Procountor / 12.02.2023

Osakeyhtiön tai toiminimen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Onko sinulla liikeidea, jota haluat lähteä kokeilemaan? Artikkelissa vastaamme aloittavan yrittäjän kannalta oleellisiin kysymyksiin. Selvitä ennen toiminnan aloittamista vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Miten perustaa yritys

 1. Minusta tulee yrittäjä: Perustamispäätöksen tekeminen ja liikeidean kehittäminen.
 2. Yksin vai yhdessä? Mahdollisten yhtiökumppaneiden valitseminen.
 3. Missä muodossa? Yritysmuodon valitseminen ja verosuunnittelu.
 4. Lomakkeet kuntoon: perustamisasiakirjojen laatiminen.
 5. Tarvitaanko lupa? Elinkeinolupahakemus (jos tarpeen).
 6. Raha-asiat kuntoon: Pankkitilin avaus, taloushallinnon ohjelmistoihin perehtyminen, rahoituksen hankkiminen.
 7. Missä yritän? Toimitilat, esimerkiksi vuokraaminen.
 8. Muodollisuudet: Toiminimen rekisteröiminen, ennen toiminnan aloittamista hakeutuminen ennakonperintärekisteriin sekä ilmoittautuminen Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 9. Ryhtyäkö työnantajaksi? Mahdollisten työntekijöiden palkkaaminen.
 10. Tulevaisuuden varalle: Työttömyysturva-asiat (yrittäjäkassa), YEL + Entä jos sairastun? Työterveyshuoltoasiat ja vapaaehtoiset vakuutukset.

Yhtiömuodot

Nainen katsoo puhelinta

Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät. Huomionarvoisia ovat esimerkiksi yhtiömiesten lukumäärä, pääoman tarve, laajenemistavoitteet ja haluttu voitonjakomalli.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja (TMI)

Perustaminen on helppoa. Pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää eikä tarvittavaa pääomaa ole määritelty. Yhtiömuodossa yrittäjä tekee kaikki sitoumukset ja sopimukset omalla nimellään.

Toiminimi on kevyt yritysmuoto, joka sopii pää- tai sivutoimiselle yrittäjälle. Se on sidottu yhteen henkilöön joka vastaa yritystoiminnan päätöksistä, riskeistä ja vastuista itse. Taloudellisista vastuista toiminimiyrittäjä vastaa myös koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toiminimelle on sallittu yhdenkertainen kirjanpito eikä siltä vaadita tilinpäätöstä.

Osakeyhtiö (OY, OYJ)

Osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee osakkeita, jotka ilmenevät perustamissopimuksessa. Osakeyhtiön pakollinen toimielin on hallitus.

Vuodesta 2019 lähtien osakeyhtiön osakepääomalla ei enää ole ollut vähimmäisvaatimusta. Mikäli osakepääomaa ei ole, sen määräksi kaupparekisteritietoihin merkitään nolla euroa. Aiemmin osakeyhtiöön tuli aina siirtää minimissään 2500 euron alkupääoma.

Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto Suomessa. Se on hyvä yhtiömuoto silloin, kun tavoitteena on kasvattaa yritystoimintaa ja tuottaa omistajille mahdollisimman paljon voittoa. Osakeyhtiön perustaminen voi olla järkevää erityisesti silloin, kun on tehtävä suuria investointeja tai yhtiöön on tulossa useampia omistajia, jotka työllistyvät yritykseen. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat vastaavat yrityksen velvoitteistaan vain sijoittamallaan pääomapanoksella.

Osuuskunta

Osuuskunta on joustava yritysmuoto, joka tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollistaa jäsenilleen työntekijän statuksen. Tämän myötä osuuskunnan jäsen on työntekijän eläketurvan ja työttömyysturvan piirissä. Osuuskunnassa jäsenten vastuu sen veloista on rajattu samaan tapaan kuin osakeyhtiössä, ja näin yrittäjän vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan.

