Jussi Räsänen / 30.04.2024

Tilinpäätös – mikä se on, milloin se pitää laatia ja miksi?

Osakeyhtiön tilinpäätös. Nainen katsoo läppäriä.

Tilinpäätös on laskelma ja tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, joka selvittää yrityksen tai organisaation tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös laaditaan aina tilikausittain (tavallisesti 12 kk) ja se pitää toimittaa kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Etsitkö tilintarkastajaa? Täältä löydät listan auktorisoiduista tilintarkastajista, jotka ovat myös osoittaneet Procountor-osaamisensa.

Saat artikkelin luettuasi hyvän yleiskuvan tilinpäätöksistä ja se vastaa tiiviisti yleisiin kysymyksiin aiheesta. Katso vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on tilinpäätös? Ihmiset katsovat kuvassa läppäriä.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös (englanniksi financial statement tai balance sheet) on laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös laaditaan aina suoriteperusteisesti, vaikka kirjanpito onkin tehty maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen tekeminen ei edellytä kahdenkertaista kirjanpitoa, jonka tilikauden aikaisista vienneistä tilinpäätös muodostetaan. Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Tilinpäätösvelvollisuus eri yritysmuodoille?

Osakeyhtiö on aina velvollinen laatimaan ja ilmoittamaan tilinpäätöksen kaupparekisteriin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö (ay) ja kommandiittiyhtiö (ky) ovat sekä tilinpäätös- että ilmoitusvelvolliset vain, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät.

Katso alta video liittyen tilinpäätökseen toiminimelle ja osakeyhtiölle, jossa Accountorin asiantuntija Riikka Palo vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Missä tilanteissa tilinpäätös on pakollinen?
 • Milloin tilinpäätös on hyödyllinen toiminimelle?
 • Paljon tilinpäätös maksaa ja viekö se paljon yrittäjän aikaa?

Lue lisää avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösvelvollisuudesta PRH:n sivuilta.

Myös yhdistyksen ja säätiön tulee laatia tiinpäätös, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Lue lisää PRH:n sivuilta yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösvelvollisuudesta.

Elinkeinonharjoittajan osalta tilinpäätös tulee laatia, jos sen tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella kaksi seuraavista rajoista ylittyy:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Mihin tilinpäätös toimitetaan?

Valmis tilinpäätös liitetään tuloveroilmoituksen liitteeksi. Tuloveroilmoitus on annettavaa verottajalle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätösvelvolliset toimittavat tilinpäätöksen myös kaupparekisteriin julkaistavaksi, se on tehtävä kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä.

Mihin tilinpäätös toimitetaan? Mies näpyttelee kuvassa tablettia.

Mihin mennessä tilinpäätös pitää toimittaa?

Vahvistettu tilinpäätös on toimitettava kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätökseen vahvistamiseen on aikaa kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös ilmoitetaan rekisteröitäväksi myöhemmin kuin kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä, perii PRH (Patentti- ja rekisterihallitus) 85 € suuruisen maksun myöhästyneestä tilinpäätöksestä.

Mitä tilinpäätöstietoja ilmoitetaan kaupparekisteriin?

Kaupparekisteriin on lähetettävä seuraavat tiedot ja tilinpäätösasiakirjat:

 • Tilinpäätöksen rekisteröintilomake allekirjoitettuna ja päivättynä. Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.
 • Tuloslaskelma
 • Tase (ei tase-erittely)
 • Liitetiedot (esimerkiksi yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua)
 • Tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella ilmoitetaan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja voittoa koskeva yhtiökokouksen päätös.
 • Tilintarkastuskertomus (jos yritys on tilitarkastusvelvollinen)
 • Toimintakertomus ja rahoituslaskelma (jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus)
 • Konsernitilinpäätös (jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen) sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Mistä saa tilinpäätöstiedot?

