Procountor / 26.01.2024

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Tunnuslukuja voidaan laskea joko suoriteperusteisesti (tuloslaskelmapohjaisesti) tai maksuperusteisesti (rahoituslaskelmapohjaisesti). Mittaamisen kohteena voivat olla esimerkiksi

 • yrityksen kannattavuus
 • vakavaraisuus
 • maksuvalmius
 • laajuus
 • tai tehokkuus

Mitä nämä tunnusluvut kertovat ja miksi niitä kannattaa seurata etenkin nyt, kun markkinatilanne on erityisen haastava?

Tunnuslukujen peruskäsitteitä

Myyntikate: liikevaihto – ainekäyttö – ulkopuoliset palvelut

Myyntikate on tärkeä esimerkiksi kaupan alan yrityksille, kuten tukkukauppiaille.

Käyttökate: liiketulos + poistot ja arvonalennukset
Liiketulos: liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – toimintakulut – poistot ja arvonalennukset +/– poikkeukselliset erät

Rahoitustulos: nettotulos + poistot ja arvonalentumiset

Nettotulos: liiketulos +/– rahoituserät +/– verot
Kokonaistulos: nettotulos ja poikkeukselliset erät omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset

 • poistoero verovelalla vähennettynä
 • oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain (siihen saakka, että oma pääoma on nolla)

Oikaistu oma pääoma keskimäärin: tilikauden alun ja lopun oman pääoman keskiarvo

Sijoitettu pääoma: oma pääoma + korolliset velat

Käyttöpääoma: vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset – ostovelat – sisäiset ostovelat – saadut ennakot

naiset näppäilevät läppäriä ja tutustuvat yrityksen tunnuslukuihin

Vakavaraisuuden tunnusluvut – vakavarainen yritys selviää pitkällä aikavälillä

Vakavaraisuudella eli soliditeetilla tarkoitetaan yrityksen tervettä rahoitusrakennetta, joka takaa yrityksen mahdollisuuden selvitä pitkäaikaisesti taloudellisista velvoitteista. Vakavaraisuus sisältää tappion sietämiskyvyn, samoin sen, millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on kasvattaa velkaansa.  

Vakavaraisuuden tunnusluvut ovat muun muassa omavaraisuusasteprosentti, muita esimerkiksi suhteellinen tai nettovelkaantumisaste prosenttina. Omavaraisuusaste saadaan laskettua varojen ja oikaistun taseen loppusumman (josta vähennetty jo tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) osamääränä. Hyvän omavaraisuusasteprosentin määritellään usein liikkuvan 35-55 %:n välillä.

Muita vakavaraisuuden tunnuslukuja:

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (vuosina): korollinen vieras pääoma kauden lopussa / rahoitustulos (12 kk)

 • lasketaan vuosia, ei prosentteja
 • kannattaa tutkia yrityksen ostotilanteessa
 • hyvä taso on noin 1–3 vuotta

Nettovelkaantumisaste-%: 100 * (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat

 • kertoo yrityksen velkojen suhteestaomiin varoihin
 • likvidit varat eli omat rahat ja pankkisaamiset
 • yli 200 % todella huolestuttava aste
 • 10–60 % on melko hyvä
bannerimainos

Suhteellinen velkaantumisaste-%: 100 * oikaistun taseen velat / liikevaihto (12 kk)

 • liian suuri suhteellinen velkaisuus on 100 % eli taseen vastattavaa puolella yhtä paljon velkoja kuin on liikevaihto; ollaan riskirajalla, koska jotta taseessa olevat velat voisi maksaa kaikkinensa, pitäisi käyttää koko liikevaihto (mikä ei taas mahdollista, koska liikevaihdosta täytyy vähentää myös henkilöstö- ja muita kuluja)
 • 50 % taso jo melko turvallinen

Kannattavuuden tunnusluvut – kannattavalla yrityksellä tuotot ovat kuluja suuremmat

Kannattavuus on yrityksen toiminnan jatkuvuuden edellytys. Se on karkeasti ottaen yrityksen tulojen ja kulujen vertaamista toisiinsa. Kannattava yritys tuottaa voittoa, heikosti kannattava tappiota samalla pääomaansa syöden. Liiketoiminnan voitto tai tappio ovat tunnettuja kannattavuuden alle kuuluvia käsitteitä.