Kommandiitti- tai avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, ja vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi vastuullista yhtiömiestä, jotka vastaavat yrityksen velvoitteista myös toistensa puolesta. Kommandiittiyhtiössä on vuorostaan vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies päättää yrityksen toiminnasta ja vastaa sen sitoumuksista, kun taas äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu siihen pääomaan, jonka hän on yritykseen sijoittanut.

Osakeyhtiön tai toiminimen perustaminen hinta

Ukko miettii kuvassa

Vuonna 2022 yrityksen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa:

Voit ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi myös ilman maksua, mikäli et liity kaupparekisteriin ja teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella tai OmaVeron kautta. Tällöin et kuitenkaan voi rekisteröidä, käyttösuojattua toiminimeä (esimerkiksi Pertsan Betoni) vaan toimit elinkeinonharjoittajana omalla nimelläsi (esimerkiksi Pertti Virtanen).

Mistä maksuista yrittäjä on vähintään velvollinen huolehtimaan? Mitä pakollisia vakuutuksia yrittäjän on otettava, entä millaisia vapaaehtoisia on tarjolla?

Lakisääteiset maksut

YEL ja TYEL

Yrittäjän tulee lain mukaan ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL. Jos yrittäjä palkkaa itselleen työntekijöitä, hänen täytyy vakuuttaa itsensä lisäksi työntekijät työntekijän eläkelain (TyEL) ja tapaturmavakuutuslain mukaisesti. YEL ei ole pakollinen silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät. YEL ei ole pakollinen silloin, kun yrittäjän työpanos on vähäinen, eli 8 261,71 euroa vuodessa (vuonna 2022), hän ei työskentele yrityksessä tai omistaa siitä kolmanneksen tai alle.

Potilasvakuutus

Jos yrittäjä harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa, hänen on otettava potilasvakuutus korvaamaan mahdollisia terveydenhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Ympäristövahinkovakuutus

Silloin kun yritystoimintaa varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa, yrittäjän on otettava ympäristövahinkovakuutus.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus kaikille liikenteeseen käytettäville moottoriajoneuvoille ja perävaunuille.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisia vakuutuksia hoitavat vahinkovakuutusyhtiöt.

 • Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus.
 • Omaisuusvakuutukset – esimerkiksi yrityksen kiinteistöjen ja muun omaisuuden vakuuttaminen.
 • Keskeytysvakuutukset.
 • Vastuuvakuutukset.
 • Oikeusturvavakuutus – välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja korvaamaan yrityksen toimintaa koskevissa riitatilanteissa.
 • Ajoneuvovakuutukset.

Aloittavan yrityksen rahoitus

Kuvassa lasiseinää.

Mistä rahoitus yritykselle?

Karkeasti ottaen aloittavan yrittäjän rahoitusmahdollisuudet yritykselle voidaan jakaa kahteen osaan, omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan.

Käsikädessä yrityksen rahoituksen kanssa kulkevat myös investointipäätökset. Jotta yritys tuottaisi taloudellista arvoa, on yritysjohdon tärkeä tehtävä tehdä päätökset siitä, mihin investoidaan ja miten ne rahoitetaan. Oma pääoma luo rahoittajien näkökulmasta uskottavuutta yrityksen idealle ja hankkeille ja on siksi merkittävä asia yritykselle.

Vieraan pääoman yleisen lähde on pankkilaina, johon vaaditaan aina turvaava vakuus. Rahoitusta ja avustusta tarjoavat lisäksi esimerkiksi ELY-keskukset, Finnvera, Tekes ja TEM.

Yleensä yrityksen perustaminen edellyttää myös investointeja. Rahoitustarve saattaa kuitenkin vaihdella suuresti riippuen siitä, onko kyseessä yhden hengen toiminimi tai kansainvälisille markkinoille puskeva startup-yritys. Rahaa tarvitaan esimerkiksi työtilojen vuokraukseen, työtarvikkeisiin tai markkinointiin. Jos kyseessä on fyysinen tuote, pelkkä tuotekehitys saattaa syödä jo suuria summia rahaa.