Tilinpäätösvelvollisten tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja ovat luettavissa Patentti- ja Rekisterihallituksen Virre-tietopalvelussa.

Mihin tilinpäätöstä tarvitaan?

Tilinpäätös on tärkeä tuloverotuksen kannalta, sillä tilinpäätöksessä lasketun mahdollisen voiton perusteella yhtiö maksaa tuloveroja. Viranomaiselle toimittamisen lisäksi tilinpäätöstä tarvitaan myös esimerkiksi yritystoiminnan sopimuksia, luoton ja rahoituksen hakemuksia ja elinkeinolupia varten.

Milloin tilinpäätös tehdään? 

Tilinpäätös laaditaan aina tilikausittain (tavallisesti 12 kk). Kun yritystoiminta aloitetaan, kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kk, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikausi on kuitenkin aina kalenterivuosi. Tilinpäätökseen laatimiseen on aikaa 4 kuukautta tilikauden päättymisestä.

Mikä on tilinpäätöksen aikaraja?

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämän jälkeen tilinpäätös tulee vielä vahvistaa viimeistään puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen – käytännössä vahvistaminen tarkoittaa, että tilinpäätös hyväksytään osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Mikä on tilinpäätöksen aikaraja? Kuvassa nainen näpyttelee läppäriä.

Mitä jos tilinpäätös on myöhässä?

Aikarajasta myöhästyminen nostaa käsittelymaksun 85 euroon. Muutoin tilinpäätösilmoituksen hinta on maksuton.

Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiön, joka ei kehotuksista huolimatta ole toimittanut tilinpäätösasiakirjoja vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

Lisätietoa toiminimen ja osakeyhtiöiden tilinpäätöksestä tästä.

Miltä tilinpäätös näyttää?

Katso tästä esimerkki tilinpäätösmallista pienen osakeyhtiön osalta ja tästä esimerkki tilinpäätösmallista yhdistyksen osalta. 

Mikä on tilinpäätössiirto?

Tilinpäätössiirtoja ovat ns. vapaaehtoiset varaukset eli poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Poistoero syntyy, kun kirjanpidossa tehdään suunnitelman mukaisista (sumu-poisto) poikkeavia poistoja. Poistoero on siis kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus.

Taseessa oman ja vieraan pääoman välissä esitetään tilinpäätössiirtojen kertymä sekä pakolliset varaukset. Tilinpäätössiirtojen kertymä on verotukseen liittyvä erä.

Esimerkki: Yritys hankkii koneen, jonka hankintameno on 60 000 € ja josta sumu-poistot tehdään tasapoistoina kuudessa vuodessa. Yhden tilikauden poisto on siten 10 000 €. Tilinpäätöstä laadittaessa todetaan, että voittoa halutaan pienentää ja kirjanpitoon kirjataan EVL maksimipoisto 25 % menojäännöksestä, eli 15 000 € , jolloin poistoeroa syntyy 5 000 €.

Verotusperusteisia varauksia ovat ennakkokulukirjaukset tulevista menoista ja verotettavan tuloksen järjestelymahdollisuudet (esim. investointi- ja toimintavaraus). Verotuksessa hyväksyttävät vähennyskelpoiset varaukset ovat toiminta-, takuu-, hinnanlasku- ja jälleenhankintavaraus.

Pakolliset varaukset, kuten esimerkiksi eläkevaraukset ja verovaraukset, eivät kuulu tilinpäätössiirtoihin. Tilinpäätössiirrot esitetään taseessa erikseen.

Mikä on tilinpäätösanalyysi?

Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mittaamista ja kriittistä arviointia tilinpäätöstietojen pohjalta. Tilinpäätöksen analysoinnissa yhdistyvät tilinpäätökseen perusteella laskettavat tunnusluvut, niiden muutosten tarkastelu ja niiden taustalla olevien syy-seuraussuhteiden analyysi. Tilinpäätösanalyysilla pyritään arvioimaan muun muassa yrityksen kannattavauutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Mikä on vahvistettu tilinpäätös?

