Jussi Räsänen / 23.10.2023

Tuloslaskelma ja tase lyhyesti – tämän ne kertovat yrityksestäsi

tase ja tuloslaskelma kuvassa

Jokainen yrittäjä osaa pääpiirteittäin sanoa, millaista tulosta oma yritys tahkoaa ja millainen on sen taloudellinen tilanne. Tase ja tuloslaskelma ovat kuitenkin tarpeellisia raportteja, kun asioista halutaan numeroihin perustuvia tarkempia faktoja.

Tase kertoo yrityksesi taloudellisesta asemasta eli varoista, veloista ja oman pääoman määrästä tiettynä ajankohtana, kuten esimerkiksi tilikauden viimeisenä päivänä. Tuloslaskelmasta puolestaan näet, paljonko yritykselläsi on ollut tuloja ja menoja tilikauden tai muun lyhyemmän ajanjakson aikana ja millaiseksi tulos muodostui.

Molemmat raportit ovat osa yrityksen tilinpäätöstä. Tästä artikkelista löydät tiivistetyt vastaukset yleisimpiin tasetta ja tuloslaskelmaa koskeviin kysymyksiin.

Tuloslaskelman termit tutuiksi

Tuloslaskelman keskeiset termit ovat liikevaihto, liiketulos ja tilikauden tulos. Liiketuloksesta voidaan puhua myös liikevoittona tai liiketappiona riippuen siitä, tekikö yritys voittoa vai ei.

Liikevaihto kertoo yrityksen myynnin määrästä

Kirjanpitoasetuksesta näet, miten tuloslaskelma etenee rivi riviltä liikevaihdosta aina tilikauden tulokseen asti. Tuloslaskelman ylin rivi osoittaa yrityksen liikevaihdon.

Liikevaihto kertoo, millaisella summalla yritys on saanut tuotteita tai palveluita myytyä 12 kuukauden tilikauden tai muun valitun ajanjakson aikana. Liikevaihtoon ei lasketa arvonlisäveron osuutta, jonka yritys kerää asiakkailta osana myyntihintaa ja tilittää verottajalle.

Esimerkki: Ylermi Yksinyrittäjän osakeyhtiö myy tilikauden (1.1.-31.12.) aikana palveluita asiakkaille 186 000 eurolla (150 000 € + alv 24 %). Yrityksen liikevaihto on 150 000 euroa. 

36 000 euron osuus on arvonlisäveroa, joka kuuluu verottajan pussiin. Maksettavasta arvonlisäverosta yritys vähentää omiin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron osuuden. Uusien yrittäjien kannattaa muistaa, että tuloslaskelmassa luvut esitetään arvonlisäverottomina.

bannerimainos

Käytännössä liikevaihto siis kertoo, kuinka hyvin yrityksen tuotteet tai palvelut tekevät kauppansa. Pelkästä liikevaihdosta ei kuitenkaan näe sitä, onko yritystoiminta kannattavaa vai ei.

Mitä ovat liiketoiminnan muut tuotot?

Yrityksellä voi olla myös sellaisia tuloja, jotka eivät liity sen varsinaiseen liiketoimintaan eivätkä siksi ole osa liikevaihtoa. Tuloslaskelman kaavasta liikevaihdon alapuolelta löytyy oma kohtansa liiketoiminnan muille tuotoille – näitä voivat olla esimerkiksi saadut avustukset tai satunnaiset vuokratulot, jos varsinainen liiketoiminta on muuta kuin vuokraustoimintaa.

Mitä eroa on liiketuloksella ja tilikauden tuloksella?

Kun liikevaihdosta vähennetään varsinaisen liiketoiminnan kulut (esimerkiksi tarvike- ja materiaalihankinnat, ulkopuoliset palvelut ja henkilöstökulut) sekä poistot, saadaan selville liiketulos eli liikevoitto tai liiketappio.

Liiketulos kertoo, onko yrityksen varsinainen liiketoiminta ollut voitollista vai tappiollista. Tilikauden tulos kuitenkin huomioi myös rahoituskulut ja -tuotot (esimerkiksi korkokulut lainoista tai saadut viivästyskorot myyntisaamisista) sekä mahdollisesta voitosta maksetut verot. Osakeyhtiö maksaa voitosta 20 prosentin yhteisöveron.

Toisin sanoen liiketulos kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan sujumisesta ja tilikauden tulos puolestaan osoittaa, mitä jää viivan alle rahoitusmenojen ja -tulojen sekä verojen jälkeen.