Ensimmäinen askel: liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelma

Ennen yritystoiminnan aloittamista on hyvä laatia liiketoimintasuunnitelma.  Suunnitelman laatiminen kannattaa riippumatta siitä, hakeeko yrittäjä ulkopuolista rahoitusta.

Oman vision kääntäminen kirjalliseen muotoon pakottaa miettimään liikeidean eri aspekteja huolellisesti. Kirjoitusprosessin aikana suunnitelman epäkohdat tai mahdolliset puutteet tulevat yleensä nopeasti näkyviin.

Rahoittajille liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea tärkeä tiedon lähde. Kun aikaisempien tilikausien tilinpäätöksiä tai muita kokemusarvoja ei ole vielä saatavilla, liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen päämärästä, kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Ennen varsinaisen rahoituslaskelman laatimista on suositeltavaa tehdä vielä kannattavuuslaskelma. Sen avulla yrittäjä voi selvittää, tuottaako perustettava yritys voittoa, eli ovatko tulot isoimmat kuin menot. Vasta seuraavalla askeleella lähdetään selvittämään rahoitustarvetta.

Rahoituslaskelmassa otetaan huomioon kaikki yrityksen perustamiseen tarvittavat investoinnit sekä useamman kuukauden käyttömenot. On ensisijaisen tärkeää, että kulut arvioidaan mahdollisimman realistisesti. Alakanttiin arvoitu summa voi koitua nopeasti kohtaloksi, jos suunnitelmat eivät toteudukaan odotetulla tavalla. Toisaalta arviossa ei kannata myöskään liioitella, koska se voi vaikeuttaa rahoituksen saantia.

Erilaisia rahoitusmuotoja

Usein aloittavalla yrityksellä iso osa yrityksen rahoituksesta tulee yrittäjän omasta taskusta. Omien resurssien lisäksi moni yrittäjä tarvitsee kuitenkin vielä ulkopuolista rahoitusta käynnistääkseen liiketoiminnan. Alla on lista paikoista, joista rahoitusta voi lähteä hakemaan.

Pankki

Varsinkin pienyrityksille oma pankki on hyvä paikka lähteä liikkeelle. Pankkilainan suurimpiin etuihin kuuluvat verrattavan edulliset korot ja joustavuus takaisinmaksussa. Lainan saaminen pankista ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvyys – ei varsinkaan silloin, kun haettava rahamäärä on hieman suurempi.

Luottokelpoisuuden lisäksi pankkia kiinnostavat olemassa olevat vakuudet. Jos riittäviä vakuuksia ei ole, lainan saaminen ei välttämättä onnistu. 

Finnvera

Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka myöntää rahoitusta yrityksen eri vaiheisiin. Finnvera-lainojen etu on, että rahoitus perustuu kannattavuusarvioon, ei vakuuksiin. Sen avulla osakeyhtiö voi siis saada hakemansa pankkirahoituksen, vaikka riittäviä vakuuksia ei omasta takaa löytyisikään. Finnveran lainoissa on kuitenkin toimialarajoituksia, joten se ei sovi kaikille yrityksille.  Sen lisäksi Finnveran tarjoamien lainojen korot ovat tyypillisesti hieman suurempia kuin pankkilainoissa.

Joukkorahoitus

Viime vuosina joukkorahoitus on noussut suosituksi rahoitusmalliksi muiden rinnalle etenkin startup-ympäristössä.  Yleensä joukkorahoituksen varat kerätään laajalta joukolta pieninä summina siihen erikoistuneen joukkorahoitusalustan kautta. Yleisesti tunnistetaan neljä joukkorahoituksen muotoa: osake-, laina-, vastike- ja lahjoituspohjainen joukkorahoitus.

Yrittäjälle tämä rahoitusmalli tuo monenlaisia etuja. Alhaisen riskin lisäksi joukkorahoitus on erinomainen tapa kasvattaa näkyvyyttä. Parhaimmillaan onnistunut joukkorahoituskampanja voi myös toimia ponnahduslautana myöhemmille tapahtumille.