Vahvistettu tilinpäätös on yhtiökokouksessa hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös. Kokouksesta on laadittava myös virallinen pöytäkirja. Tilinpäätös on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vahvistamisen jälkeen on yhtiöllä aikaa kaksi kuukautta ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Nainen hymyilee kuvassa. Mistä tilinpäätös koostuu?

Mistä tilinpäätös koostuu?

Tilinpäätös sisältää tilikaudelta laaditun tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksessä oleva tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ilmenee tuloslaskelmasta. Liitetiedoissa ovat tasetta ja tuloslaskelma täydentävät tiedot, jotta tilinpäätös antaisi yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan.

Pien- ja mikroyritykset eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöksen mukaan toimintakertomusta tai rahoituslaskelmaa. Toimintakertomus on laadittava, jos päättyneellä ja sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on toteutunut vähintään kaksi seuraavasta kolmesta ehdosta: liikevaihto (tai sitä vastaava tuotto) on yli 7,3 miljoona euroa, taseen loppusumma on yli 3,65 miljoona euroa ja/tai palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Mitä tositteita tilinpäätöksen tekemiseen tarvitaan ja miksi?

Tilinpäätöksen tekemiseen tarvitaan kaikkien tilikaudelle kuuluvien tapahtumien tositteet. Selvittelytili on aina tyhjennettävä tilinpäätöksen tekemisen yhteydessä. Myyntien osalta tarvitaan tieto tilikauden aikana tehdyistä töistä.

Vaikka lasku lähetettäisiin vasta seuraavalla tilikaudella tai työ olisi kokonaan laskuttamatta, on ne kuitenkin jaksotettava tilinpäätöksen niin, että työstä saatu tulo kuuluu sille tilikaudelle, jolla työ on suoritettu. 

Käteiskassan saldosta tilikauden viimeisellä päivällä on laadittava raportti, joka on allekirjoitettu tilikauden viimeiselle päivälle. Tilikauden päättyessä on inventoitava yrityksen varasto. Tilinpäätöspäivänä varastossa olevasta tavarasta laaditaan raportti, missä on lueteltu tuotteet, niiden kappalemäärät ja arvonlisäveroton hankintahinta. Inventaarion allekirjoittaa laatija.

Lisäksi tilinpäätökseen tarvitaan koko tilikauden palkkatiedot. 

Kaikki tilikauden aikana ansaitut palkat, myös maksamattomat, kirjataan tilinpäätökseen. Toiminimiyrittäjällä on veroilmoitusta varten toimitettava kilometrikorvauksien ja päivärahan tiedot matkalaskulla.

Pankin antaman saldotodistuksen (vakuus- ja vastuuerittely) mukaan täsmäytetään lainojen saldot ja korkokulut. Leasingvuokrista ja muista vuokravastuista on toimitettava vuokrasopimus, jos sitä ei ole aikaisemmin toimitettu.

Nainen sulkee läppärin. Tilinpäätöksen valmistuminen.

Mitä muuta on hyvä huomioida?

Tilinpäätöksen valmistuminen vaatii yhteistyötä yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä. Muista toimittaa tarvittavat tositteet ajossa ja kysy neuvoa heti, jos jotain kysymyksiä nousee esiin. Tällä tavalla tilinpäätös saadaan mahdollisimman kivuttomasti kasaan.

Yrityksen taloushallinto ja kirjanpito osto- ja myyntilaskuista aina tilinpäätökseen asti on mahdollista hoitaa näppärästi kokonaisuudessaan sähköisesti. Procountor on tähän sopiva ratkaisu sekä yrittäjälle että kirjanpitäjälle.

Etsitkö tilintarkastajaa? Täältä löydät listan auktorisoiduista tilintarkastajista, jotka ovat myös osoittaneet Procountor-osaamisensa.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/