Esimerkiksi isot rahoitusmenot voivat painaa tilikauden tuloksen pakkasen puolelle, vaikka liiketulos olisi voitollinen. Vastaavasti yrityksellä voi olla myös sellaisia tulonlähteitä, jotka eivät liity sen varsinaiseen liiketoimintaan. Esimerkiksi vuokratulot tai muut sijoitustuotot voivat tällaisissa tapauksissa nostaa tilikauden tuloksen liiketulosta suuremmaksi. Rahoitustuotoissa huomioidaan myös tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä.

Mitä tuloslaskelman lukujen tulkinnassa ja vertailussa tulee huomioida?

tuloslaskelman lukujen vertailua kuvassa

Tuloslaskelmasta näet, miten yrityksesi tilikausi (tai lyhyempi ajanjakso) on numeroiden valossa sujunut ja onko liiketoiminta kannattavaa. Yleensä tuloslaskelman tulkinta on mielekkäintä yrityksen aiempia tilikausia vasten. 

Esimerkiksi Procountorista on helppo poimia useammankin tilikauden tuloslaskelmat samanaikaisesti vertailtavaksi. Tällöin nähdään, miten yrityksen liikevaihto tai kulurakenne ovat kehittyneet tai miten esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaaminen on näkynyt liikevaihdossa ja henkilöstökuluissa.

Eri yritysten lukujen vertailu sen sijaan on yleensä järkevää vain, jos puhutaan suunnilleen samankokoisista saman toimialan yrityksistä tai yrittäjistä. Autokauppiaan ja koodariyrittäjän luvut ovat keskenään vertailukelvottomia, sillä hyvä liikevaihto tai hyvä tulos ovat toimialariippuvaisia käsitteitä.

Koodarin liiketoiminta voi olla liikevaihdon valossa kymmenen kertaa pienempää, mutta kannattavuus silti huomattavasti paremmalla tolalla autokauppiasyrittäjään verrattuna.

Pelkkä tulokseen tuijottaminen ei myöskään kerro kaikkea. Esimerkiksi yhden hengen osakeyhtiön tulos saadaan nollille, jos yrittäjä haluaa nostaa kaikki rahat heti käyttöönsä palkkana. Itselle maksettu palkka pienentää yhtiön tulosta.

Toinen vaihtoehto olisi maksaa palkkaa maltillisemmin ja jättää osa rahoista yhtiön voitoksi. Mitä enemmän yhtiöön kerrytetään nettovarallisuutta, sitä verotehokkaammin yhtiöstä voidaan pidemmällä aikavälillä nostaa rahaa ulos osinkoina.

Pelkät tuloslaskelman luvut eivät anna kattavaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta, vaan siihen tarvitaan myös taseen tietoja.

Taseen termit tutuiksi: vastaavaa ja vastattavaa

Taseen termit tutuiksi: vastaavaa ja vastattavaa. Kuvassa nainen pohtii asiaa.

Tuloslaskelma kertoi liiketoiminnan tuloista, menoista sekä siitä, tekikö yritys voittoa vai tappiota. Tase puolestaan osoittaa yrityksen varat, velat ja oman pääoman määrän yhtenä pysäytettynä hetkenä eli tyypillisimmin tilikauden päätöspäivänä. Taseesta voidaan tarkastella esimerkiksi oman ja vieraan pääoman suhdetta tai sitä, paljonko yrityksellä on käytössä varoja tuleviin investointeihin.

Taseen kaksi puolta ovat nimeltään vastaavaa ja vastattavaa. Niiden tulee olla yhtä suuret – muuten jokin on pielessä.

Vastaavaa kertoo yrityksen omaisuudesta 

Taseen vastaavaa-puoli luettelee yrityksen varallisuuden, kuten esimerkiksi:

  • koneet ja kaluston 
  • rakennukset ja rakennelmat 
  • sijoitukset 
  • myyntisaamiset 
  • rahat ja pankkisaamiset. 

Kirjanpitoasetuksessa mainittu taseen kaava sääntelee, missä järjestyksessä varallisuus luetellaan. Ylimpänä on esitetty pysyvät vastaavat eli sellaiset omaisuuserät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useamman tilikauden aikana – esimerkkinä koneet ja kalusto.

bannerimainos

Vaihtuvia vastaavia puolestaan ovat esimerkiksi aineet ja tarvikkeet, valmiit tuotteet ja tavarat, myyntisaamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset. Näiden omaisuuserien kiertonopeus on pysyviä vastaavia nopeampaa, ja ne ovat tarvittaessa muutettavissa nopeasti rahaksi.