On kuitenkin hyvä muistaa, että menestyvä joukkorahoituskampanja vaatii paljon valmisteluja ja pohjatyötä. Siitä huolimatta takeita onnistumisesta ei ole. Keskimäärin vain noin puolet kampanjoista saavuttaa asetetun tavoitteen.  

Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit

Bisnesenkeli tai enkelisijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa aikaansa, osaamistaan ja rahaansa pääsääntöisesti kasvuyrityksiin ja startup-yrityksiin. Sijoitusta vastaan enkelisijoittaja saa vähemmistöosuuden yhtiön osakkeista. Verrattuna pääomasijoittajiin bisnesenkelit ovat erikoistuneet alkuvaiheen rahoitukseen.

Myös pääomasijoittajat tuovat mukanaan ammattitaitoa, verkostoja ja uskottavuutta. Suurin ero enkelisijoittajiin piilee siinä, että pääomasijoittajat sijoittavat omien rahojen sijaan muiden rahoja. He myös sijoittavat suurempia summia myöhempään vaiheeseen. Niin houkuttelevalta kuin sijoittajan tarjous voikin tuntia, yrityksen kannattaa punnita päätöstä huolella. Sijoittajasta tulee yksi omistajista. Samalla hän saa päätösvaltaa yrityksen asioihin. Irtautumisvaiheessa yritys saatetaan myydä ulkopuolisille, mikä luo epävarmuutta yrityksen jatkosta.

Business Finland

Business Finland on valtion omistama osakeyhtiö, joka pyrkii edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Business Finland myöntää rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille, innovatiivisille yrityksille. Rahoitus voi olla joko avustusta tai takaisinmaksettavaa lainaa.

ELY-keskus

Elinkeino- ja ympäristökeskukset (ELY:t) tukevat paikallisesti pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä. Rahoitusta on mahdollista hakea investointeihin sekä kehittämistoimenpiteisiin.

Työntekijän palkkaaminen

Yksi aloittavan yrittäjän päätöksistä on työntekijän palkkaaminen. Palkkaanko heti ulkopuolista apua vai aloitanko yksin? Aloittavalla yrittäjällä on monenlaisia vaihtoehtoja, joita kannattaa miettiä omien tavoitteiden näkökulmasta.

Kysymyksiä ovat esimerkiksi

 • Tarvitsenko kokopäiväistä apua vai onko avun tarpeeni esimerkiksi kausiluonteista?
 • Voisinko ulkoistaa joitain tehtäviä itseltäni, jotta pystyn käyttämään ajan ydinosaamiseeni ja yritykseni liiketoiminnan kannalta olennaisimpaan?
 • Auttaisiko esimerkiksi, jos ulkoistan kirjanpidolliset tehtävät tilitoimistolle?
 • Pärjäänkö sen jälkeen yksin, vai tarvitsenko kuitenkin yhden tai useamman työntekijän?
 • Voisinko ulkoistaa muita töitä, esimerkiksi myyntiä, kuljetusta, postitusta tai muuta?
 • Olisiko vuokratyövoima vakituisen työntekijän palkkaamista paremmin tarpeitani vastaava tapa? Jos avun tarve on tilapäinen, saattaa työvoimaa vuokraava yritys yhteistyökumppanina olla toimiva ratkaisu. Tosin tämä saattaa olla melko kallis vaihtoehto, mutta toisaalta vuokratyövoimaa käyttäessään yrittäjä välttyy esimerkiksi maksamasta erikseen työn sivukuluja. Realistiset laskelmat kannattavat.
 • Onko työtä vain tiettyinä aikoina vuodesta tai yhden projektin verran? Joskus määräaikaisen työntekijän palkkaaminen on järkevin ratkaisu. Tällöin tulee muistaa, että lain mukaan määräaikaisuudelle on oltava selkeä peruste, joka voi olla esimerkiksi tiettyyn aikaan ja sisältöön liittyvä projekti.
 • Onko työtä koko- vai osapäiväisesti? Huomaathan, että työsopimus kannattaa laatia aina kirjallisena. Tämä on sekä työntekijän että työnantajan etu.

