Timo Ollikainen / 14.02.2023

Tilintarkastus lyhyesti – millaiset rajat laki asettaa yrityksen tilintarkastusvelvollisuudelle?

Tilintarkastus Procountorilla

Monilla uusilla yrityksillä tilintarkastusvelvollisuuden rajat ylittyvät heti ensimmäisten toimintavuosien aikana. Siksi jokaisen yrittäjän kannattaa tuntea tilintarkastusprosessin vaiheet ja sisältö ainakin pääpiirteittäin.

Tästä artikkelista löydät tiivistetyt vastaukset yleisimpiin pienen yrityksen tilintarkastusta koskeviin kysymyksiin. Lukemisen jälkeen tiedät muun muassa sen, milloin tilintarkastus on pakollinen ja miten tilintarkastajan valinta käytännössä tapahtuu.

Etsitkö tilintarkastajaa? Täältä löydät listan auktorisoiduista tilintarkastajista, jotka ovat myös osoittaneet Procountor-osaamisensa.

Mitä tilintarkastus tarkoittaa ja mikä on sen tarkoitus?

Tilintarkastus on keskeinen osa yritysten ja muiden yhteisöjen lakisääteistä valvontajärjestelmää. Tiivistetysti ilmaistuna kyse on tilikauden aikaisen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksesta.

Tilintarkastuksen tavoite on varmistaa, että kirjanpito on laadittu lain edellyttämällä tavalla ja tilinpäätös antaa riittävän sekä oikean kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksessa pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Hallinnon tarkastuksessa selvitetään, onko yrityksen johto toiminut asianmukaisella huolellisuudella ja noudattanut yhtiötä koskevia lakeja ja määräyksiä. Esimerkiksi osakeyhtiön kohdalla tämä tarkoittaa etenkin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen noudattamista.

Yritysten ja yhteisöjen tilintarkastusvelvollisuudesta ja tilintarkastuksen sisällöstä on määrätty tilintarkastuslaissa. Kuitenkin myös monet muut lait, kuten esimerkiksi osakeyhtiölaki, sisältävät tilintarkastukseen ja tilintarkastajan valintaan liittyviä määräyksiä.

Suomessa tilintarkastusvelvollisuudesta ovat vapautettuja vain kaikkein pienimmät yhtiöt.

Tilintarkastuksen rajat – milloin tilintarkastus on pakollinen?

Tilintarkastus ei ole pakollinen kaikille yrityksille ja yhteisöille. Jos muussa laissa ei toisin säädetä, tilintarkastuslaki antaa mahdollisuuden jättää tilintarkastaja valitsematta, mikäli sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt korkeintaan yksi seuraavista ehdoista:

  • Yrityksen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa.
  • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.
  • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Vaikka rajat eivät ylittyisi, tilintarkastus on silti pakollinen, jos yrityksen pääasiallinen toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta. Tilintarkastus vaaditaan aina myös sellaiselta yritykseltä, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Tästä syystä esimerkiksi holding-yhtiöiden on aina valittava tilintarkastaja.

Tilintarkastus on suoritettava myös siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhtiön säännöissä niin määrätään.

Yhtiö voi teettää tilintarkastuksen myös vapaaehtoisesti, vaikka laissa määritellyt tilintarkastusvelvollisuuden rajat eivät ylittyisi. Esimerkiksi yrityksen yhteistyökumppanit tai sidosryhmät saattavat vaatia tilintarkastuksen tekemistä. Sen teettäminen voi olla ehto esimerkiksi rahoituksen saamiselle.

Osakeyhtiölaissa on määrätty, että myös yhtiön vähemmistöosakkaat voivat tarpeen tullen vaatia tilintarkastajan valintaa. Tämä on yksi vähemmistöosakkaiden oikeusturvakeinoista.

Tilintarkastusvelvollisia ovat osakeyhtiöiden, avointen yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja osuuskuntien lisäksi myös julkisyhteisöt, säätiöt sekä tietyin ehdoin myös asunto-osakeyhtiöt. Yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta eli toiminimiyrittäjiltä sen sijaan ei vaadita tilintarkastusta.

Tässä artikkelissa käsittelemme tilintarkastusta perinteisten yritysmuotojen eli pääasiassa osakeyhtiöiden näkökulmasta. Säätiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastusvelvollisuudesta on määrätty tarkemmin kyseisiä yhteisömuotoja koskevissa laeissa.

Kuka voi toimia tilintarkastajana? 

Kuka voi toimia tilintarkastajana?