Vastattavaa osoittaa, miten omaisuus on rahoitettu

Taseen vastattavaa-puoli kertoo, miten vastaavaa-puolen varallisuus on rahoitettu. Tästä syystä molempien puoliskojen tulee olla samansuuruiset. Jos yritys esimerkiksi nostaa pankkilainan, se menee vastaavaa-puolelle rahoihin ja pankkisaamisiin. Vastattavaa-puolella summa on osa vierasta pääomaa.

Vastattavaa-puolelta nähdään niin yrityksen oma kuin vieras pääoma. Esimerkiksi pienyritysten oma pääoma koostuu usein yrityksen kerryttämistä voittovaroista sekä yrittäjän tai osakkaiden sijoituksista yritykseen. 

Vieras pääoma puolestaan on velkaa, joka voi olla joko pitkä- tai lyhytaikaista. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ovat esimerkiksi pankkilainat. Ostovelat puolestaan ovat esimerkki lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta. Jako tehdään sen mukaan, erääntyykö velka alle vai yli vuoden kuluttua.

Mitä taseesta kannattaa ainakin tarkistaa?

Mitä taseesta kannattaa tarkistaa? Kuvassa tarkistetaan tasetta ulkona, kolme henkilöä läppärin äärellä.

Yrittäjän ei ole pakko syynätä taseen jokaista riviä suurennuslasilla, mutta erityisesti oman pääoman riittävyyteen ja maksuvalmiuteen kannattaa kiinnittää huomiota. 

Esimerkiksi lyhyen aikavälin maksuvalmiudesta saadaan tietoa miinustamalla yrityksen lyhytaikaiset velat sen rahoista ja pankkisaamisista sekä lyhytaikaisista saamisista. Lopputuloksen olisi syytä jäädä plussan puolelle, jotta yritys selviää maksuistaan lyhyellä aikavälillä.

Myös yrityksen oman pääoman määrä on pidettävä positiivisena. Jos oma pääoma lipsahtaa pakkasen puolelle, yhtiön johdon on tehtävä asiasta ilmoitus kaupparekisteriin. Mikäli ilmoitus laiminlyödään ja yhtiö velkaantuu lisää, hallituksen jäsenet voivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista. Negatiivinen oma pääoma heikentää yhtiön luottokelpoisuutta rahoittajien silmissä.

Lainapäätöksiä tehdessään pankit kiinnittävät huomiota myös yrityksen omavaraisuusasteeseen, joka lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla. Omavaraisuusasteprosentti saadaan, kun lopputulos kerrotaan sadalla. Yleisesti ottaen hyvä omavaraisuusprosentti on yli 40 %. 20-40 prosentin lukemaa pidetään tyydyttävänä. 

Taseen loppusumma tarkoittaa lukemaa, joka saadaan laskemalla yhteen oma ja vieras pääoma. Lukema kertoo yrityksen sitoutuneen pääoman määrän.

Tuloslaskelman ja taseen tulkinta yhdessä

kuvassa kaksi naista hymyilee neukkarissa. taseen ja tuloslaskelman tulkintaa.

Tuloslaskelman tapahtumat heijastuvat aina myös taseeseen, joten kokonaisvaltaisin kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta saadaan tarkastelemalla molempia raportteja yhdessä. Vertailu aiempiin vuosiin paljastaa, mihin suuntaan yrityksen liiketoiminta on menossa.

Tilikauden voitto tai tappio siirretään tuloslaskelmasta taseeseen oman pääoman alle – tuloksesta riippuen oma pääoma joko kasvaa tai laskee. Vaikka tilikauden tulos olisi miinuksella muutaman vuoden putkeen, yrityksen jatkuvuus voi silti olla turvallisissa kantimissa, jos taseen oma pääoma on menestyksekkäämpien vuosien jäljiltä kunnossa. Vastaavasti hyvää tulosta tahkoava yritys voi rypeä pahoissa veloissa.

Perehtyä kannattaa myös kirjanpitoasetuksessa lueteltuihin liitetietoihin, joilla täydennetään ja täsmennetään taseen ja tuloslaskelman tietoja. Liitetiedoilla pyritään varmentamaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pien- ja mikroyrityksille on suotu joustovaraa liitetietovaatimuksissa ja tuloslaskelman ja taseen esittämistavoissa.

Hyvä kirjanpitäjä on paras apurisi, jos tarvitset apua taseen tai tuloslaskelman tulkintaan tai sinulla on mielessäsi yksityiskohtaisempia kysymyksiä aiheesta. Jos etsit itsellesi kirjanpitäjää, voit löytää itsellesi sellaisen esimerkiksi suomentilitoimistot.fi -sivuston kautta.

bannerimainos

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/