8 vinkkiä työntekijän palkkaamiseen

1. Tee taloudellinen analyysi

Esitä itsellesi esimerkiksi seuraavat kysymykset: Kuinka paljon minun on hankittava palkkauksen kattamiseksi? Milloin palkattu henkilö alkaa ansaita omat rahansa? Selvitä myös, miten paljon työtä pystyt tarjoamaan. Voit ehkä aloittaa osa-aikaisella työsuhteella ja kasvattaa työaikaa myöhemmin tarpeen mukaan. Muista, että palkan päälle tulee mm. sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja, samoin vuosilomat, arkivapaakulut ja vastaavat tulevat työnantajan maksettaviksi.

Työntekijöiden palkan lisäksi tulevat vielä työnantajamaksut: työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantajalle tulee kuluja myös vuosilomista, arkivapaista ja mm. vanhemmuuteen liittyen.

Kuluja tulee myös rekrytoinnista, koulutuksesta ja uuden työntekijän palkkaukseen liittyvistä työvälineistä, vaate- tai toimitilakuluista.

Yhtenä nyrkkisääntönä työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa vähintään 1,5:llä todellisten kulujen selvittämiseksi. Tällöin esimerkiksi 2500 euron kuukausipalkkaa saavasta työntekijästä koituu työnantajalle 3500 euron meno kuukaudessa.

Laskelmissa kannattaa huomioida, kuinka paljon yhden uuden palkattavan työntekijän tulee tuottaa yritykselle tuloja. Vastaus riippuu muun muassa myyntikateprosentista ja työntekijän tuottamasta lisäarvosta.

2. Tee SWOT-analyysi

SWOT-analyysissa käydään läpi heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysi kannattaa tehdä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, johon luotat ja joka antaa sinulle rehellistä palautetta. Mihin yrityksesi on matkalla? Missä yrityksesi on 3–5 vuoden kuluttua?

3. Harkitse rekrytoimista huolellisesti

Pohdi, millaista työntekijää haet – huomioi niin pätevyys kuin persoonallisuuskin. Missä asioissa tarvitset apua? Mitkä asiat osaat tehdä hyvin itse, ja mitkä tehtävät joku muu osaisi tehdä paremmin? Ehkä yrityksesi tarvitsee henkilön, jonka persoona täydentää omaasi?

Taloudellisten seikkojen lisäksi työntekijän palkkaamisessa on aina myös inhimillinen puolensa. Jos henkilökemiat alkavat tökkimään, työnteko voi nopeasti muuttua raskaaksi, vaikka kassakone laulaisi. Henkilövalinnoilla on myös jatkoa ajatellen valtava merkitys siihen, mihin suuntaan yrityskulttuuri alkaa muovautua.

Kuvassa kaksi naista työhaastattelussa.

4. Varaa rekrytoimiseen riittävästi aikaa

Jos olet liian kiireinen jo nyt, ajankohta ei luultavasti ole oikea työntekijän palkkaamiseen, koska uuden henkilön perehdyttäminen vie aikaa. Selvitä rehellisesti itsellesi, milloin sinun on mahdollista varata aikaa perehdytykseen – ja milloin työntekijän pitäisi aloittaa työssään, jotta hän on valmis käärimään hihat ennen vuoden ruuhkahuippuja.

Ennen työsuhdetta ja sen alussa yrittäjän aikaa kuluu rekrytointiin kuuluviin rutiineihin. Tällaisia voivat olla muun muassa vakuutusten ja työterveyshuollon järjestäminen, työsopimuksen tekeminen sekä työehtosopimukseen liittyvien yksityiskohtien selvittäminen. Nämä voivat yllättäen viedä valtavasti yrittäjän omaa tuottavaa työaikaa.

5 Tarjoa koeaikaa

Muista työsuhteeseen liittyvät lait ja säännöt ja kirjaa työsopimukseen lain säätelemä koeaika. Näin sekä sinulla että työntekijällä on aikaa tunnustella, miten yhteistyö alkaa sujua.