Ketä tahansa ei voi valita tarkastamaan yrityksen tilejä, sillä tilintarkastajan ammatti on luvanvarainen. Ammattinimikkeen käytöstä ja tilintarkastajaksi hyväksymisen edellytyksistä on säädetty tilintarkastuslain kuudennessa luvussa.

Jokaisella tilintarkastajalla on aina vähintään HT-tutkinto. Kirjainyhdistelmä muodostuu sanoista hyväksytty tilintarkastaja. Edellytyksiä tutkintoon osallistumiselle ovat korkeakoulututkinto, alaan liittyvät opinnot sekä riittävä käytännön kokemus avustavista tilintarkastustehtävistä.

Tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman ammattitaidon ylläpitoa pätevyyden säilyttämiseksi.

Ylempi tilintarkastuspätevyys tunnetaan nimellä KHT-tutkinto. KHT-tilintarkastajat voivat suorittaa tilintarkastuksia yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä, joiksi lasketaan esimerkiksi vakuutusyhtiöt, pankit ja pörssiyhtiöt. Kuntia, kaupunkeja ja muita julkishallinnon yhteisöjä puolestaan tarkastavat JHT-tilintarkastajat.

Tilintarkastuslaki sanelee myös niin sanotut yleiset kelpoisuusvaatimukset tilintarkastajille. Lain mukaan tilintarkastajaksi ei kelpaa henkilö, joka on vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. Myöskään henkilö, joka on edunvalvonnan piirissä tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, ei voi toimia tilintarkastajana.

Suomessa tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta. Tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman ammattitaidon ylläpitoa pätevyyden säilyttämiseksi.

Miten tilintarkastajan valinta käytännössä tapahtuu?

Miten tilintarkastajan valinta käytännössä tapahtuu?

Osakeyhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Ennen valinnan tekemistä tilintarkastajalta on saatava suostumus tehtävään. Suostumus kannattaa pyytää kirjallisena. Samassa yhteydessä on hyvä käydä läpi tilintarkastajan palkkiota ja laskutusperustetta koskevat ehdot.

Tilintarkastajia voidaan valita yksi tai useampi. Varatilintarkastaja on valittava, jos varsinaisia tilintarkastajia on vain yksi, eikä kyseessä ole tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastusyhteisö tarkoittaa tilintarkastustoimintaa harjoittavaa yhtiötä, joka täyttää laissa määritellyt ehdot. Suomen Tilintarkastajat ry:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 70 tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastusyhteisön on aina nimettävä päävastuullinen tilintarkastaja, joka vastaa tarkastettavan yhtiön tilintarkastuksen toimittamisesta.

Tilintarkastajaa valittaessa kannattaa aina varmuuden vuoksi kerrata myös osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja säännöt. Ne saattavat asettaa tilintarkastajan valinnalle ehtoja, jotka poikkeavat tilintarkastuslain tai osakeyhtiölain määräyksistä.

Tilintarkastajan valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos yrityksen toimialaan tai liiketoimintaan sisältyy erityispiirteitä. Yritys voi hyödyntää kokeneen tilintarkastajan ammattitaitoa esimerkiksi kansainvälistymiseen, rahoitukseen tai yhtiön omistusjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Tilintarkastuksen ei siis ole pakko olla vain lakisääteisen velvoitteen täyttämistä.

Päätösten kirjaaminen ja ilmoittaminen

Tilintarkastajan valintaa koskeva päätös kirjataan yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Päävastuullisen tilintarkastajan nimi tulisi mainita, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö. Myös mahdollisen varatilintarkastajan tiedot tulee merkitä pöytäkirjaan.

Tilintarkastajan toimikausi yksityisissä osakeyhtiöissä on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Jos tilintarkastajaa ei vaihdeta, pöytäkirjaan voidaan esimerkiksi vain merkitä tieto nykyisen tilintarkastajan jatkamisesta tehtävässään.

Tilintarkastaja voidaan valita myös yhtiökokousta pitämättä, jos kaikki osakkeenomistajat ovat päätöksestä yksimielisiä. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi hyvin pienellä osakeyhtiöllä, jonka omistajat pystyvät sopimaan päätöksistä keskenään ilman erillistä kokousta.

Osakeyhtiölain mukaan yksimielinen päätös on aina kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia osakkaita, allekirjoitus vaaditaan heistä vähintään kahdelta.

Tilintarkastajan valintaa koskevat tiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin.

Miten osakeyhtiön tilintarkastus etenee? 

Miten osakeyhtiön tilintarkastus etenee?

