ei ole mahdollista valita, vaan se on aina 20 prosenttia yhtiömiehen nettovarallisuudesta.

Yhtiömies voi nostaa yrityksestä palkkaa ja sillä tavoin määrittää, mikä hänen tulososuutensa pääomatulon osuus on. Palkkaa verotetaan ansiotulona.

Kustannusten korvauksen maksaminen ei edellytä palkan maksamista, vaan kustannuksia voidaan korvata ilman palkan nostamistakin.

Lisäksi henkilöyhtiössä yhtiömiehet voivat tehdä esimerkiksi liikehuoneiston vuokrasopimuksen yhtiön kanssa, ja tällöin vuokratuloa verotetaan pääomatulona.

Toiminimi- tai henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi?

Jos yritys tuottaa hyvin ja voittoa voidaan jättää yritykseen, kannattaa harkita osakeyhtiömuotoa. Yhteisövero on 20 prosenttia ja osingon vero 6 prosenttia.

Jos yrityksellä sen sijaan ei ole nettovarallisuutta ja jos se tulos matala ja se tarvitaan yrittäjän elämiseen, osakeyhtiömuoto ei tuo verosäästöjä. Se saattaa silti olla tärkeä imagotekijä.

Kannattaa muistaa, että toiminimi- ja henkilöyhtiöistä varojen nostaminen on osakeyhtiötä yksinkertaisempaa.

Osinko

Osinko on yhtiökokouksessa päätetty yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus yrityksen tuloksesta. Sitä voidaan pitää vastikkeena osakkaisiin kohdistuneesta riskistä. Se on myös yksi vastaus kysymykseen: Miten nostaa rahaa ulos yrityksestä tai Milloin osakkaan kannattaa nostaa palkkaa ja milloin osinkoja? Osinkoon liittyvä lainsäädäntö on määritetty osakeyhtiölaissa (624/2006).

Yleensä osinko jaetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua. Mahdollisia ovat kuitenkin myös esim. puolivuotisosinko, kvartaaliosinko neljä kertaa vuodessa tai kuukausiosinko. Voidaan myös päättää lisäosingosta tai jakamatonta voittoa voidaan jakaa kertyneenä aiemmilta tilikausilta.

Osinkoa maksava yritys pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Jos saat pääomatuloja (mm. osingot, vuokratulot, myyntivoitot) yhteensä alle 30 000 €, menee veroa 30 % ja ylimenevästä osasta 34 %.

Lue lisää osingonjaosta osakeyhtiössä täältä.

Kustannusten korvaaminen

Verosuunnittelua kuvassa, nainen käyttää läppäriä

Toiminimiyritykset

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvauksia ja päivärahoja ei varsinaisesti kirjata, vaan niille on omat säännöksensä elinkeinoverolaissa (EVL 55 §).

Kilometrikorvauksia ja päivärahoja ei käsitellä palkka- tai pääkirjanpidossa, vaan ne tulee tehdä vähennyksinä veroilmoituksella (ns. kilometrikorvausta vastaava vähennys tai päivärahaa vastaava vähennys).

Henkilö- ja osakeyhtiöt

Henkilöyhtiössä ja osakeyhtiössä yhtiömiehelle/osakkaalle on mahdollista maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia samoin perustein kuin työntekijällekin.

Kustannusten korvaaminen ei edellytä, että yhtiömies/osakas nostaisi yhtiöstä palkkaa.

Yritysten nettovarallisuus pääomatuloverotuksen perustana

Nainen miettii verosuunnittelua

Toimihenkilö- ja henkilöyhtiöt

Molemmissa yhtiömuodoissa yhtiön nettovaroihin lisätään 30 prosenttia verovuonna maksetuista, ennakonpidätyksen alaisista palkoista, ja palkkajaksotuksia ei lasketa mukaan.

Toimihenkilöyhtiössä lähdeverollisia pankkitalletuksia ei lasketa nettovarallisuuteen. Omaisuudesta, kuten rakennuksesta, yli 50 prosenttia tulee olla yritystoiminnan käytössä. Tässä sovelletaan niin sanottua joko-tai-periaatetta. Jos rakennuksen käyttöaste on yli 50 prosenttia, se luetaan nettovaroihin. Jos taas alle 50 prosenttia, sitä ei huomioida nettovaroja laskettaessa.