Koeajalla on työnantajalla ja työntekijällä mahdollisuus selvittää soveltuvuus tehtävään ja työyhteisöön. Koeajan pituudesta sovitaan yleensä työehtosopimuksessa. Työsopimuslain mukaan se voi kuitenkin olla korkeintaan 6 kuukautta.

6. Aloita osa-aikaisella työsuhteella

Jos mahdollista, kannattaa aloittaa pienin askelin ja edetä asteittain. Jos olet epävarma työn riittävyydestä ja tarvittavasta työpanoksesta, voit palkata ensin osa-aikaisen työntekijän ja selvittää samalla, millainen työaikapanostus on riittävä. Huomioi kuitenkin samalla pitkän aikavälin tavoitteesi.

Työajanseurannan järjestäminen on laissa määrätty velvollisuus Suomessa toimiville yrityksille. Työntekijöiden työtuntien seuraamista ei silti kannata ajatella lakisääteisenä pakkopullana, vaan pikemminkin mahdollisuutena kehittää työntekijöiden hyvinvointia ja yrityksen toimintaa. Lue lisää työajanseurannasta.

7. Selvitä, voitko saada palkkaamiseen tukea

Esimerkiksi TE-toimisto myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja voi saada koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen koulutuksesta. Lue lisää Yrittäjien sivuilta.

8. Perehdy lakeihin ja sääntöihin

Työnantajana toimiminen tuo mukanaan paljon uusia vastuita, jotka koskevat muun muassa työympäristöä. Tiedosta, että oma roolisi muuttuu, kun sinusta tulee esimies, ja hanki tarvittava osaaminen hoitaaksesi tehtävän parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta yrityksen.perustaminen.net -sivulta.

Työnantajan velvollisuudet

 • Pakollisen eläkevakuutuksen ja muiden pakollisten vakuutusten maksut.
 • Palkanmaksu tai yrittäjälle maksettavan työkorvauksen maksaminen. Lue lisää aiheesta palkka ja työkorvaus verotuksessa.
 • Palkanmaksun velvoitteet: ennakonpidätys ja palkan perusteella maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin nimellä
  sosiaaliturvamaksu) tilitetään Verohallinnolle.
 • Työntekijöiden työeläkevakuutus, tiettyjen ehtojen täyttyessä ryhmähenkivakuutus.
 • Veroilmoituksen antaminen työnantajasuoritteista.
 • Vuosi-ilmoitus.
 • Säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja ilmoittautuu Verohallinnon työnantajarekisteriin.
 • Rahapalkan lisäksi työnantaja voi antaa työntekijälle palkkana pidettäviä luontoisetuja, kuten ravinto- tai puhelinedun.

Työnantajan velvollisuuksiin voit perehtyä tarkemmin verottajan sivuilta.

Yrityksen talous

Naikkonen puhuu puhelimessa

Kirjanpidon ulkoistaminen

Kaikilla yrityksillä on laissa säädetty velvollisuus pitää kirjaa yritystoiminnan tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista. Tämän lisäksi yrityksen tulee tehdä tilikauden päätteeksi tilinpäätös, paitsi jos yritys on muodoltaan toiminimi. Toiminimiyrityksellä ei ole tilinpäätösvelvollisuutta. Tilinpäätös on laskelma tilikauden tuloksesta sekä varoista ja veloista. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitoon kerätään kaikki liiketoiminnasta syntyvät kuitit, tositteet, sopimukset ja viranomaisilmoitukset. Reaaliaikaisessa kirjanpidossa tapahtumat viedään kirjanpitoon ilman viivettä, mutta pienessä paperitositteilla toimivassa yrityksessä kirjanpito tehdään usein kertatyöskentelynä sitten, kun kuukauden kaikki tositteet ovat käytettävissä. Kirjanpidon on oltava siten ajan tasalla, että siitä voidaan tehdä kausivero- ja muut ilmoitukset veroviranomaiselle sekä lainmukaiset ilmoitukset muuta tarkoitusta varten.