Tilintarkastus tehdään, kun yrityksen tilinpäätös on valmistunut ja johto on allekirjoittanut sen. Osakeyhtiöiden täytyy laatia tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty nopeampaa aikataulua.

Varsinkin isommille yrityksille on kuitenkin hyvin tyypillistä, että tilintarkastusta tehdään jo ennen tilikauden päätöstä. Tämä nopeuttaa ja helpottaa tilikauden päättymisen jälkeisiä tarkastustoimia.

Yrittäjän on hyvä sopia tilintarkastukseen liittyvistä käytännön toimista ja vastuista hyvissä ajoin oman kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa. Asiaan kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin silloin, kun tilintarkastaja valitaan ensimmäistä kertaa tai jos tilintarkastajaa vaihdetaan.

Aikataulujen lisäksi on syytä käydä läpi, miten tarkastukseen tarvittavat aineistot kootaan ja miten tilintarkastaja pääsee niihin käsiksi. Alkuvuosi ja kevät ovat tilintarkastusten ruuhka-aikaa, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Mikään ei estä aineistojen toimittamista paperilla tai sähköpostitse. Nykyään on kuitenkin tavanomaista, että tilintarkastajalle annetaan lukuoikeudet yrityksen käyttämään kirjanpito-ohjelmaan. Näin tilintarkastaja voi työskennellä etänä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tilintarkastukset eivät ole keskenään identtisiä. Esimerkiksi tilikauden aikaiset tapahtumat, liiketoiminnan riskit, yrityksen käyttämät tietojärjestelmät ja taloushallinnon järjestämisen taso voivat vaikuttaa tilintarkastuksen sisältöön.

Tilintarkastus on riskiperusteista. Tilintarkastaja kiinnittää huomionsa erityisesti niihin riskeihin, jotka voivat aiheuttaa olennaisen virheen tilinpäätökseen. Suomen Tilintarkastajat ry:n artikkelissa on lueteltu lukuisia käytännön esimerkkejä tällaisista riskeistä ja tilanteista.

Tilintarkastuksen jälkeen tilintarkastaja antaa yhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksen, jossa on lausuttu tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Tilintarkastaja myös allekirjoittaa tilinpäätöksen tilinpäätösmerkinnällä, joka todentaa, että tarkastus on suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomus tulee luovuttaa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan. Osakeyhtiölaki määrää, että varsinainen yhtiökokous on järjestettävä kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Paljonko tilintarkastus maksaa?  

Pienen yrityksen tilintarkastuksen hinta lähtee yleensä halvimmillaan noin 500–600 eurosta ylöspäin. Hintahaitari on kuitenkin hyvin laaja. Esimerkiksi liiketoiminnan laajuus, tilikauden aikaiset tapahtumat ja kirjanpitoaineistojen sähköisyysaste voivat vaikuttaa hintaan huomattavasti.

1000–2000 euron hintalappu on varsin tavanomainen myös mikroyritykselle, jos tilintarkastukseen uppoaa edellä mainittujen syiden takia enemmän aikaa. Hieman isommilla yrityksillä tilintarkastuksen hinta voi hyvin olla viisinumeroinen.

Tilintarkastus voidaan aikaperusteisen hinnoittelun sijaan veloittaa myös etukäteen sovitulla kiinteällä hinnalla. Hinta-arvio kannattaa aina pyytää etukäteen.

Tilintarkastuksen työläyden lisäksi myös tilintarkastajan koulutus (HT vai KHT), kokemus ja erityisosaaminen vaikuttavat hintaan. Merkitystä on toki myös sillä, mistä tilintarkastuspalvelut ostat. Pääasiassa pienempiä yrityksiä palvelevien tilintarkastusyhtiöiden hinnat ovat matalampia verrattuna Big Four -yhtiöihin, jotka ovat keskittyneet suurempien yhteisöjen tilintarkastuksiin.

Etsitkö tilintarkastajaa?

Myös tilintarkastajan sähköisiin valmiuksiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä nykyään tilintarkastuksia tehdään pääosin etänä. Katso alta lista auktorisoiduista tilintarkastajista, jotka ovat suorittaneet Procountor-sertifiointikokeen.

Timo Ollikainen

Työskentelen Procountor-ohjelmiston parissa konsulttina ja tavoitteenani on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan. Olen mukana asiakasprojekteissa projektipäällikön ja liiketoiminnan valmentajan roolissa. Minulla on vahva taloushallinnon osaaminen (KLT) sekä kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakkuuksien johtamisesta.