Erilaiset kateprosentit, esimerkiksi myynti- tai käyttökateprosentit, yhtä lailla esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti ovat kannattavuuden mittareita. Katemittareilla tarkoitetaan toteuman vertaamista liikevaihtoon, sen sijaan tuottomittareissa verrataan tiettyä erää pääomaan.

Kate- tai tulos-%: kate tai tulos * 100 / liikevaihto

Oman pääoman tuotto-%: 100 * nettotulos (12 kk) / oikaistu oma pääoma keskimäärin

 • hyvä taso 15–20 %
 • jos alle 5 %, heikko taso, voi olla hankala saada sijoittajia

Sijoitetun pääoman tuotto-%: 100 * [nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)] / sijoitettu pääoma keskimäärin

 • alle 3 % heikko sijoittajien näkökulmasta
 • 10–15 % hyvä
 • yli 15 % on jo erittäin hyvä

Maksuvalmiuden tunnusluvut kertovat yrityksen kyvystä selviytyä kuluista

tunnuslukuja tiiraamassa

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä maksaa liiketoimintansa juoksevat kulut. Hyvä maksuvalmius turvaa yrityksen palkanmaksun yhtä lailla kuin liiketoiminnan kannalta olennaiset ostotkin, muun muassa. Sitä voidaan mitata erilaisilla ratioilla eli tunnusluvuilla, joista quick ratio lasketaan lisäämällä yhteen lyhytaikaiset saamiset, rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit ja jakamalla nämä lyhytaikaisella vieraalla pääomalla miinus lyhytaikaisillä saaduilla ennakkomaksuilla.

Quick ratio: (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

 • hyvä 1–1,5; mielellään yli ykkösen
 • huolestuttava taso on 0,3

Current ratio: (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma

 • alle ykkösen heikko, hyvä taso on 2–2,5

Toimintajäämä: myynnin kassaan maksut + liiketoiminnan muut tuotot – kassaperusteiset ostot – kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut + valmistus omaan käyttöön

 • tulisi olla aina plussalla

Toiminnan tehokkuuden ja laajuuden tunnusluvut

Toiminnan laajuutta voidaan mitata taseen staattisia lukuja vertaamalla. Laskemisessa kannattaa huomioida myös henkilökunnan määrä, ja suhteuttaa luvut henkilömäärään. Tällä tavalla voidaan arvioida esimerkiksi sidottua pääomaa tai velkaantuneisuutta.

Liikevaihdon kasvu-%: 100 * [liikevaihto (12 kk) – edellinen liikevaihto (12 kk)] / edellinen liikevaihto (12 kk)

 • voi olla petollinen tarkastella yksinään, koska liikevaihtoa on helppo kasvattaa mutta samalla myynti- ja käyttökate saattavat laskea ja tuloskunto heikentyä, esimerkiksi bonuksia ei kannata sitoa liikevaihtoon
 • antaa suuntaa, mutta tulkinnassa kannattaa ottaa muita lukuja rinnalle, jotta tiedetään, miten yrityksellä oikeasti menee

Toiminnan tehokkuutta voidaan mitata käyttöpääomaa, vaihto-omaisuuden kiertoaikaa tai pääoman kiertonopeutta.

Käyttöpääoma-%: 100 * käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivää): 365 * (vaihto-omaisuus – vaihto-omaisuuden ennakkomaksut) / aine- ja tarvikekäyttö (12 kk)

 • hyvä kiertoaika on riippuvainen tuotteista, joita tuotteita myydään; elintarvikkeissa kiertoaikojen oltava nopeammat kuin esimerkiksi Rautakaupassa,
 • kannattaa huomioida esimerkiksi elektroniikassa nopea vanhenemisaika
 • raha sitoutuu varastoon, jos kiertoaika pitkä

Pääoman kiertonopeus: 100 * liikevaihto (12 kk) / oikaistun taseen loppusumma keskimäärin

 • pieni kiertonopeus tarkoittaa sitä, että yritys on hidas ja käyttää pääomaa tehottomasti.

Tutustu muihin sisältöihimme ja lue blogistamme yrityksen talouden raportoinnista

bannerimainos

Procountor