Henkilöyhtiöissä yhtiömiehen ottamaa lainaa ei lasketa nettovaroihin. Yhtiömiehen nettovarallisuudesta vähennetään:

1. Omana tai perheen vakituisena käyttämän asunnon arvo.

2. Yhtiömiehen (vastuunalaisen) yhtiöosuuden hankkimiseen käytetty korollinen velka.

Osakeyhtiöt

Pääomatulo-osinko vaihtelee 0–150 000 euron välillä, ja kokonaisverorasitus on 26 prosenttia (yhteisövero + osinkovero).

Osakkeenomistajan osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään:

1. Osakaslaina, joka on maksamatta verovuoden päättyessä.

2. Omassa tai perheen käytössä ollut auto.

Sen sijaan osakkeiden hankintaan otettua velkaa ei vähennetä.

Passiivinen omaisuus

Toiminimi- ja henkilöyhtiöt

Toiminimiyrityksillä ja henkilöyhtiöillä passiivista omaisuutta ovat pitkäaikaiset, riskittömät sijoitukset, jotka eivät ole vaihto- eivätkä käyttöomaisuutta. Ne siirretään pois elinkeinotoiminnan varoista ja ne ovat pois näin ollen myös nettovarallisuuslaskennasta.

Juoksevat tulot ja menot käsitellään tuloverolain säännösten mukaan, ja tulos eriytetään muista tuloista ja menoista.

Osakeyhtiöt

Osakeyhtiöllä kaikki omaisuus lasketaan nettovarallisuuteen.

Luontoisedut

Luontoisedut ovat palkkaa ja ansiotuloa.

Yksi esimerkki luontoisedusta on autoetu. Autoetu ei ole mahdollinen toiminimiyrittäjälle. Tutustu autoetuun tarkemmin täältä: Autoetu – Milloin se on mahdollinen yrittäjälle ja miten se vaikuttaa verotukseen?

Verohallinto on päättänyt laskentasäännöt tietyille eduille, muutoin huomioidaan käypä arvo.

Luontoisetukäytössä oleva omaisuus lasketaan nettovaroihin.

Huomionarvoista on, että omana tai perheen asuntona käytetyn asunnon arvo vähennetään yhtiömiehen nettovarallisuusosuudesta tai osakkeenomistajan osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta.

Yksityisotot ja varojen sijoittaminen ja nostaminen

Toiminimi- ja henkilöyhtiöt

Toiminimi- ja henkilöyhtiöissä yksityisottoja voi olla jopa yli vuotuisten voittojen määrän.

Osakeyhtiöt

Osakeyhtiössä osakepääoma on minimissään 2500 €, ja varojen sijoittaminen ja jakaminen vaativat muotomääräysten noudattamista.

Joustava ja nopea tapa on sijoitus vapaaseen omaan pääomaan (SVOP).

Varojen jakaminen SVOP-rahastosta: verotus joko osinkona tai myyntivoiton verosäännöin.

Mahdollisia ovat myös laina yhtiölle: mahdollisuus nostaa pääomatulona verotettavaa korkoa, ei nosta nettovarallisuutta, jos halutaan pääomatuloosinkona laina yhtiöltä. Osakaslaina verotetaan osakkaalta pääomatulona.

Summaus

Toiminimi vai osakeyhtiö, kumpi yhtiömuoto olisi sinulle tarkoituksenmukaisempi?

  • Osakeyhtiön edut verotuksessa nousevat esille tulojen kasvaessa
  • Toiminimellä vastaat itse kaikista liiketoimintasi veloista ja velvoitteista
  • Toiminimen kirjanpito on mahdollista toteuttaa yhdenkertaisena

Toiminimi on voi olla ketterin vaihtoehto pienen liiketoiminnan aloittamiseen. Tämä pätee erityisesti silloin, jos liiketoiminnan rahasummat ovat maltillisia ja tarkoituksenasi on lähinnä tienata oma toimeentulosi ilman suuria kasvuhaaveita.

Jos taas lähdet yrittämään isommalla porukalla tai tarkoituksena on heti tavoitella kovaa tulosta tai kasvua, osakeyhtiö voi olla soveliaampi yhtiömuoto.

Lue lisää verotuksesta artikkelistamme arvonlisävero yrityksille.

Lue lisää yrityksen perustamisesta artikkelistamme osakeyhtiön tai toiminimen perustaminen.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Accountor Finagolla markkinoinnin ja myynnin asiantuntijana. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com