Kaikkea ei tarvitse eikä ehkä kannatakaan tehdä itse ja hyvä yhteistyö kirjanpitäjän kanssa voi olla kullanarvoista. Monien yrittäjäkonkareiden neuvo on yksinkertainen: hanki hyvä tilitoimisto jo ennen kuin perustat yrityksen. Tilitoimistoilla on valtavasti tietotaitoa yrityksen talouteen liittyvistä asioista. Hyvä tilitoimisto osaa neuvoa myös esimerkiksi yritysmuodon valinnassa ja yrityksen veroasioiden hoitamisessa ja huolehtii siitä, että yrityksesi talous tulee hoidettua lain vaatimalla tavalla. Tilitoimisto huolehtii arvonlisäveron maksuista ja työnantajamaksuista oikein ja ajallaan.

 • Tilitoimistosta saat tietoa eri yritysmuodoista, niiden perustamiskiemuroista ja niihin liittyvistä pääoman tarpeista.
 • Tilitoimistot osaavat neuvoa yrityksen verotukseen liittyvissä asioissa.
 • Tilitoimistojen tiedot ovat ajantasaiset ja vastaukset kysymyksiisi saat luotettavasti ja vaivattomasti.
 • Oma energia kannattaa suunnata itse yrittämiseen.

Mitä pienen yrityksen kirjanpidon hoitaminen maksaa tilitoimistossa?

Tähän ei ole yksittäistä vastausta, koska aloittavia on niin moneen lähtöön. Voit saada kirjanpidon kiinteään hintaan noin 30 € / kk – 90 € / kk, tai voit joissain tapauksissa ottaa kirjanpidon perustuen tunti- tai tositemäärään. Useimmiten tilitoimistot veloittavat erikseen työllistävämmistä tehtävistä kuten tilinpäätöksen tekemisestä. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin, ettei kirjanpitokustannuksesi nousisi tarpeettomasti:

 • Ulkomaankauppa aiheuttaa lisätyötä kirjanpitäjällesi.
 • Kryptovaluutat voivat olla tulevaisuutta, mutta kirjanpitäjällesi ne aiheuttavat takuuvarmasti harmaita hiuksia.
 • Käytettyjen tavaroiden kauppa voi aiheuttaa kirjanpitäjällesi melkoista näpertelyä.
 • Ostatko ja myytkö kaiken käteisellä? Kannattaa lopettaa, sillä verkkolaskutuksessa on automaatioon perustuvat etunsa.

Kirjanpidon tekeminen itse

Aloittavan yrittäjän kirjanpito voi yksinkertaisimmillaan olla hyvin suoraviivaista, mutta yleensä paras vaihtoehto on käyttää ammattilaista kirjanpidon tekoon. Kirjanpidon kustannus vaihtelee riippuen omasta liiketoiminnasta ja tilitoimistosta, mutta olennaista on arvioida oman työpanoksen arvo suhteessa säästettyyn rahaan.

Firman perustaminen ja 5 yleisintä virhettä

Nainen miettii

1. Testaaminen

Moni aloittava yrittäjä haluaa pitää oman ideansa mahdollisimman pitkään salassa peläten, että joku muu voisi varastaa sen. Pahimmillaan tuotetta tai palvelua kehitellään pimennossa kuukausia tai jopa vuosia ilman, että yksikään asiakas on nähnyt saati kokeillut sitä.  

Tämän menettelytavan vaara on, että investoit valtavasti aikaa ja rahaa tuotteen kehitykseen, jolle ei myöhemmin löydykään ostajia tai markkinaa.

Ehkä kuuluisin esimerkki epäonnistuneesta tuotekehityksestä on yli 100 miljoonan euron rahoituksen saanut yhdysvaltalainen startup-yritys Juicero. Juicero joutui lopettamaan toimintansa syyskuussa 2017 reilun vuoden jälkeen, kun kävi ilmi, että yrityksen 400 dollarin laite on käytännössä täysin turha. Mitä oli tapahtunut? Uutiskanava Bloomberg oli kokeillut mehupuristinta ja todennut testissään, että laitteeseen asennettavat mehupussit pystyi puristamaan yhtä hyvin käsin.

Muista: jotta voit kehittää toimivia tuotteita ja palveluja, sinun on hyvä kerätä palautetta kohderyhmältäsi. Hyviä vinkkejä tähän liittyen löytyy esimerkiksi Eric Riesin menestyskirjasta Lean Startup.

2. Yrityksen markkinointi

Yksi aloittavan yrittäjän tyypillinen virhe on unohtaa markkinointi joko kokonaan tai panostaa siihen liian vähän. Moni kuvittelee, että kun Facebook-profiili ja kotisivut on kerran tehty, asiakkaat ilmestyvät ikään kuin itsestään eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Näin ei kuitenkaan ole. Mitä kalliimpi tuote tai palvelu, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ostopäätös edellyttää useampia kontaktipisteitä. Varsinkin digitaalisessa ostoprosessissa tarvitaan strategisesti suunniteltuja markkinointitoimenpiteitä ja sisältöjä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Budjetoi suunnitteluvaiheessa tarpeeksi rahaa markkinointiin ja hae siihen myös ammattilaisten tukea.

3. Yrityksen kustannukset

Yksi yleisin syy uusien yritysten kaatumiseen on rahan loppuminen kesken. Jos yrittäjä turvautuu tiukassa tilanteessa sukulaisten ja ystävien tukeen, se voi rasittaa ihmissuhteita ja aiheuttaa suuriakin taloudellisia paineita.

Tämän skenaarion välttämiseksi on äärimmäisen tärkeää budjetoida tarpeeksi rahaa ja kerryttää henkilökohtaisia säästöjä pankkiin ainakin puoleksi vuodeksi eteenpäin. Toimimalla näin varmistat, että sinulla on pelivaraa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Hyvin hoidettu talous on yrityksen kivijalka, joten tilitoimistoammattilainen kannattaa palkata avuksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

4. Epäolennaiseen keskittyminen

Tuntuuko tutulta?

Oikeastaan sinun oli tarkoitus kehittää yrityksen myyntistrategiaa, mutta huomaatkin käyttäneesi monta tuntia Instagram-kuvien muokkaamiseen tai logovaihtoehtojen selaamiseen netissä?

Yllättävän yleinen aloittavan yrittäjän virhe on keskittyä epäolennaiseen ja unohtaa liiketoiminnan kannalta ratkaisevat tehtävät. Paraskaan design tai tuotevideo ei auta, jos sinulla ei ole asiakkaita, joille myydä. Muista, että yritys tarvitsee toimiakseen ennen kaikkea rahaa ja asiakkaita. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että etenet suunnitelmallisesti ja opit priorisoimaan tehtäviä.

Gary Kellerin ja Jay Papasanin kirjassa kaikki tiivistyy yhteen keskeiseen kysymykseen: ”Mikä on se yksi asia, jonka voin tehdä, että kaikki muu olisi helpompaa tai turhaa?”.

5. Yksin tekeminen

Viimeinen mutta sitäkin yleisempi virhe on kaiken tekeminen yksin. Se selittyy usein pienellä budjetilla, yrittäjän perfektionismilla tai myös tietämättömyydellä. Tämän menettelytavan ongelma on, että aikaa haaskataan epäolennaisiin asioihin, jälki voi jääädä keskinkertaiseksi ja yrittäjä uupuu siinä samassa.

Kun huomaat, että pää on pyörällä liian monen tehtävän kanssa, hae apua ammattilaiselta tai ulkoista rutiinitehtäviä assistentille. Tulet pian huomaamaan, että sijoitus maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Miksi sähköinen taloushallinto kannattaa heti yrittäjyyden alkutaipaleella?

Naisen käpälät ja läppäri kuvassa

Sähköinen taloushallinto helpottaa yrittäjän arkea ja tuo säästöjä.

Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto heti yrityksen perustamisvaiheessa kannattaa. Jos osaat maksaa laskun verkkopankissa, osaat lähettää laskut verkkolaskuina. Jos haluat vastaanottaa laskusi verkkolaskuina, ilmoitat toimittajalle katuosoitteesi tai postilokerosi sijasta verkkolaskuosoitteesi. Käyttöönotto on helppoa.

Procountor